دکتر احمد حیدری

نشانه شناسی شعر

دوشنبه 2 فروردین 1395 01:41 ق.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: نشانه شناسی (السیمیائیة) ، نقد شعر ،

نشانه شناسی شعر

نویسندگان

علی محمد حق شناس ؛ لطیف عطاری

برای دانلود فایل مقاله کلیک کن

چکیده

نشانه های زبان شعر با بهره گیری از توان القایی حیرت انگیز ناشی از توان القایی زبان عادی و توان القایی منبعث از شگردهای هنری و انواع هنر مایه ها، از نشانه های زبان عادی فاصله می گیرند و کارکردی القایی می یابند.در نشانه شناسی القایی،نشانه های زبانی ، درنسبت تنگاتنگ با مصادیق خودو با انتزاع هنری و آفرینشگرانه مختصات معنایی انتزاع نشده از آنها ، خود درحکم دال هایی برای مدلول های قابل آفرینش شعری عمل می کنندو بدین سان دلالت زبانی را از دلات شعری، متمایز می دارند.نشانه های زبانی ، نشانه های آوایی، دلبخواهی یا نا انگیخته ، قراردادی و عهده دار امر ابلاغ پیام اند.

در مقابل ، نشانه های شعری، نشانه هایی معنایی ، انگیخته ، غیر قراردادی و عهده دار امر القای پیام هستند.ملاحظات مصادیقی مبنای دال شعری، همانا حوزه تناسبات، انگیختگی ها، گریز ازقرار دادها، آفرینش های معانی برآمده از دل معانی دیگر یا معنای معطوف به معنا، القا و فراروی دال های شعری از نشانه های زبان ارتباطی است.القای شعری ، برعکس ابلاغ زبانی ، راه را بر مکاشفه و آفرینش سویه های غایب پیام و معناها و تعبیرهای ذهنی متلون و متموج درفضای پر ابهام ،پرمعنا و مه آلود و پراشارات و پر رمز و راز تصویر شده درشعر ، هموارمی سازدو شعر را به عرصه ای برای آفرینشگری خواننده تبدیل می کند.

کلیدواژگان: القا.توان القایی.کارکرد القایی.نشانه شناسی القایی
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: نشانه شناسی شعر ، نشانه شناسی رمان ، نشانه شناسی عنوان ، السیمیائیة ، نشانه معناشناختی شعر ، نشانه شناسی تطبیقی ، نشانه معناشناختی قصیده ،
آخرین ویرایش: دوشنبه 2 فروردین 1395 01:44 ق.ظ

نقد شعر «آی آدم ها» سروده نیما یوشیج از منظر نشانه شناسی - سیمیائیة الشعر والنص الأدبی - السیمیائیة فی الشعر العربی

چهارشنبه 4 آذر 1394 09:39 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: نماد و رمز و نشانه شناسی ادبیات عرب ، نقد شعر ، نشانه شناسی (السیمیائیة) ،


 نقد شعر «آی آدم ها» سروده نیما یوشیج از منظر نشانه شناسی


 * دانشگاه علامه طباطبائی
 
چکیده: 

نشانه شناسی در زمره رهیافت هایی در نقد ادبی است كه در كشور ما كمتر معرفی شده اند. شمار پایان نامه هایی كه نشانه شناسی، در آنها، چارچوب نظری اتخاذ شده باشد به مراتب كمتر از پایان نامه هایی است كه براساس سایر رهیافت ها در حوزه نقد نوشته شده اند. بی تردید یكی از دلایل این امر كثرت و تنوع رهیافت هایی است كه ذیل عنوان عام نشانه شناسی طبقه بدنی می شوند. این تنوع عملا مانع از آن می شود كه بتوان روش شناسی خاص یا مجموعه معینی از مفاهیم را با رویكرد نشانه شناختی در مطالعات ادبی برابر دانست. اكثر این رهیافت ها، در برخی از مفاهیم پایه ای مانند نشانه، دلالت،‌دال، مدلول، مصداق، وجوه مشترك دارند اما در روش شناسی با یكدیگر متفاوت اند. با این همه، نشانه شناسی، برای كاربرد در حوزه نقد ادبی و كاوش درباره شیوه بر ساخته شدن معنا در متون ادبی،‌ قابلیت درخور توجهی دارد و، در یكی دو دهه اخیر، به ویژه از راه مطالعات فرهنگی، اهمیت فزاینده ای در نقد ادبی جدید كسب كرده است.
هدف از مقاله حاضر معرفی یكی از نظریه های نشانه شناختی است كه مایكل ریفاتر، نظریه پرداز فرانسوی و استاد فقید دانشگاه كلمبیا، آن را مطرح كرده است. ریفاتر، در كنار كسانی چون رومن یاكوبسن و جاناتان كالر و رابرت اسكولز، در زمره نظریه پردازانی است كه در دهه 1960 ساختارگرایی را در امریكا معرفی و ترویج كرد. نظریه ای كه ریفاتر در نشانه شناسی مطرح كرده ریشه در ساختارگرایی دارد و به خصوص در نقد شعر اعمال شدنی است.

 
 
  

درآمدی بر نشانه شناسی در شعر فارسی

فرزان سجودی

فایل تمام متن:


دانلود مقاله مهم حوزه نشانه شناسی شعر 

کلمات کلیدی: نشانه شناسی ادبیات - نشانه شناسی شعر عربی - نشانه شناسی رمان عربی - نقد ادبی عربی - نقد ادبی غربی - السیمیائیة الرمز الرمزیة الأدب العربی - احمد حیدری دانشگاه خلیج فارس بوشهر زبان وادبیات عربیدیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: تطبیقی نیمایوشیج ، نشانه شناسی شعر ، نشانه شناسی تطبیقی ، السیمیائیة النص ، الرمزیة ، ادبیات فارسی عربی ، نقد ادبی ،
آخرین ویرایش: یکشنبه 17 مرداد 1395 08:52 ق.ظ

سیمیائیة خطاب المقاومة فی قصیدة « یا قدس» لجابر قمیحة - نشانه شناسی قصیده شعر مقاومت

شنبه 30 آبان 1394 05:21 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: گفتمان مقاومت ، نشانه شناسی (السیمیائیة) ، جابر قمیحة ، گفتمان ( الخطاب ) ،


سیمیائیة خطاب المقاومة فی قصیدة « یا قدس» لجابر قمیحة

الدکتورة کبری روشنفکر*

استاذة مساعدة بجامعة تربیت مدرس، فرع اللغة العربیة وآدابها– ایران : طهران

احمد حیدری**

طالب ماجیستیر بجامعة تربیت مدرس، فرع اللغة العربیة وآدابها – ایران : طهران

دانلود تمام فایل

الملخص

لم یخل الأدب العربی من الإشارات والرموز التی تحتاج إلی من یزیل الغطاء عنها، لذا ظهر علم السیمیاء الذی یسعی إلی الکشف عن البنیة المضمرة وراء الظاهر السطحی فی النصوص المختلفة.منذ زمن بعید والشعب الفلسطینی یقاوم الغزاة الطامعین فی أرضه و یدافع عن شرفه و أراضیه المقدسة حیث یوجد المسجد الأقصی، فکلّ الأحداث فی فلسطین توحی بالموت والدمار وهذا ما یحرض الأدباء ذوو الحس المرهف أن یتفاعلوا مع القضیة الفلسطینیة وأن یقوموا بإعطائها قسطاً من اهتمامهم و إبرازها فی آثارهم الأدبیة.أنفق الأدیب المصری جابر قمیحة حیاته کلّها فی مجال الادب الإسلامی الملتزم ولم یضنّ بعنایته لهذه القضیة فنری اهتمامه جلیاً تجاه هذه القضیة من خلال دراسة آثاره التی تتکلم حول فلسطین و موضوع المقاومة.یسعی هذا المقال ضمن المنهج الوصفی التحلیلی وفی ضوء الدراسات السیمیائیة التی تهتم بالکشف عن البنیات المضمرة، تحدید أهمّ ملامح المقاومة فی أدب هذا الکاتب فاخترنا قصیدة «یا قدس» نموذجاً حیث وصلنا خلالها علی النتائج التالیة :

أن الاتجاه المقاومی یتجلی ضمن المحاور التالیة :- الدعوة إلی المقاومة و البحث عن المجد الضائع- فساد المجتمع الإنسانی- عدم قبول الوعود و الخنوع أمام الأعداء- إحیاء روح الأمل بالمستقبل الزاهر

الکلمات الرئیسة :الخطاب، أدب المقاومة ، فلسطین ،الشعر الإسلامی المعاصر، 
جابر قمیحة. قصیدة یا قدس.

کلمات کلیدی: گفتمان - ادبیات مقاومت - فلسطین - شعر اسلامی معاصر - جابر قمیحه - قصیده فلسطین وادبیات پایداری - احمد حیدری دانشگاه خلیج فارس بوشهر - زبان وادبیات عربی.   دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: السیمیائیة ، احمد حیدری ، سیمیائیة الخطاب ، نشانه شناسی مقاومت ، نشانه شناسی شعر ، جابر قمیحة ، السیمیائیة الشعر ،
آخرین ویرایش: دوشنبه 10 اسفند 1394 05:24 ب.ظپذیرش ترجمه از عربی به فارسی -- ترجمه از فارسی به عربی* با من تماس بگیرید 09179738783 AHMAD.HEYDARI.PGU@GMAIL.COM .. فراموش نکنید با کلیک کردن ما را در گوگل محبوب کنید. با تشکر و سپاس فراوان از نگاه پرمحبت شما


دريافت كد گوگل پلاس

دریافت کد گوگل پلاس

آمارگیر وبلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic