دکتر احمد حیدری

سیمای زن در شعر نزار قبانی و فروغ فرخزاد

پنجشنبه 27 آبان 1395 09:16 ق.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: ادبیات زنان ( الأدب النسوی) ،

                                                                                                           

سیمای زن در شعر نزار قبانی و فروغ فرخزاد

نویسندگان

عبدالرضا عطاش1 ؛ الهه پی‌سپار2

1عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان

2دانشجوی دکتری زبان وادبیات عرب دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان

برای دانلود کلیک کنید

چکیده

زن در جامعه بشری و از ابتدای تاریخ تا کنون، شریک زندگی مرد تلقی می‌شود و بخش وسیعی از اندیشه‌ها، احساسات و عواطف مرد متوجه زن می‌باشد. در همه دوره‌های تاریخی مختلف ادبیات عرب و ادبیات فارسی، تصویری از زن در قالب شعر و نثر ادبی دیده می شود. این مقاله به بررسی شعر نزار قبانی شاعر برجسته ادبیات معاصر عرب معروف به «شاعرالمرأة»، و هم‌چنین شعر فروغ فرخزاد که در ادبیات معاصر فارسی به عنوان تاثیرگذارترین «شاعر زن» تلقی می‌شود می‌پردازد. از این رهگذر می‌توان به تأثیر این دو شاعر معاصر در شعر و جامعه معاصر در خصوص جایگاه زن پی برد.

کلیدواژه ها:    جایگاه زن؛ شعر؛ نزار قبانی؛ فروغ فرخزاد                                                          

منابع مقاله:

قرآن کریم.

احمدی، پگاه. 1384ش. شعر زن از آغاز تا امروز. تهران: نشر چشمه.

شفیعی کدکنی، محمدرضا. 1380ش. شعر معاصر عرب. تهران: نشرسخن.

صدقی الزهاوی، جمیل. 1972م. دیوان شعر. بیروت: نشر دارالعودة.

عباس، احسان. 1384ش. رویکردهای شعر معاصر عرب. ترجمه حبیب الله عباسی. تهران: نشر سخن.

الفاخوری، حنا. 1422ق. الجامع فی تاریخ الأدب العربی. دو جلد. قم: منشورات ذوی القربی.

فرخزاد، فروغ. 1378ش. دیوان شعر. چاپ پنجم. تهران: نشر اهورا.

ـــــــــ . 1376 ش. دیوان شعر. چاپ پنجم. تهران: نشر مروارید.

قبانی، نزار. 1384ش. باران یعنی تو بر می‌گردی. ترجمه یغما گلرویی. تهران: دارینوش.

ـــــــــ . 1384ش. بیروت عشق و باران. ترجمه رضا عامری. تهران: نشر نگیما.

ـــــــــ . 1384ش. تا سبز شوم از عشق. ترجمه موسی اسوار. چاپ دوم. تهران: سخن.

معروف الرصافی. 1972م. دیوان شعر. بیروت: دار العودة.

نظام طهرانی، نادر و سعید واعظ. 1388ش. شذرات من النظم و النثر فی العصر الحدیث. چاپ دوم. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.

مقالات

اشرفی، فرانک و فرناز ارفعی زاده.1391ش. «نقد مضمونی اثری چند از کولت و آثاری از فروغ فرخزاد». فصلنامه مطالعات ادبیات تطبیقی. دانشگاه آزاد جیرفت. سال6. شماره 23. صص158-147.

صلاحی‌مقدم، سهیلا و مرضیه اصغرنژاد فرید. تابستان92. «مضامین تغزل اجتماعی در اشعار نزار قبانی و احمد شاملو». فصلنامه مطالعات ادبیات تطبیقی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت. سال 7. شماره 26. صص 89-69.
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: زن در شعر عربی ، زن در شعر معاصر ، تصویر زن در شعر ، تصویر زن در ادبیات ، جایگاه زن تطبیقی ، تصویر تطبیقی زن ، المرأة الشعر ،
آخرین ویرایش: پنجشنبه 27 آبان 1395 09:20 ق.ظ

أسباب ستر المرأة وسفورها فی شعر العصر الجاهلی

جمعه 14 اسفند 1394 03:03 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: موضوعات شعر قدیم عربی ، شعر و ادب جاهلی ، العصر الجاهلی ( شعر جاهلی - نثر جاهلی ) ،

أسباب ستر المرأة وسفورها فی شعر العصر الجاهلی

سید حیدر الشیرازی

برای دانلود مقاله کلیک کنید

الملخص

إنّ لِستر المرأة العربیة وحجابها وعفافها أهمیة بالغة اکترث بها الثقافة الجاهلیة وتناولها الشعراء وصفاً ومدحاً وفخراً لأنفسهم. وکان لهذا التستّر والعفاف دلالات فطریة ولفظیة ذکرناها فی هذه الوجیزة. ولکن المرأة فی العصر الجاهلی کما کانت متسترة، کانت سافرة ولسفورها دواعٍ مختلفة نشأ معظمها متأثراً بالأفکار والتقالید الجاهلیة فدراسة أسباب السفور موضوع آخر نوقش فی هذا المقال من خلال الأدب الشعری فی هذا العصر.وکان من أهم تلک الأسباب: الحزن والمصیبة والخوف من السبی فی الحروب وإبراز الحسن والمحبة وداعیة الفقر والمسکنة.

الكلمات الرئیسیة: المرأة؛ الستر؛ العفاف؛ السفور

منابع استفاده شده در مقاله:

آلوسی، أبوالفضل محمود. لاتا. روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی. 30ج. بیروت: دار إحیاء التراث العربی.

البستانی، فؤاد أفرام. لاتا.  المجانی الحدیثة:عن مجانی الأب شیخو. اختیار ودرس وشرح وتبویب لجنة من الأساتذة. الطبعة الثالثة. 5ج. بیروت: دارالمشرق.

الأبشیهی، شهاب الدین محمد بن أحمد أبی الفتح. 1986م. المستطرف فی کل فن مستظرف. تحقیق مفید محمد قمیحة. الطبعةالثانیة. 2ج. بیروت: دارالکتب العلمیة.

ابن الأثیر. 1966م . الکامل فی التاریخ. 12ج. بیروت: دار صادر للطباعة والنشر.

ابن سعد، محمد. لاتا. الطبقات الکبری. 8ج. بیروت: دارصادر.

ابن عساکر. 1415ق. تاریخ مدینة دمشق. تحقیق علی شیری. 70ج. مطبعة دارالفکر.

ابن قیس، محمد بن عبید بن سفیان. 1997م. قری الضیف. تحقیق عبدالله بن أحمد المنصور. الطبعة الأولی.  الریاض:  أضواء السلف.

ابن منظور، محمد بن مکرم بن منظور الافریقی المصری. لاتا.  لسان العرب. الطبعة الأولی. 15ج. بیروت: دار صادر.

أبو رحاب ، حسان. 1947م. الغزل عند العرب. الطبعة الأولی. القاهرة: مطبعة مصر.

الأصفهانی، أبوالفرج. لاتا.  الأغانی. تحقیق سمیر جابر. الطبعة الثانیة. 24ج. بیروت: دار الفکر.

الأعشی. 1994م. دیوان الأعشی الکبیر میمون بن قیس. شرح وقدم له ووضع هوامشه وفهارسه حنا نصر الحتی. الطبعة الثانیة. بیروت: دارالکتاب العربی.

الأمین، السید محسن. لاتا.  أعیان الشیعة. تحقیق وتخریج حسن الأمین. 10ج. بیروت: دارالتعارف للمطبوعات.

البستانی، فؤاد أفرام. لاتا.  المجانی الحدیثة عن مجانی الأب شیخو. الطبعة الثانیة. بیروت: المطبعة الکاثولیکیة.

البغدادی ، أحمد بن علی أبوبکر . لاتا. تاریخ بغداد. 14ج. بیروت: دار الکتب العلمیة.

الجمحی، محمد بن سلام. لاتا.  طبقات فحول الشعراء. تحقیق محمود محمد شاکر. جدة: دار المدنی.

الحسینی الکاشانی، السید عباس. 1400ق.  حدائق الأنس فی نوادر العرب والفرس. الطبعة الأولی. قم: مطبعة الخیام.

الحوفی، أحمد محمد. لاتا.  الغزل فی العصر الجاهلی. بیروت: دارالقلم.

الحوفی، أحمد محمد. 1980م. المرأة فی الشعر الجاهلی. الطبعة الثالثة. القاهرة: دار النهضة للطبع والنشر.

الحلبی. 1400ق. السیرة الحلبیة. 3ج. بیروت: دارالمعرفة.

الزبیدی. 1994م. تاج العروس. 20ج. بیروت: دارالفکر.

زکی صفوت، أحمد. لاتا. جمهرة خطب العرب. 3ج. بیروت: المکتبة العلمیة.

السجستانی، ابن الأشعث. 1990م. سنن أبی داوود. الطبعة الأولی. أخرج وراجع ووضع فهارسه مکتب الدراسات والبحوث فی دار الفکر.

السید المرتضی. 1907 م. الأمالی. تصحیح وتعلیق الشیخ أحمد بن الأمین الشنقیطی. الطبعةالأولى. منشورات مکتبة آیة الله العظمى المرعشی النجفی.

شلبی، عبد المنعم عبد الرؤف. لاتا. دیوان عنترة بن شداد. مصر: مطبعة شرکة فن الطباعة.

الشوری، مصطفی عبدالشافی. 1983م. شعر الرثاء فی العصرالجاهلی. بیروت: الدار الجامعیة للطباعة والنشر.

الضبی. لاتا.  المفضلیات. شرح الأستاذین شاکر وهارون. مصر: مطبعة المعارف.

الطائی. لاتا. دیوان الحاتم الطائی. شرحه وضبط نصوصه وقدم له عمر فاروق الطباع. بیروت: شرکة دار الأرقم بن أبی الأرقم.

الطبرسی، الفضل بن الحسن. 1379ق . مجمع البیان فی تفسیر القرآن. 10ج. بیروت: دار الإحیاء للتراث العربی.

الطوسی، أبو جعفر محمد بن الحسن بن علی. 1409ق. التبیان فی تفسیر القرآن (تفسیر التبیان). تحقیق محمد حبیب قصیر العاملی. الطبعة الأولی. 10ج. قم: مکتب الاعلام الإسلامی(الأفست من الطبعة البیروتیة).

العسکری، أبوهلال. 1988م. جمهرة الأمثال. تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم وعبد المجید قطامش. الطبعة الثانیة. بیروت: دارالفکر.

الفراهیدی، خلیل بن أحمد. 1414ق. کتاب العین. الطبعة الأولی. 8ج. مؤسسة النشر الإسلامی.

القرشی، أبو زید محمد بن أبی طالب. 1926م. جمهرة أشعار العرب. مصر: المطبعة الرحمانیة.

القلقشندی، أحمد بن علی. 1987م. صبح الأعشی فی صناعة الإنشاء. تحقیق یوسف علی طویل. الطبعة الأولی. 8ج. دمشق: دارالفکر.

نجیبب عطوی، علی. 1993م. الخنساء بنت عمرو شاعرة الرثاء فی العصر الجاهلی. الطبعة الأولی. بیروت: دار الکتب العلمیة.

المتقی الهندی. لاتا.  کنز العمال. تحقیق الشیخ بکری حیانی والشیخ صفوة السقا. 16ج. بیروت: مؤسسة الرسالة.

المقرم، عبدالرزاق الموسوی. 1372ش. مقتل الحسین(ع) أو حدیث کربلاء. إیران: انتشارات شریف الرضی.

الموصلی، أبوالفتح ضیاء الدین. 1995م. المثل السائر. تحقِیق محمد محیی الدین عبد الحمید. 2ج. بیروت: المکتبة العصریة.

المیدانی النیسابوری، أبو الفضل أحمد بن محمد. لاتا.  مجمع الأمثال. تحقیق محمد محیی الدین عبد الحمید. 2ج. بیروت: دارالمعرفة.

نوری، میرزا حسین. لاتا. مستدرک الوسائل. الطبعة الأولی. 18ج. قم: مؤسسة آل البیت لإحیاء التراث.

واجدة مجید، عبدالله الأطرقجی. 1981م.  المرأة فی أدب العصر العباسی. الجمهوریة العراقیة: منشورات وزارة الثقافة والإعلام.

یوسف موسی، حسین والصعیدی، عبدالفتاح. 1410ق. الإفصاح فی فقه الّلغة. الطبعة الرابعة. 2ج. مکتب الإعلام الإسلامی.
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: المرأة الجاهلیة ، زن دوره جاهلی ، الشعر الجاهلی المرأة ، المرأة الشعر ، زن شعر جاهلی ، الشعر الجاهلی ، الشعراء الجاهلیة ،
آخرین ویرایش: جمعه 14 اسفند 1394 03:14 ب.ظپذیرش ترجمه از عربی به فارسی -- ترجمه از فارسی به عربی* با من تماس بگیرید 09179738783 AHMAD.HEYDARI.PGU@GMAIL.COM .. فراموش نکنید با کلیک کردن ما را در گوگل محبوب کنید. با تشکر و سپاس فراوان از نگاه پرمحبت شما


دريافت كد گوگل پلاس

دریافت کد گوگل پلاس

آمارگیر وبلاگ

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو