دکتر احمد حیدری

نوگرایی در شعر مظفر النواب

دوشنبه 30 فروردین 1395 08:55 ق.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: مظفر النواب ، شعر معاصر عربی ، نقد شعر ، پایان نامه (دانلود ) ،

نوگرایی در شعر مظفر النواب

پایان‌نامه . وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - 1390 . دکترای تخصصی

استاد راهنما: د. مرضیه آباد | استاد مشاور: حسین ناظری | دانشجو: بلاسم محسنی

 

برای دانلود خلاصه رساله دکتری کلیک کنید

 

یعد الشاعر المناضل مظفر النواب من أهم شعراء جیل ما بعد روّاد الحداثه و رائد الحداثه العامیه فی العراق ، و کان و لا یزال یضطلع بدور بارز فی نشر الوعی و فضح الممارسات الإنهزامیه للسلطه کما له دور بارز فی الإبداع الشعری ، هذه الرساله محاوله لدراسه جانب من مظاهر التجدید فی شعره الفصیح دراسه تحلیلیه حیث قسمناها على ثلاثه أبواب ، تناولنا فی الباب الأول صوره الشعریه و فی الباب الثانی اللغه الشعریه وأما فی الباب الثالث فقد تناولنا الإیقاع حیث أهم الأوزان الشعریه التی وظفها فی شعره ، یمثّل شعر مظفر النواب انعکاساً لحیاه الفقراء و المضطهدین و صدى للحنین و الشوق و الوفاء و العاطفه الصادقه تجاه معاناه أخیه الإنسان . و یمتاز شعره بالدقه فی التصویر و التعبیر السهل الممتنع یستعمل کل المواد المتاحه و المتوفره من عامیه و فصحى بإبداع فیکون عالماً حقیقیاً فیه کون و لون و حرکه و موسیقى و تجدید أسلوباً و مضموناً .
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: مظفر النواب ، الشعر المعاصر ، شعر معاصر عربی ، المعاصرة ، نوگرایی شعر عربی ، مظفر النواب الشعر ، مظفر النواب پایان نامه ،
آخرین ویرایش: دوشنبه 30 فروردین 1395 08:58 ق.ظ

بررسی اغراض التفات ضمیر در گزیده هایی از اشعار محمود درویش (تحلیل دلالة الالتفات فی صیغ الضمائر فی أشعار محمود الدرویش المختارة)

دوشنبه 23 فروردین 1395 10:49 ق.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: شعر معاصر عربی ، محمود درویش ( کتاب + مقالات ) ، زبان شناسی -مقالات اللسانیات ،

بررسی اغراض التفات ضمیر در گزیده هایی از اشعار محمود درویش (تحلیل دلالة الالتفات فی صیغ الضمائر فی أشعار محمود الدرویش المختارة)

فاطمه لطفی گودرزی  فابیه بنت الحاج فابیه

برای دانلود مقاله کلیک کنید

چکیده

 التفات از بارزترین تکنیک های فن بلاغت شعر به حساب می آید که شاعران از گذشته تاکنون بدان توجه داشته اند؛ زیرا به متن غنا می بخشد و دارای انعطافی زیبا در تغییر سخن از حالتی به حالت دیگر است. لذا مقاله حاضر به بررسی زیبایی های التفات انواع ضمیر در سه دیوان شاعر معاصر عرب ""محمود درویش"" پرداخته است. این دیوان ها عبارتند از: ""آواز همان آواز است""، ""یازده ستاره"" و ""حصار"".

هدف از تحلیل و بررسی این اسلوب در متن های شعری، فهمیدن متن و آگاهی از اجزاء تشکیل دهنده آن است تا بتوان با ورود به دنیای درون متن به راز آن پی برد؛ و ارتباط میان کلام را درک کرد و به وجوه محتمل به دور از معنی لغوی و ترجمه لغوی دست یازید .

روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی است که به بیان مضامین بلاغی التفات انواع ضمیر در اشعار درویش می پردازد؛ و در پایان مقاله جهت مقایسه شاعران معاصر و قدماء در کاربرد این نوع ساختار شعری به بررسی آماری پرداخته تا خواننده به زیبایی های التفات از نوع ضمیر در دیوان های سه گانه شعری دست یابد. از بارزترین انگیزه های کاربرد التفات می توان به این موارد اشاره نمود: غلو در کلام، صراحت بیان، تاکید داشتن بر موضوع خاص، هشدار و آ گاهی دادن به خوانندگان.

کلمه های کلیدی:• مقاصد ضمیر • سبک التفات • اهمیت التفات • اهداف التفات
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: التفات الضمیر ، محمود درویش ، الشعر المعاصر ، ضمیر غایب ، ضمیر متکلم ، شعر معاصر عربی ، محمود درویش المقاومة ،
آخرین ویرایش: دوشنبه 23 فروردین 1395 10:54 ق.ظ

ملامح من الواقعیة الاجتماعیة فی شعر إیلیا أبی ماضی

یکشنبه 22 فروردین 1395 07:48 ق.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: ایلیا أبوماضی ، شعر معاصر عربی ،

 ملامح من الواقعیة الاجتماعیة فی شعر إیلیا أبی ماضی

صادق فتحی دهکردی  1 ؛ سکینه حسینی2

1أستاذ مساعد، قسم اللغة العربیة وآدابها بجامعة طهران، فردیس فارابی

2ماجستیرة فی اللغة العربیة وآدابها من جامعة طهران، فردیس فارابی

برای دانلود مقاله کلیک کنید

چکیده

یعتبر إیلیا أبو ماضی من أشهر الشعراء العرب الرومنسیین الذین عاشوا فی الغربة والتشرید. تحدّث فی شعره عمّا یعانی منه أبناء شعبه، من هموم ومعاناة تتصل بالواقع الذی فرضه علیه المستعمرون. ویتطرق فی شعره إلى القضایا الاجتماعیة التی حدثت فی عصره ویجسّد شعره طموحاته ورغباته ومشاکله. فعبّر عن مکانة الإنسان فی مجتمعه بذکر آلام الأمة العربیة. نجد فی شعره تأمّلات کثیرة فی مجتمعه وتجارب یأخذها الشاعر من حیاته الملیئة بالأحداث والمصائب، وکان اهتمامه بالمشاکل الاجتماعیة والإنسانیة جزءا من تجربته الشعوریة. کان الشاعر ورغم انتمائه إلى المدرسة الرومنسیة یعکس معاناة البلاد العربیة والإنسان العربی ویغوص فی الفکر وفی تغییر الظروف الاجتماعیة وأوضاع الحیاة العامة، ویهتم بالقضایا الإنسانیة. والمنهج المتبع فی البحث هو المنهج الوصفی- التحلیلی الذی یقوم على ذکر نماذج شعریة للشاعر ثم درسها ومعالجتها والاستنتاج منها. ومن أهم نتائج هذه الدراسة أنّ الشاعر یخطو خطوات عالیة نحو تطویر وبناء مجتمع إنسانیّ تسوده المحبة والإخاء والعدالة الاجتماعیة، ویعالج فی هذا الإطار نقائص مجتمعه ونقد قوانینه، ویدعو الإنسان أیضا لخدمة وطنه والوقوف فی وجه الظالمین ومساندة الفقراء فی الشؤون الاجتماعیة.

کلیدواژگان: إیلیا أبوماضی؛ الشعر؛ النزعة الإنسانیة؛ الواقعیة الاجتماعیة؛ الرومانسیة

منابع استفاده شده در مقاله:

أبو ماضی، إیلیا (2002م). دیوان إیلیا أبوماضی. بیروت: دار العودة.

برهومی، خلیل (1993م). إیلیا أبو ماضی شاعر السؤال والجمال. بیروت: دار الکتب العلمیة.

جحا، میشال خلیل (2003م). أعلام الشعر العربی الحدیث من أحمد شوقی إلى محمود درویش. ط 2، بیروت: دار العودة.

جمیل السراج، نادرة (دون تا). شعراء الرابطة القلمیة. ط 3، القاهرة: دار المعارف.

نایف حاطوم، عفیف (1994م). إیلیا أبوماضی (حیاته، شعره، نثره). بیروت: دار الثقافة.

الحاوی، إیلیا (1981م). الشعر العربی المعاصر. ط 3، بیروت: دار الکتب اللبنانی.

جاد حسن، حسن (1985م). الأدب العربی فی المهجر. قطر: دار قطری بن الفجاءة.

الخازن، ولیم (1992م). الشعر والوطنیة فی لبنان والبلاد العربیة. ط 3، بیروت: دار العلم للملایین.

الخضراء الجیوسی، سلمى (2007م). الاتجاهات والحرکات فی الشعر العربی الحدیث. ترجمة عبدالواحد لؤلؤة، ط 2، بیروت: [دون نا].

خلیل، إبراهیم (2007م). مدخل لدراسة الشعر العربی الحدیث. ط 2، عمان: دار المسیرة.

ضیف، شوقی (دون تا). دراسات فی الشعر العربی المعاصر، الطبعة السابعة، قاهرة: دار المعارف.

الطّباع، عمر فاروق (2006م). الرّفض فی الشعر العربی المعاصر. بیروت: مؤسسة المعارف

المعوش، سالم (1997م). إیلیا أبوماضی بین الشرق والغرب، فی رحلة التشرد والفلسفة والشاعریة. بیروت: مؤسسة بحسون

موسى، منیف (1986م). الشعر العربی الحدیث فی لبنان. ط 2، بغداد: دار الشؤون الثقافیة العامة.

الهواری، صلاح الدین (2009م). شعراء المهجر الشمالی. بیروت: دار ومکتبة الهلال.
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: إیلیا أبوماضی ، الواقعیة الاجتماعیة ، الرومنسیة ایلیا أبوماضی ، الشعر المعاصر ، شعر عربی معاصر ، واقع گرایی ، النزعة الإنسانیة ،
آخرین ویرایش: یکشنبه 22 فروردین 1395 07:50 ق.ظ

بینامتنیت قرآنی در شعر احمد مطر و مهدی اخوان ثالث (بررسی تطبیقی)

شنبه 21 فروردین 1395 06:28 ق.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: احمد مطر ( دیوان + مقالات ) ، بینامتنیت ( التناص ) ، الأدب المقارن - ادبیات تطبیقی ، شعر معاصر عربی ،

بینامتنیت قرآنی در شعر احمد مطر و مهدی اخوان ثالث (بررسی تطبیقی)

پرویز احمدزاده هوچ

برای دانلود مقاله کلیک کنید

چکیده

این مقاله به بررسی موضوع بینامتنیت در اشعار مهدی أخوان ثالث شاعر ایرانی و احمد مطر شاعرعراقی در دوره معاصر می پردازد. این دو شاعر از حیث اوضاع اجتماعی و تاثیر آن در زندگی آنها، شبیه هم بوده و به وضوح می توان این تأثیر را در آثار هنری و شعری آنها ملاحظه کرد.

      این پژوهش به شناخت بینامتنیت و رابطه آن با ساختار زبان شعری از دیدگاههای احمد مطر و مهدی اخوان ثالث می پردازد. چنانچه این دو شاعر با به کارگیری تمام توان هنری خود توانسته اند بینامتنیت را در شعر خود به تصویر بکشند؛ لذا می  توان گفت: شعر آنها در پی خلق جهان دیگری است و این دو شاعر بدون توجه به دیگر عناصر زبانی، از بینامتنیت قرآنی تأثیر پذیرفته و توانسته اند با به کارگیری آن در عرصه شعر به نوآوری بپردازد.

       هدف از این مقاله، بررسی اشعار احمد مطر و مهدی اخوان ثالث در حوزه بینامتنیت قرآنی از منظر نقد ادبی و ادبیات تطبیقی می باشد. چرا که بینامتنیت قرآنی یکی از اجزاء اساسی شعر و نقد معاصر اسلامی و عربی بوده و بخش مهمی در میزان تجربه شاعران و تاثیر آن در جوانب مختلف زندگی آنها به شمار می رود. در حقیقت این نوع شعر به روح انسان و واقعیتهای آن می پردازد واقعیتی که شاعران آن را از محیط پیرامون خود به ارث می برند؛ لذا متن قرآن، منبع ارزشمندی برای بینامتنیت والهام شعراء از مضمون و دیدگاههای آن می باشد چنانچه گفتمان دینی و به خصوص قداست و اعجاز قرآنی، محبوبیتی و تعالی خاصی به شعر شاعران معاصر بخشیده است.   از این رهگذر، این نوشتار در پی تحلیل آثار ساختارهای بینامتنیت قرآنی، تعابیر شاعرانه و خلق زیبایی شناسی زبانی و معنایی آن در آثار احمد مطر و مهدی اخوان ثالث می باشد. 

موضوع: احمد مطر; مهدی اخوان ثالث; بینامتینت قرآنی; شعر معاصر عربی و فارسی
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: احمد مطر ، تطبیقی احمد مطر ، بینامتنیت قرآنی ، التناص القرآنی ، شعر معاصر عربی ، الشعر المعاصر ، مقارنة أحمد مطر ،
آخرین ویرایش: شنبه 21 فروردین 1395 06:31 ق.ظ

مضامین شعر عمر ابوریشه در ترازوی نقد و بررسی

جمعه 20 فروردین 1395 01:09 ق.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: شعر معاصر عربی ، عمر أبو ریشة ،

مضامین شعر عمر ابوریشه در ترازوی نقد و بررسی

کبری خسروی ؛ طیبه سیفی

برای دانلود مقاله کلیک کنید

چکیده

عمر ابوریشه، شاعر معاصر سوریه به شاعر وطن و عشق شهرت دارد. وی در شعر معاصر سوریه به عنوان یکی از نوگرایان و حلقه اتصال کلاسیک و رمانتیک محسوب می‌شود. اشعار او به سبک کلاسیک شعر عربی سروده شده اند و تاثیر مکتبهای ادبی همچون کلاسیک، رمانتیک و تا حدی سمبولیسم در اشعار او نمایان است. بررسی اشعار این شاعر نشان از آن دارد که او در نظم شعر همچون دیگر شاعران معاصر، به محورهای و موضوعات زیادی اهتمام ورزید، اما برخی موضوعات بیشتر مطمح نظر وی بودند، هر چند این موضوعات در اشعار دیگر شاعران نیز یافت می شود؛و لیکن فراوانی زیاد، اهمیت و نگاه خاص شاعر به آن موضوعات ضرورت تحلیل و نقد آنها را موجب می شود که مقاله حاضر به این مهم همت گمارده است. تامل در اشعار این شاعر گواه آن است که مهمترین درون مایه های شعری او عبارتند از: غزل و توصیف برخی ویژگی های جسمانی و نیز حالات و روحیات زن؛ زن در عرصه اجتماع، وطن و زن فلسطینی؛ مسائل سیاسی که مربوط به قضیه فلسطین و مسائل سیاسی کشور سوریه و بخصوص مبارزات مردم با استعمار فرانسه است؛ تاریخ اسلام که به دوران پیش از رسالت پیامبر اسلام (ص)، پس از آن و برخی حوادث صدر اسلام می پردازد؛ وصف طبیعت که به عنوان رمز در شعر او بروز پیدا کرده؛ وصف برخی آثار ماندگار تاریخ، مناسبتهای مختلف که مشتمل بر حوادث عام و خاص می‌باشد. در این بخش اشعار مربوط به بزرگداشت برخی شاعران بزرگ نیز وجود دارد.

کلید واژه ها: عمر ابوریشه؛ شعر معاصر سوریه؛ مضامین شعری؛ نقد
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: عمر ابوریشه ، شعر معاصر سوریه ، شعر معاصر عربی ، الشعر المعاصر ، عمر أبو ریشة ، مضامین شعری ، نقد شعر عربی ،
آخرین ویرایش: جمعه 20 فروردین 1395 01:11 ق.ظ

افسانه ی تمثیلی و کارکرد آن در شعر أحمد مطر

پنجشنبه 19 فروردین 1395 02:13 ق.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: احمد مطر ( دیوان + مقالات ) ، اسطوره شناسی ، شعر معاصر عربی ،

افسانه ی تمثیلی و کارکرد آن در شعر أحمد مطر

محمود حیدری

برای دانلود مقاله کلیک کنید

چکیده

از گریزگاههای ادبا در بیان دیدگاههای سیاسی، اجتماعی و اخلاقی، خلق داستانهایی با شخصیتهای حیوانی است که هر کدام از آن حیوانات نماینده و نماد قشر خاصی از جامعه و دارای خصوصیات اخلاقی و رفتاری هستند که به شاعر در شخصیت پردازی داستانها و رسیدن به اهدافش کمک میکنند. این داستانها که در ادبیات فارسی افسانه تمثیلی نامیده می‌شود، در اشعار احمد مطر شاعر منتقد معاصر جهان عرب حضور گسترده ای دارد و شاعر توانسته است با کمک این داستانها و با هنرمندی خاصی مفاهیم سیاسی و اجتماعی خود را به مردم جامعه انتقال دهد و در آگاهی مردم نقش بسزایی داشته باشد. این پژوهش با بررسی و تحلیل داستانها و کارکردهای هرکدام به تأویل نمادها و شخصیتها و کارکردهای سیاسی و اجتماعی آنها میپردازد و سپس به جنبه های هنری هر روایت و شیوههای متعدد آن اشاره میکند و نشان میدهد که شاعر با این شیوه شخصیت پردازی، سطح فکری، احساسات و نگرشهای شخصیتهای اصلی را به خوبی نشان داده است. در شیوه روایت، از آنجایی که داستانها بسیار موجز و کوتاه هستند بیشتر از شیوه روایت مستقیم (توصیف) استفاده می‌کند و گفتگو نیز در حقیقت مانندی داستان ها جایگاه ویژه ای دارد. از لحاظ هنری شاعر در این داستان ها از انواع هنجارگریزی، ناسازواری، آشنایی زدایی و... استفاده کرده و از شیوه های مختلف شخصیت پردازی سود جسته است.

کلید واژه ها: احمد مطر؛ افسانه ی تمثیلی؛ روایت؛ شخصیت پردازی؛ شعر معاصر عرب
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: أحمد مطر ، افسانه ی تمثیلی ، شخصیت پردازی ، شعر معاصر عربی ، الشعر المعاصر ، احمد مطر ، الأسطوره احمد مطر ،
آخرین ویرایش: پنجشنبه 19 فروردین 1395 02:16 ق.ظتعداد کل صفحات : 5 1 2 3 4 5
پذیرش ترجمه از عربی به فارسی -- ترجمه از فارسی به عربی* با من تماس بگیرید 09179738783 AHMAD.HEYDARI.PGU@GMAIL.COM .. فراموش نکنید با کلیک کردن ما را در گوگل محبوب کنید. با تشکر و سپاس فراوان از نگاه پرمحبت شما


دريافت كد گوگل پلاس

دریافت کد گوگل پلاس

آمارگیر وبلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات