دکتر احمد حیدری

دانلود کتاب على هامش الأدب والنقد pdf

سه شنبه 16 شهریور 1395 02:48 ق.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: کتاب های نقد ادبی عربی ،
 

دانلود کتاب

على هامش الأدب والنقد

المؤلف : علی أدهم

الناشر : دار المعارف

برای دانلود کلیک کنید
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: دانلود کتاب على هامش الأدب والنقد pdf ، على هامش الأدب والنقد pdf ، الأدب و النقد ، نقد ادبی عربی ، النقد الأدبی ، نقد ادبی ، هامش الأدب النقد ،
آخرین ویرایش: چهارشنبه 17 شهریور 1395 04:04 ق.ظ

النقد البنیوی للحکایة

چهارشنبه 18 فروردین 1395 05:48 ب.ظ

نویسنده : حیدری (کاربر دوم)
ارسال شده در: زبان شناسی -مقالات اللسانیات ، کتاب های نقد ادبی عربی ،

النقد البنیوی للحکایة

رولان بارت

ترجمه: انطوان ابوزید

برای دانلود فایل کتاب کلیک کنید
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: النقد البنیویه ، رولان بارت ، الحکایة ، ساختارگرا ، نقد ادبی ، السیمیاء ، نشانه شناسی ،
آخرین ویرایش: چهارشنبه 18 فروردین 1395 05:55 ب.ظ

النقد الأدبی فی العصر العباسی - نقد ادبی در عصر عباسی

چهارشنبه 21 بهمن 1394 07:07 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: مقالات نقد ادبی ،

النقد الأدبی فی العصر العباسی

محمد باقر الحسینی

برای دانلود فایل کلیک کنید

الملخص

کان العهد العباسی عهد عظمة الثقافة والحضارة الإسلامیة وازدهارهما حیث تم التصنیف فی مختلف العلوم المتداولة فی ذاک العهد وتمهدت أرضیة خصبة للعلم والأدب، وفی هذا الخضم  اختص الأدب بسهم وافر من الاهتمام وترکت حرکة الترجمة تأثیرا غیر قابل للإنکار علی مجمل نشاط النقد الأدبی أسفر عنه تغییر نظریات نقاد الأدب إلى العالم الخارجی تغییرا جذریا یختلف عن سابقه من العهود، وفی هذا العهد سعی النقد الأدبی لیکون بعیدا عن تأثیر الاحساس العاطفی الذاتی معتمدا علی التحلیل والبرهان لذلک فقد ظهرت قواعد دقیقة ومنهجیة فی النقد، ونقد العصر العباسی یتشعب إلى ثلاثة اتجاهات، الأول، الاتجاه اللغوی والثانی، الاتجاه الذوقی والثالث، اتجاه العلماء مثل قدامة بن جعفر الذی تأثر إلى حد کبیر بالعلوم الیونانیة .

الكلمات الرئیسیة: النقد الأدبی؛ العصر العباسی؛ الشعر؛ البلاغة

منابع استفاده شده در مقاله:

ابن الأثیر، ضیاء الدین.1959م. المثل السائر فی أدب الکاتب والشاعر. الطبعة الأولى. مصر: مکتبة النهضة. 

 ابن خلدون، عبد الرحمن.1956م. المقدمة. بیروت: دار الکتاب اللبنانی.

ابن قتیبة. 1964م. الشعر والشعراء. بیروت: دار الثقافة.

 الأزدی، الحسن بن رشیق. لاتا. العمدة فی محاسن الشعر وآدابه. لانا.

 الأنباری، عبد الرحمن بن محمد. لاتا. نزهة الألفباء فی طبقات الأدباء. تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم. القاهرة: دار نهضة مصر.

 البجاوی، علی محمد. 1965م. الموشح للمرزبانی. القاهرة: دار نهضة مصر.

 الثعالبی النیسابوری. 1956م. یتیمة الدهر فی محاسن أهل مصر. تحقیق محمد محی الدین عبد الحمید. الطبعة الثانیة. القاهرة: مطبعة السعادة.

 الجاحظ، أبو عثمان عمر بن بحر. 1948م. البیان والتبیین. القاهرة: لانا.

 الجرجانی، عبد القاهر. 1361ش. أسرار البلاغة. جلیل تجلیل. طهران: لانا.

 الجمحی، محمد بن سلام. لاتا. طبقات فحول الشعراء. محمود محمد شاکر. القاهرة: مطبعة المدنی.

 الحموی، یاقوت. لاتا. معجم الأدباء. مصر: مکتبة عیسی الحلبی وشرکاء.

 زرین کوب، عبد الحسین. 1354 ش. نقد أدبی. طهران: أمیر کبیر.

زیدان، جرجی. لاتا. تاریخ آداب اللغة العربیة. تعلیق شوقی ضیف. بیروت: دار الهلال.

 ضیف، شوقی. لاتا. العصر العباسی. الطبعة الثانیة. مصر: دار المعارف.

 طبارة ، بدوی. 1969م. قدامة بن جعفر والنقد الأدبی. الطبعة الثالثة. المطبعة الفنیة الحدیثة.

   الفاخوری، حنا. تاریخ الأدب العربی.

  الجدید فی الأدب العربی. بیروت: مکتبة المدرسة.

 المعری، أبو العلاء. لاتا. رسالة الغفران. شرح بنت الشاطئ. الطبعة السادسة. مصر: دار المعارف.

 المقدسی ، أنیس. 1936م. أمراء الشعر العربی فی العصر العباسی. الطبعة الثانیة. لانا.

  مقدمة لدراسة النقد فی الأدب العربی ، الطبعة الأولى ، 1958 م.

 موسى باشا، عمر1980م. محاضرات فی الأدب المملوکی والعثمانی. دمشق: مطبعة الإحسان.
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: نقد ادبی ، نقد ادبی دوره عباسی ، نقد ادبی بلاغت ، نقد ادبی شعر ، النقد الأدبی العصر العباسی ، العصر العباسی النقد ، النقد الأدبی العصر العباسی ،
آخرین ویرایش: چهارشنبه 21 بهمن 1394 07:10 ب.ظ

دستاوردهای نظریه نقد منبع در تحلیل متون عربی سده های میانه

یکشنبه 11 بهمن 1394 04:04 ق.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: مقالات نقد ادبی ،


دستاوردهای نظریه نقد منبع در تحلیل متون عربی سده های میانه


برای دانلود فایل مقاله کلیک کنید


نویسندگان

سپاستین گونتر؛ سید علی آقایی
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: نقد ادب عربی ، نقد ادبی ادبیات عرب ، نقد ادبی نظریه ، تحلیل متون عربی ، نقد ادبی ، زبان عربی نقد ادبی ، نظریه نقد منبع ،
آخرین ویرایش: یکشنبه 11 بهمن 1394 04:10 ق.ظ

معرفی و تحلیل دیدگاه‌های نقدی ادوارد سعید بر چالش‌های بنیادین ادبیات تطبیقی

جمعه 25 دی 1394 09:35 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: الأدب المقارن - ادبیات تطبیقی ، مقالات نقد ادبی ،

معرفی و تحلیل دیدگاه‌های نقدی ادوارد سعید بر چالش‌های بنیادین ادبیات تطبیقی

تورج زینی وند

دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

برای دانلود کلیک کنید

چکیده

ادوارد سعید که از او به‌عنوان «پدیده»ای در جهان اندیشه یا «آگاهی انتقاد معاصر» یاد کرده‌اند، دانش‌آموختة رشتة ادبیات تطبیقی از دانشگاه هاروارد است. دیدگاه‌های نقدی این نویسندة عرب مسیحی در باب ادبیات تطبیقی (سیر و تحول آن، قلمرو، اهداف، روش و‌...) که به‌واسطة نقد رویکردهای فرهنگی‌- سیاسی آن ممتاز است، به مانند دیگر نظریاتش، سرشار از نقد ناسیونالیسم و امپریالیسم غربی است. این نظریه­پرداز ادبی اعتقاد دارد ادبیات تطبیقی در نظر و عمل با امپراطوری غربی و امپریالیسم فرهنگی آن در پیوند است و پیدایش مکتب­های گوناگون غربی در این حوزه، بیشتر حاصل رقابت و کشمکش فرهنگی‌- سیاسی غرب برای گسترش و چیرگی نظام سلطه بر «جغرافیای فرهنگی جهان» است. وی اگرچه ماهیت و دستاوردهای مثبت ادبیات تطبیقی را می‌ستاید‌، اما نسبت به رویکرد اروپامحوری و امپریالیستی آن به دیدة تردید و انتقاد می‌نگرد. وی بر این عقیده است که ادبیات تطبیقی در این رویکرد، پدیده ای بینافرهنگی و دانش مورد نیاز برای توجیه قدرت امپریالیسم و حفظ جایگاه امپراتوری آن و نیز ابزاری برای گسترش نظام سلطه بر ملت های مشرق‌زمین است. هدف این پژوهش توصیفی‌- تحلیلی آن است که به معرفی و تبیین چالش­های ادبیات تطبیقی از دیدگاه ادوارد سعید بپردازد.

  واژگان کلیدی: ادوارد سعید؛ ادبیات تطبیقی؛ ناسیونالیسم و امپریالیسم فرهنگی؛ نقد فرهنگی
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: الأدب المقارن ، ادبیات تطبیقی ، ادوارد سعید ، نقد ادبی ، نقد فرهنگی ، ناسیونالیسم ادبیات ، امپریالیسم عربی ،
آخرین ویرایش: جمعه 25 دی 1394 09:43 ب.ظ

مقاله ای ارزشمند با موضوع : از توارد تا سرقت ادبی

پنجشنبه 3 دی 1394 01:46 ق.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: مقالات نقد ادبی ، روش تحقیق ادبیات عرب ،

موضوع مقاله: از توارد تا سرقت ادبی

نویسنده: سید جواد مرتضائی

برای دانلود اصل مقاله کلیک کن

چکیده

در متون بلاغی و مباحث نقد ادبی، از دیرباز تا امروز، سرقت ادبی به انواعی تقسیم شده و در کنار آن بحث از تأثیرپذیری شاعران از یکدیگر و توارد به میان آمده است. به نظر می رسد جز مورد «نسخ و انتحال» که با اطمینان بیشتری می توان ذیل عنوان سرقت ادبی بررسی و طرح نمود، در بقیه موارد، چون نمی توانیم موضوع سرقت را اثبات کنیم، باید بیشتر به تأثر و توارد و نقش ضمیر ناخودآگاه قائل بود. در این مقاله ضمن نقل و بررسی نمونه هایی از تشابهات تام یا نسبی برخی متون از مقولهتأثرات و توارد یا نقلِ ناخودآگاهانه، بعضی سرقات ادبی و آرا و نظریات برخی منتقدان ادبی و اهل بلاغت، پیشنهاد هایی در خصوص نوع قضاوت و داوری هنگام مواجه شدن با تشابه متون با یکدیگر، به هر شکل واندازه، ارائه گردیده است. 

کلید واژه ها: نقد ادبی, تأثّر, توارد, اشتراک, سرقت ادبی, ضمیر ناخودآگاه.
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: نقد ادبی ، تأثّر ، توارد ، سرقت ادبی ، السرقة الأدبیة ، توارد الخواطر ، سرقت ادبی شاعران ،
آخرین ویرایش: پنجشنبه 3 دی 1394 10:25 ق.ظتعداد کل صفحات : 2 1 2
پذیرش ترجمه از عربی به فارسی -- ترجمه از فارسی به عربی* با من تماس بگیرید 09179738783 AHMAD.HEYDARI.PGU@GMAIL.COM .. فراموش نکنید با کلیک کردن ما را در گوگل محبوب کنید. با تشکر و سپاس فراوان از نگاه پرمحبت شما


دريافت كد گوگل پلاس

دریافت کد گوگل پلاس

آمارگیر وبلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic