دکتر احمد حیدری --------------------- دکتر احمد حیدری مترجم، ویراستار، مدرس مترجم کتاب: برای ن دیدنت و نویسنده رمان: (علی هامش الغضب) شماره تماس: 0917-973-8783 ------------------------------------ کارشناسی: دانشگاه خلیج فارس ارشد: دانشگاه تربیت مدرس تهران دکتری:دانشگاه خلیج فارس ---------------------------------------- پذیرش ترجمه از عربی به فارسی و فارسی به عربی آدرس جیمیل : ahmad.heydari.pgu@GMAIL.COM ------------------------- http://heydari1394.mihanblog.com 2020-09-25T03:21:34+01:00 text/html 2020-07-07T12:43:18+01:00 heydari1394.mihanblog.com دکتر احمد حیدری ترجمه مقالات پژوهشی از فارسی به عربی http://heydari1394.mihanblog.com/post/1237 <div><br></div><div><font face="Mihan-Nassim"># ترجمه مقاله از عربی به فارسی</font></div><div><font face="Mihan-Nassim"># ترجمه مقاله از فارسی به عربی</font></div><div><font face="Mihan-Nassim"># ویرایش مقاله عربی</font></div><div><font face="Mihan-Nassim"># ویراستاری مقاله</font></div><div><font face="Mihan-Nassim"># ویرایش متون عربی</font></div><div><font face="Mihan-Nassim"># ویراستاری متون عربی</font></div><div><font face="Mihan-Nassim"># ویراستاری متن ترجمه عربی به فارسی</font></div><div><font face="Mihan-Nassim"># ترجمه عربی به فارسی</font></div><div><font face="Mihan-Nassim"># ترجمه فارسی به عربی</font></div><div><font face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="6">09179738783</font></div> text/html 2020-04-28T13:02:32+01:00 heydari1394.mihanblog.com دکتر احمد حیدری ترجمه عربی به فارسی - ترجمه فارسی به عربی http://heydari1394.mihanblog.com/post/1235 <div><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">ترجمه عربی به فارسی&nbsp; &nbsp;- ترجمه فارسی به عربی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">شماره تماس: 8783 - 973 - 0917</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="1">ترجمه عربی به فارسی - ترجمه فارسی به عربی - مترجم عربی - ترجمه همزمان - انجام ترجمه عربی - زبان و ادبیات عرب - سوالات ترجمه = ترجمه عربی به فارسی وبالعکس</font></div> text/html 2020-04-07T07:29:12+01:00 heydari1394.mihanblog.com دکتر احمد حیدری دانلود کتاب مجانی الحدیثه (5 جلد به صورت رایگان) http://heydari1394.mihanblog.com/post/1234 <div><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="5">دانلود کتاب مجانی الحدیثه - پنج جلدی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="5">برای دانلود بر روی جلد دلخواه کلیک کنید</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="https://www.noor-book.com/كتاب-المجانی-الحدیثه-عن-مجانی-الاب-شیخو-فؤاد-افرام-البستانی-و-كرم-البستانی-pdf#" target="" title=""><div><font face="Mihan-Nassim" size="5">جلد اول</font></div><div></div></a></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="https://www.noor-book.com/كتاب-المجانی-الحدیثه-عن-مجانی-الاب-شیخو-فؤاد-افرام-البستانی-و-كرم-البستانی-pdf#" target="" title=""><div><font face="Mihan-Nassim" size="5">جلد دوم</font></div><div></div></a></div><div style="text-align: center;"><div><br></div><div><br></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="5"><a href="https://www.noor-book.com/كتاب-المجانی-الحدیثه-عن-مجانی-الاب-شیخو-فؤاد-افرام-البستانی-و-كرم-البستانی-pdf#" target="" title="">جلد سوم</a></font></div><a href="https://www.noor-book.com/كتاب-المجانی-الحدیثه-عن-مجانی-الاب-شیخو-فؤاد-افرام-البستانی-و-كرم-البستانی-pdf#" target="" title=""><div></div></a></div><div style="text-align: center;"><div><br></div><div><br></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="5"><a href="https://www.noor-book.com/كتاب-المجانی-الحدیثه-عن-مجانی-الاب-شیخو-فؤاد-افرام-البستانی-و-كرم-البستانی-pdf#" target="" title="">جلد چهارم</a></font></div><a href="https://www.noor-book.com/كتاب-المجانی-الحدیثه-عن-مجانی-الاب-شیخو-فؤاد-افرام-البستانی-و-كرم-البستانی-pdf#" target="" title=""><div></div></a></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><div><a href="https://www.noor-book.com/كتاب-المجانی-الحدیثه-عن-مجانی-الاب-شیخو-فؤاد-افرام-البستانی-و-كرم-البستانی-pdf#" target="" title=""></a><a href="https://www.noor-book.com/كتاب-المجانی-الحدیثه-عن-مجانی-الاب-شیخو-فؤاد-افرام-البستانی-و-كرم-البستانی-pdf#" target="" title=""></a><div><a href="https://www.noor-book.com/كتاب-المجانی-الحدیثه-عن-مجانی-الاب-شیخو-فؤاد-افرام-البستانی-و-كرم-البستانی-pdf#" target="" title=""></a><a href="https://www.noor-book.com/كتاب-المجانی-الحدیثه-عن-مجانی-الاب-شیخو-فؤاد-افرام-البستانی-و-كرم-البستانی-pdf#" target="" title=""><div><font face="Mihan-Nassim" size="5">جلد پنجم</font></div><div></div></a></div><div></div></div></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><br></font></div><div style="text-align: right;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQXVp8-lp21RVuRRl05RTDn12lqI5QhgvcPfkcaPrvr_Q751IDE&amp;usqp=CAU" alt=""></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;">دانلود کتاب المجانی الحدیثه - دانلود المجانی الحدیثه- جلد اول - مجانی الحدیثه جلد دوم- المجانی الحدیثه جلد سوم دانلود المجانی الحدیثه جلد چهارم دانلود- المجانی الحدیثه جلد پنجم دانلود - المجانی الحدیثه جلد اول دانلود - دانلود رایگان پی دی اف المجانی الحدیثه pdf - دانلود کتاب المجانی الحدیثه pdf</div> text/html 2020-01-06T07:37:17+01:00 heydari1394.mihanblog.com دکتر احمد حیدری دوره آموزشی ترجمه عربی به فارسی http://heydari1394.mihanblog.com/post/1233 <div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-Nassim">دوره آموزشی:&nbsp; ترجمه عربی به فارسی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="5">برگزاری دوره آموزش ترجمه عربی به فارسی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="5">09179738783</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><br></font></div><div style="text-align: right;">ترجمه عربی به فارسی- ترجمه فارسی به عربی- آموزش ترجمه عربی - آموزش ترجمه عربی به فارسی - ترجمه عربی به فارسی - بوشهر ترجمه - ترجمه عربی بوشهر - مدرس عربی بوشهر - بوشهر ترجمه عربی به فارسی- آموزش ترجمه عربی به فارسی- آموزش ترجمه</div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><br></font></div> text/html 2019-12-29T13:49:42+01:00 heydari1394.mihanblog.com دکتر احمد حیدری ویراستاری متون عربی http://heydari1394.mihanblog.com/post/1231 <div><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">ویراستاری متون عربی - ویرایش متون عربی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">برای هماهنگی، تماس بگیرید</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">09179738783</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Nassim" size="1">ویراستاری متون عربی - ویرایش متون عربی - ویرایش عربی - ویراستاری عربی - ویرایش متون عربی - ویرایش پایان نامه عربی - ویراستاری متون عربی - ویراستاری&nbsp; مقاله عربی - ویرایش مقاله ادبیات عرب - ویرایش مقاله عربی. ویراستاری متون. ویرایش عربی. ویرایش رساله ادبیات عرب.</font></div> text/html 2019-12-29T13:31:39+01:00 heydari1394.mihanblog.com دکتر احمد حیدری مترجم عربی بوشهر http://heydari1394.mihanblog.com/post/1230 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="5">ترجمه عربی به فارسی - ترجمه فارسی به عربی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="5">برای هماهنگی تماس بگیرید:</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="5">09179738783</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Nassim" size="1">مترجم عربی بوشهر - ترجمه عربی به فارسی - ترجمه فارسی به عربی - مترجم عربی - ترجمه عربی ارزان - مترجم عربی - ترجمه با کیفیت عربی به فارسی - ترجمه فارسی به عربی - ترجمه متون - ترجمه خلاصه پایان نامه عربی - ترجمه خلاصه پایان نامه ادبیات عرب - ترجمه پایان نامه - ترجمه عربی به فارسی - ترجمه فارسی به عربی مترجم عربی - ترجمه همزمان</font></div> text/html 2019-12-29T12:39:24+01:00 heydari1394.mihanblog.com دکتر احمد حیدری دراسه حول سردالقصه فی القرآن الکریم http://heydari1394.mihanblog.com/post/1229 <div><br></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">دراسة حول سرد القصة فی القرآن الکریم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">نوع پژوهش: پایان نامه ارشد</font></div><div style="text-align: right;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">چکیده:</font></div><div style="text-align: right;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;">قصه و داستان قرآنی از دیرباز تاکنون مورد اهتمام محققان و پژوهشگران بوده و هست و دانشمندان بسیاری در این وادی قلم فرسایی کرده اند. قصه قرآنی برای اغراض معین و اهداف مشخصی گفته شده که همگی به پیروزی و موفقیت دعوت دین و آئین اسلام می شد. این قصه و داستان دارای ویژگی هایی است که درداستانهای دیگر یافت نمی شود؛ از جمله این ویژگیها: تکرار و بازگویی ، گزینش حوادث و اجمال و تفصیل در بیان آن می باشد. قصه قرآنی بمانند قصه هنری معاصر یک کار هنری کاملاً آزاد از قید و بند نیست بلکه مقید به یک غرض دینی است که آن را در چارچوب خود محدود کرده به آن جهت و سو می دهد. در شیوه داستان گویی امروزی اصول و قواعد داستانی چندی وجود دارد که قصه قرآنی در کار برد و استفاده از آن از نو آوران داستان معاصر پیشی گرفته است؛ اصول و قواعدی همچون: گزیده گویی هنری، ارتباط میان ابعاد سه گانه شخصیت (بعد خارجی و جسمی - بعد درونی و روانی - بعد اجتماعی) و اضمار داستانی؛ همچنانکه قواعد مشترکی میان قصه قرآنی و هنری به چشم می خورد که قصه قرآنی آنها را بگونه ای متفاوت با قصه هنری معاصر بکار برده است. از جمله این اصول و قواعد این است که قصه قرآنی برخلاف قصه معاصر شخصیت زن را بدون نقش و تنها برای اینکه عاملی از عوامل و وقت کشی و لذت و خوش گذرانی و برانگیختن شور و هیجان خواننده باشد بکار نمی گیرد. در کنار ویژگیهای یاد شده دو ویژگی دیگر نیز در قصه قرآنی دیده می شود که عبارتند از :الف) دخالت یک سری عناصر غیبی و پنهان در لابلای گفتگوهای داستان ب) همراه بودن اغراض هنری داستان با پند و اندرز ؛ که هر دو مورد برای قصه و داستان امروزی گونه ای عیب و نقص و کاستی بشمار می آید. سبک بیان در قصه قرآنی آمیزه ای از خبر و گفتگو می باشد.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="color: rgb(95, 95, 95); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 10pt; text-align: right; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="text-align: start;">2- </span></span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(95, 95, 95); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 10pt; text-align: right; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: 150%;">اباظۀ ، ثروت : السرد القصصی فی القرآن الکریم، دار نهضۀ مصر للطباعۀ والنشر، لات</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;color:#5F5F5F"><span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="text-align: start;">4- </span></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">ابن فارس: الصاحبی فی فقه اللغۀ العربیۀ وسنن العرب فی کلامها، تحقیق السید احمد صقر، عیسی البابی الحلبی، 1977 م</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;color:#5F5F5F"><br style="box-sizing: border-box; text-align: start; outline: none !important;"> <span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="text-align: start;">5- </span></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">ابن قتیبه ، عبدالله : تاویل مشکل القرآن ، تحقیق السید احمد صقر، ط2 ، دارالتراث ، 1971 م</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;color:#5F5F5F"><br style="box-sizing: border-box; text-align: start; outline: none !important;"> <span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="text-align: start;">6- </span></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">ابن کثیر ، اسماعیل: تفسیر القرآن العظیم ، ج 1 ، دارالفکر العربی، لات</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;color:#5F5F5F"><br style="box-sizing: border-box; text-align: start; outline: none !important;"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;color:#5F5F5F"><span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="text-align: start;">8- </span></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">ابوجعفر، محمد بن جریر الطبری: تاریخ الرسل والملوک ، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، ط 6 ،دارالمعارف، 1990م، ج1</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;color:#5F5F5F"><br style="box-sizing: border-box; text-align: start; outline: none !important;"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;color:#5F5F5F"><span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="text-align: start;">13- </span></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">ابوعیسی ، فتحی محمد: قراءۀ فی الادب العربی المعاصر، محاضرات مطبوعۀ علی الالۀ – الحاسبۀ، 1979م</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">.</span></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;color:#5F5F5F"><br style="box-sizing: border-box; text-align: start; outline: none !important;"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;color:#5F5F5F"><span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="text-align: start;">21-</span></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">التهامی ، نقره: سیکلوجیۀ القصۀ فی القرآن، الشرکۀ التونسیۀ ، 1971 م</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;color:#5F5F5F"><br style="box-sizing: border-box; text-align: start; outline: none !important;"> <span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="text-align: start;">22- </span></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">تیمور، محمود: دراسات فی القصۀ والمسرح، مکتبۀ الآداب، القاهرۀ ، المطبعۀ النموذجیۀ ، لات</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;color:#5F5F5F"><br style="box-sizing: border-box; text-align: start; outline: none !important;"> <span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="text-align: start;">23- ................: </span></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">القصص فی ادب العرب ماضیه وحاضره، المطبعۀ الکمالیۀ ، 1987م</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;color:#5F5F5F"><br style="box-sizing: border-box; text-align: start; outline: none !important;"> <span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="text-align: start;">24- </span></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">الجاد، احمد: المسرحیه و القصه دراسه نقدیه، ط1، موسسه الرساله، 1403 هـ .ق</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;color:#5F5F5F"><br style="box-sizing: border-box; text-align: start; outline: none !important;"> <span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="text-align: start;">25-</span></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">الجرجانی ، عبدالقاهر: دلائل الاعجاز، تحقیق محمد رشید رضا، ط1، بیروت، دارالکتب العلمیۀ 1988 م</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;color:#5F5F5F"><br style="box-sizing: border-box; text-align: start; outline: none !important;"> <span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="text-align: start;">26- </span></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">جودۀ السحار ، عبدالحمید: المستنقع ، (روایۀ) مکتبۀ مصر، 1974م</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;color:#5F5F5F"><br style="box-sizing: border-box; text-align: start; outline: none !important;"> <span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="text-align: start;">27- </span></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">حسن عباس، فضل: القصص القرآنی ایحائه ونفحاته ، ط 2، الاردن، دارالفرقان، للطباعۀ والنشر والتوزیع ، 1992 م</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;color:#5F5F5F"><br style="box-sizing: border-box; text-align: start; outline: none !important;"> <span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="text-align: start;">28- </span></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">الحطیئۀ : دیوان الحطیئۀ، شرح ابی سعید السکری، دارصادر بیروت ، لات</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;color:#5F5F5F"><br style="box-sizing: border-box; text-align: start; outline: none !important;"> <span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="text-align: start;">29- </span></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">خفنی، عبدالحلیم : اسلوب المحاورۀ فی القرآن الکریم، مطبعۀ السنۀ المحمدیۀ ، 1977م</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;color:#5F5F5F"><br style="box-sizing: border-box; text-align: start; outline: none !important;"> <span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="text-align: start;">30- </span></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">الحکیم، توفیق: سلیمان الحکیم(مسرحیه)، دارمصر للطباعه، نشر مکتبه مصر، 1988م</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;color:#5F5F5F"><br style="box-sizing: border-box; text-align: start; outline: none !important;"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;color:#5F5F5F"><span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="text-align: start;">33- </span></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">خلف الله، محمد احمد: الفن القصصی فی القرآن الکریم، المطبعه الفنیه الحدیثه، 1972م</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;color:#5F5F5F"><br style="box-sizing: border-box; text-align: start; outline: none !important;"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;color:#5F5F5F"><span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="text-align: start;">37- </span></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">رشدی حسن، محمد: اثر المقامۀ فی نشأۀ القصۀ المصریۀالحدیثۀ، الهئیۀ المصریۀ العامۀ للکتاب، 1974 م</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;color:#5F5F5F"><br style="box-sizing: border-box; text-align: start; outline: none !important;"> <span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="text-align: start;">38- </span></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">رشدی، رشاد: فن القصۀ القصیرۀ ، ط 5، المکتب المصری الحدیث، لات</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;color:#5F5F5F"><br style="box-sizing: border-box; text-align: start; outline: none !important;"> <span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="text-align: start;">39- </span></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">رضوان، فتحی: القصۀ القرآنیۀ ، سلسلۀ کتاب الهلال، 1978 م</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;color:#5F5F5F"><br style="box-sizing: border-box; text-align: start; outline: none !important;"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;color:#5F5F5F"><span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="text-align: start;">41- </span></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">الزیات، احمد حسن: تاریخ الادب العربی، ط 11، مطبعه الرساله، لات</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;color:#5F5F5F"><br style="box-sizing: border-box; text-align: start; outline: none !important;"> <span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="text-align: start;">42- </span></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">سید قطب: التصویر الفنی فی القرآن، ط 11، دارالشروق ، 1989 م</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">.</span></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;color:#5F5F5F"><br style="box-sizing: border-box; text-align: start; outline: none !important;"> <span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="text-align: start;">43- ..................:</span></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">فی ظلال القرآن ، ط 13، بیروت، دارالشروق، 1987 م</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;color:#5F5F5F"><br style="box-sizing: border-box; text-align: start; outline: none !important;"> <span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="text-align: start;">44-.................: </span></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">النقد الادبی اصوله ومناهجه ، ط4 ، دارالشروق، 1981 م</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;color:#5F5F5F"><br style="box-sizing: border-box; text-align: start; outline: none !important;"> <span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="text-align: start;">45-</span></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">الشعراوی ، محمد متولی: معجزۀ القرآن ، مکتبۀ الثراث الاسلامی ، 1988 م، ج 2</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;color:#5F5F5F"><br style="box-sizing: border-box; text-align: start; outline: none !important;"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;color:#5F5F5F"><span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="text-align: start;">47- </span></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">الطاهر، احمد مکی: القصۀ القصیرۀ دراسۀ ومختارات، ط 1، دارالمعارف ، 1977 م</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;color:#5F5F5F"><br style="box-sizing: border-box; text-align: start; outline: none !important;"> <span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="text-align: start;">48- </span></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">طنطاوی، محمد السید: القصۀ فی القرآن الکریم ، دارالمعارف ، 1993 م</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;color:#5F5F5F"><br style="box-sizing: border-box; text-align: start; outline: none !important;"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;color:#5F5F5F"><span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="text-align: start;">52- </span></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">عبدربه، السید عبدالحافظ: بحوث فی قصص القرآن، ط 1، بیروت، دارالکتاب اللبنانی ، 1972م</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;color:#5F5F5F"><br style="box-sizing: border-box; text-align: start; outline: none !important;"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;color:#5F5F5F"><span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="text-align: start;">54-</span></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">غنیمی هلال، محمد: الادب المقارن ، ط 3، دارنهضۀ مصر،لات</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;color:#5F5F5F"><br style="box-sizing: border-box; text-align: start; outline: none !important;"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;color:#5F5F5F"><span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="text-align: start;">57- </span></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">فضل الله ، محمد حسین : الحوارفی القرآن ، ط 5، بیروت، دارالمعارف للمطبوعات، 1987م</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;color:#5F5F5F"><br style="box-sizing: border-box; text-align: start; outline: none !important;"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;color:#5F5F5F"><span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="text-align: start;">61- </span></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">محمد عمارۀ،محمود: اصول الدعوۀ الاسلامیۀ من خلال القصۀ القرآنیۀ، منبرالاسلامی، لات،ج 1</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;color:#5F5F5F"><br style="box-sizing: border-box; text-align: start; outline: none !important;"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;color:#5F5F5F"><span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="text-align: start;">64- </span></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">محمود، علی عبدالحلیم: القصۀ العربیۀ فی العصر الجاهلی ، ط 2 ، دارالمعارف، 1979م</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;color:#5F5F5F"><br style="box-sizing: border-box; text-align: start; outline: none !important;"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;color:#5F5F5F"><span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="text-align: start;">66- </span></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">مندور ،محمد: مسرح توفیق الحکیم، ط 3 ، دارنهضۀ مصر للطبع والنشر ، بلاتا</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">.</span></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;color:#5F5F5F"><br style="box-sizing: border-box; text-align: start; outline: none !important;"> <span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="text-align: start;">67-</span></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">موسی سالم، احمد: قصص القرآن فی مواجهۀ ادب الروایۀ والمسرح، بیروت، دارالجلیل 1978م</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;color:#5F5F5F"><br style="box-sizing: border-box; text-align: start; outline: none !important;"> <span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="text-align: start;">68- </span></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">النجار، عبدالوهاب: قصص الانبیاء، مطبعۀ المختار الاسلامی، 1985م</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;color:#5F5F5F"><br style="box-sizing: border-box; text-align: start; outline: none !important;"> <span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="text-align: start;">69- </span></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">وادی، طه : دراسات فی نقدالروایۀ ، الهیئۀ المصریۀ العامۀ للکتاب، 1989 م</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;color:#5F5F5F"><br style="box-sizing: border-box; text-align: start; outline: none !important;"> <span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="text-align: start;">70- </span></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">یوسف نجم، محمد: فن القصۀ ، ط 6، بیروت، دارالثقافۀ ، 1974 م</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="1">داستان های قرآنی - السرد در قرآن - داستان پردازی قرآن - داستان پردازی در داستان های قرآنی - داستان های قرآن گفتمان - سکوت - السرد القرآن - القصة القرآنیة - داستان های قرآنی - داستان های قرآن - داستان پردازی قرآن - قصه های قرانی</font></p></div> text/html 2019-12-29T12:20:06+01:00 heydari1394.mihanblog.com دکتر احمد حیدری بررسی تطبیقی مولفه های رمانتیک فردی در شعر ابوالقاسم الشابی و فریدون توللی http://heydari1394.mihanblog.com/post/1223 <div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">بررسی تطبیقی مولفه های رمانتیک فردی در شعر ابوالقاسم الشابی و فریدون توللی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">نوع پژوه: پایان نامه ارشد.</font></div><div style="text-align: right;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">چکیده:&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;">تاریخ هنر و ادب اروپا دهه‌های نخستین قرن نوزدهم در ، شاهد ظهور مکتب ادبی جدیدی با عنوان رمانتیسم بود. این مکتب ادبی نوظهور به سرعت توانست ادبیات ملل دیگر جهان را هم تحت تأثیر قرار دهد. مشرق زمین به ویژه کشورهای عربی و ایران نیز در پی گسترش ارتباطات با غرب، تحت تأثیر این جریان فکری قرار گرفتند و شاعران و نویسندگان بزرگی به این مکتب روی آوردند. ابوالقاسم شابی، شاعر معاصرتونس و فریدون توللی، شاعر معاصر ایران، از جمله شاعرانی بودند که سعی داشتند اندیشه‌های رمانتیکی را در ادبیات سرزمین خویش بارور سازند. شابی و توللی،در زمینه رمانتیک فردی مضامین مشترک بسیاری دارند؛ که این پژوهش، مولفه‌هایی‌ از قبیل طبیعت، عشق، مرگ‌اندیشی،دردمندی و رنج، دین‌گرایی و نوستالژی را که از جمله مهم‌ترین مضامین رمانتیک فردی محسوب می‌شوند، مورد بحث و بررسی قرار داده است. نتیجه‌ی به دست آمده نشان می‌دهد مرگ‌اندیشی و عشق مضمون غالب اشعار توللی و طبیعت‌گرایی و دردمندی مضمون غالب اشعار شابی می‌باشد؛ هم‌چنین، مطالعه اشعار دو شاعر نشان می‌دهد، علاوه بر مضامین مشترکی که از آن نام بردیم، دو شاعر در زمینه رمانتیک، تفاوت‌هایی نیز با یکدیگر دارند، که این تفاوت‌ها به خصوص در شعر توللی بسیار چشمگیر می‌نماید، از این رو که این شاعر پارسی زبان مولفه‌ای هم‌چون ترسیم فضاهای سراسر کابوس و و حشت پرداخته است، چیزی که در دیوان شابی اثری از آن یافت نمی‌شود. این پژوهش بر مبنای روش تحلیل_ توصیفی، بررسی جوانب فوق را مطمح نظر قرار داده است.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;"><o:p><br></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><o:p style=""><font size="1">رمانتیک شعر معاصر عربی - رمانتیک شعر فارسی معاصر - بررسی تطبیقی رمانتیک شعر معاصر عربی - ابوالقاسم شابی - ابوالقاسم الشابی - رمانتیک فردی - المقارنة - الرومانسیة&nbsp;</font></o:p></span></p></div> text/html 2019-12-29T09:07:37+01:00 heydari1394.mihanblog.com دکتر احمد حیدری الصورة الفنیة فی الخطبة المونقة للإمام علی(ع) اعتماداً على نظریة سید قطب والتأکید على الإیقاع http://heydari1394.mihanblog.com/post/1222 <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;,serif"><br></span></b></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;,serif">الصورة الفنیة فی الخطبة المونقة للإمام علی(ع) اعتماداً على نظریة سید قطب والتأکید على الإیقاع<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;,serif">&nbsp;</span></b></p> <a href="http://afagh.ihcs.ac.ir/article_3908_4868d3c5a10e8faf1c2e8108c7f03405.pdf" target="" title=""><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;,serif">برای دانلود کلیک کنید<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"></p></a><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;,serif">المستخلص<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;,serif">لقد استخدم الإمام(ع) الصورة لتسهیل فهم مبتغاه. وقد أبدع فیها، وهی فن یُستخدم لعرض المعانی عبر الألفاظ، یرافقها الإیقاع الملائم وإیاها. والخطبة المونقة أوردها ابن ناقة الکوفی فی ملحق نهج البلاغة، وقد تناولها هذا المقال، لدراسة صورها، وعناصرها والجو السائد على فقراتها، معتمداً نظریة سید قطب حول التصویر الفنی فی القرآن الکریم مؤکداً على الإیقاع من خلال منهج وصفی‌تحلیلی. فالهدف من المقال تبیین الصّور المعروضة فی الخطبة والعناصر والفنون المستخدمة لعرضها وتوافق هذه العناصر وجوّ الفقرات. فالصّور تختلف حسب الموضوع المطروح فیها. وقد عُرضت فیها بألفاظ تخلو من الألف وبجمل مسجعة، یتلاءم إیقاعها والموضوع، مصحوبة بالحرکة والسّکون، فهناک إنخفاض ورفع وطول وقصر فی الجمل حسب جوّ الفقرة، فتختلف وتیرة العبارات لاختلاف الحوادث. فإن کان الموضوع یخصّ الباری تأتی الجمل قصیرة؛ لتوحی بعدم التأنی من قبله. وإذا کانت الأفعال خارجة عن إرادة الإنسان تقتصر فی لفظ واحد، مایزید هول الموقف بایحاء انعدام الوقت، وإن کانت من العبد ویخصّ موقفه من ربه فتطول الجمل&nbsp; لتوحی بتراخیه. وتتکرر بعض الحروف حسب المعنى، کحرف التاء فی الفقرة الأولى الذی یوحی باللیونة بمایناسب جو الحمد السائد على الفقرة. وقد استخدمت الفنون البدیعیة أکثر من البیانیة فی خلق الصور والمشاهد ومن البیانیة، المجاز هو الغالب فی الصّور</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;,serif"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;,serif"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;,serif">الكلمات الرئیسیة:&nbsp; الخطبة المونقة؛ الصّورة؛ الإیقاع؛ ابن ناقة.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;,serif"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR" style="line-height: 107%; font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;, serif;"><o:p style=""><font size="2">نهج البلاغه&nbsp; سبک شناسی امام علی سبک شناسی - خطبه نهج البلاغه سبک شناسی -حکمت امام علی سبک شناسی الصوره الفنیه نهج البلاغه - الصورة الفنیة نهج البلاغة - نهج البلاغه امام علی سبک شناسی سبک شناسی صحیفه سجادیه - صحیفه سجادیه سبک شناسی</font></o:p></span></p> text/html 2019-12-29T08:36:04+01:00 heydari1394.mihanblog.com دکتر احمد حیدری انتخاب موضوع پایان نامه ارشد رشته ادبیات عرب http://heydari1394.mihanblog.com/post/1221 <br><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">برای انتخاب موضوع پایان نامه رشته ادبیات عرب، باید چند نکته را در نظر داشت:</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">1. هرگز موضوع تحمیلی از سوی استاد راهنما را نپذیرید. مشاوره در خصوص موضوع کار بسیار پسندیده ای است</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">اما هر موضوعی را نپذیرید. معمولا اساتید راهنما تمایل دارند دانشجو در حوزه مورد علاقه خودشان، فعالیت کنند.</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">2. علاقه شرط اول انتخاب موضوع پایان نامه است. موضوع هر اندازه هم سخت و دشوار باشد، اگر به آن علاقه داشته</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">قطعا موفق خواهید شد. سختی و دشواری یک موضوع امری نسبی است. با توجه به مطالعه هر شخص در یک حوزه</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">خاص تعریف می شود.</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">3. پس از انتخاب اولیه یک موضوع، حتما در سایت ایرانداک، سایت تخصصی مجلات نور، گوگل فارسی و گوگل عربی&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">جست و جوی دقیقی کنید که مبادا موضوعتان تکراری باشد.</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">4. سعی کنید موضوعی انتخاب کنید که مشابه آن وجود داشته باشد. به عنوان مثال اگر میخواهید موضوع: کارکرد</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">اسطوره در شعر بدر شاکر السیاب کار کنید، خیلی خوب است که پایان نامه ای با موضوع: اسطوره در شعر احمد مطر</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">وجود داشته باشد که از آن الگو بگیرید.رعایت این اصل، به شما کمک زیادی خواهد کرد. به ویژه در پیدا کردن منابع.</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">اگر سوالی داشتید با من مطرح کنید:&nbsp; 09179738783</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="1">موضوع پایان نامه ادبیات عرب - پایان نامه عربی - پایان نامه ارشد ادبیات عرب - انتخاب موضوع پایان نامه - موضوع پایان نامه رشته ادبیات عرب - انتخاب موضوع رشته عربی - انتخاب موضوع مقاله ادبیات عرب - موضوع رساله ادبیات عرب - انتخاب موضوع پایان نامه ادبیات عرب - پیدا کردن موضوع مقاله پایان نامه رشته زبان و ادبیات عرب - زبان و ادبیات عرب - پایان نامه موضوع موضوع مقاله موضوع پایان نامه ارشد</font></div> text/html 2019-12-29T08:20:09+01:00 heydari1394.mihanblog.com دکتر احمد حیدری مقاله توظیف الأمثال العامیه تفسیر الشعراوی http://heydari1394.mihanblog.com/post/1220 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="5">برای دانلود مقاله</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="5">توظیف الأمثال العامیه فی تفسیر الشعراوی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://afagh.ihcs.ac.ir/article_4319.html" target="" title=""><div><font face="Mihan-Nassim" size="5">کلیک کنید</font></div><div></div></a></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="5"><br></font></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Nassim" size="1">تفسیر شعراوی - تفسیر الشعراوی - ضرب المثل تفسیر قرآن - الشعراوی تفسیر القرآن - تفسیر قرآن شعراوی - پایان نامه تفسیر شعراوی - مقاله در مورد شعراوی - مقاله در مورد تفسیر شعراوی - مقاله شعراوی- شعراوی - الشعراویتفسیر القرأن - تفسیر قرآن</font></div> text/html 2019-12-12T05:56:16+01:00 heydari1394.mihanblog.com دکتر احمد حیدری توظیف الأمثال العامیّة فی تفسیر الشعراوی http://heydari1394.mihanblog.com/post/1219 <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;,serif">توظیف الأمثال العامیّة فی تفسیر الشعراوی</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;,serif"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;,serif">سید حیدر فرع شیرازی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size: 14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;,serif"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;,serif">- </span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;,serif">احمد حیدری</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;,serif"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;,serif">1</span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;,serif">أستاذ مشارک فی فرع اللّغة العربیّة وآدابها بجامعة خلیج فارس</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;,serif"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;,serif">2</span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;,serif">طالب دکتوراه فی فرع اللّغة العربیة وآدابها بجامعة خلیج فارس</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;,serif"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;,serif"><o:p></o:p></span></p> <a href="http://afagh.ihcs.ac.ir/article_4319.html" target="" title=""><font size="4" face="Mihan-Nassim"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="background-color: rgb(51, 204, 0);"><span lang="AR-SA" style="line-height: 150%;">برا</span><span lang="FA" style="line-height: 150%;">ی مشاهده اصل مقاله کلیک کنید</span></span><span dir="LTR" style="line-height: 150%;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"></p></font></a><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;,serif">الملخص</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;,serif"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;,serif">"</span><span lang="AR-SA" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;,serif">تفسیر الشعراوی" للشیخ «محمّد متولی الشعراوی» من جملة التفاسیر التی یُمکن اعتبارها حلقة اتصال بین المنهج التقلیدی فی التفسیر والمنهج الحدیث التی تطرق إلیه معظم المفسّرون الجدد؛ فالشعراوی أبداً یحاول تیسیر فحوی الآیات والسور القرآنیة بصورة تجعل القارئ لا یملّ حدیثه وینجذب إلیه أیّما انجذاب. الأدبیة هی السمة الغالبة فی تفسیر الشعراوی فهو یعتمد علی شرح الأسالیب النحویة والبلاغیة فی القرآن بأسلوب یمیّزه عن أقرانه من المفسّرین وهذا ما جعله یعتمد على غیر قلیل من الأمثال العامیة فی تفسیره ممّا لا نجد هذا الأسلوب –إلاّ نادراً - عند غیره من المفسّرین. من هذا المنطلق یحاول هذا البحث بالاعتماد علی المنهج الوصفی-التحلیلی أن یبیّن مکانة الأمثال العامیة وتوظیفها فی تفسیر الشعراوی. تُظهر لنا نتائج البحث بأنّ الشعراوی اعتمد على الأمثال فی ثلاثة مستویات)&nbsp;&nbsp; أ: فکّ شفرة الاستعارات ب: بیان العلة والأسباب. ج: نقل المفاهیم العقلیة إلى العینیة والمحسوسة. ولا ننسى الإشارة إلى أنّ کلّ هذه العوامل أدّت إلى الاختصار والإیجاز فی القول</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;,serif"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;,serif;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language: AR-SA">الكلمات الرئیسیة: التفسیر المعاصر؛ تفسیر الشعراوی؛ المنهج التفسیری؛ الأمثال العامیة.</span> <div><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;,serif;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language: AR-SA"><br></span></div><div><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;Traditional Arabic&quot;,serif;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language: AR-SA"><br></span></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="1">تفسیر شعراوی - تفسیر الشعراوی - ضرب المثل عامیانه - کاربست ضرب المثل عامیانه در تفسیر شعراوی - تفسیر قرآن شعراوی - تفسیر القرآن الشعراوی - تفسیر الشعراوی القرآن - الأمثال العامیه القرآن التفسیر. تفسیر شعراوی مصر قرأن- قرآن تفسیر - الشعراوی. محمد متولی الشعراوی - روش تفسیر قرآن - المنهج التفسیری. شعراوی الشعراوی -</font></div>