دکتر احمد حیدری

معرفی و تحلیل دیدگاه‌های نقدی ادوارد سعید بر چالش‌های بنیادین ادبیات تطبیقی

جمعه 25 دی 1394 09:35 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: الأدب المقارن - ادبیات تطبیقی ، مقالات نقد ادبی ،

معرفی و تحلیل دیدگاه‌های نقدی ادوارد سعید بر چالش‌های بنیادین ادبیات تطبیقی

تورج زینی وند

دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

برای دانلود کلیک کنید

چکیده

ادوارد سعید که از او به‌عنوان «پدیده»ای در جهان اندیشه یا «آگاهی انتقاد معاصر» یاد کرده‌اند، دانش‌آموختة رشتة ادبیات تطبیقی از دانشگاه هاروارد است. دیدگاه‌های نقدی این نویسندة عرب مسیحی در باب ادبیات تطبیقی (سیر و تحول آن، قلمرو، اهداف، روش و‌...) که به‌واسطة نقد رویکردهای فرهنگی‌- سیاسی آن ممتاز است، به مانند دیگر نظریاتش، سرشار از نقد ناسیونالیسم و امپریالیسم غربی است. این نظریه­پرداز ادبی اعتقاد دارد ادبیات تطبیقی در نظر و عمل با امپراطوری غربی و امپریالیسم فرهنگی آن در پیوند است و پیدایش مکتب­های گوناگون غربی در این حوزه، بیشتر حاصل رقابت و کشمکش فرهنگی‌- سیاسی غرب برای گسترش و چیرگی نظام سلطه بر «جغرافیای فرهنگی جهان» است. وی اگرچه ماهیت و دستاوردهای مثبت ادبیات تطبیقی را می‌ستاید‌، اما نسبت به رویکرد اروپامحوری و امپریالیستی آن به دیدة تردید و انتقاد می‌نگرد. وی بر این عقیده است که ادبیات تطبیقی در این رویکرد، پدیده ای بینافرهنگی و دانش مورد نیاز برای توجیه قدرت امپریالیسم و حفظ جایگاه امپراتوری آن و نیز ابزاری برای گسترش نظام سلطه بر ملت های مشرق‌زمین است. هدف این پژوهش توصیفی‌- تحلیلی آن است که به معرفی و تبیین چالش­های ادبیات تطبیقی از دیدگاه ادوارد سعید بپردازد.

  واژگان کلیدی: ادوارد سعید؛ ادبیات تطبیقی؛ ناسیونالیسم و امپریالیسم فرهنگی؛ نقد فرهنگی
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: الأدب المقارن ، ادبیات تطبیقی ، ادوارد سعید ، نقد ادبی ، نقد فرهنگی ، ناسیونالیسم ادبیات ، امپریالیسم عربی ،
آخرین ویرایش: جمعه 25 دی 1394 09:43 ب.ظ

بررسی گونه کاربردی زبان زنانه در مرثیه معاصر (با تاکید بر مرثیه‌های سعاد صباح)

شنبه 19 دی 1394 10:44 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: مرثیه ( الرثاء ) الأدب العربی ، مقالات نقد ادبی ، ادبیات زنان ( الأدب النسوی) ،

بررسی گونه کاربردی زبان زنانه در مرثیه معاصر (با تاکید بر مرثیه‌های سعاد صباح)

نویسنده روشنفکر کبری ,متقی ‌زاده عیسی ,پروین نورالدین ,سراج سید علی


فایل تمام مقاله

چکیده  :

   بحث و بررسی درباره موضوع تجربه زنان و تفاوت آن با تجربه مردان، زمینه ساز شکل گیری رویکردهای مختلفی در زمینه پیوند زبان و جنسیت شده است. زنان و مردان در کاربرد برخی از ویژگی-های زبانی (به‌ویژه آوایی) گرایش های متفاوتی دارند و همین امر سبب تفاوت زبان آنان با یکدیگر می‌شود. تفاوت های زبانی چندان آشکار و شناخته شده نیستند و گویندگان زبان نسبت به آن‌ها حساسیت و آگاهی زیادی ندارند؛ امّا از طریق بررسی آثار و نوشته های زنان، می توان به ویژگی های یاد‌شده دست یافت. از میان انواع شعر، به‌دلیل پیوند عمیق رثا با عواطف و احساسات شاعر، این نوع ادبی بیش از سایر گونه های ادبی، زمینه انعکاس ذهنیات و افکار شاعر را فراهم می‌آورد و به همین دلیل ظرفیت تحلیل و بررسی از نظر بازتاب جنسیت زبانی را دارد. فن شعری رثا از مصیبت نشیت گرفته و احساسات و عواطف شاعر را بر می‌انگیزد تا اشعاری حزن‌انگیز بسراید و از این طریق مخاطبان را تحت‌تاثیر قرار ‌دهد. در این پژوهش با روش توصیفی– تحلیلی و با استفاده از آرای محققان جامعه شناسی زبان، شعر «سعاد‌ صباح»، از پیشتازان شعر رثای عربی در دوره معاصر را در سه سطح واژگانی، نحوی و بلاغی بررسی می‌کنیم و از این طریق، به تحلیل پیوند زبان و جنسیت در اشعار این شاعر می‌پردازیم. مهم‌ترین نتیجه حاصل از کاربست این نظریه در تحلیل مرثیه سعاد صباح، این است که رابطه تنگاتنگی بین عاطفه رثا و جنسیت شاعر وجود دارد و عاطفه حزن بر اشعار سعاد‌ صباح تاثیر مستقیم گذاشته است.

کلیدواژه: زبان شناسی اجتماعی ,جنسیت ,مرثیه ,سعاد‌ صباح ,ادبیات زنان
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: سعاد صباح ، مرثیه معاصر عربی ، الرثاء ، الرثاء المعاصر ، زبان شناسی اجتماعی ، جنسیت ادبیات ، ادبیات زنان ،
آخرین ویرایش: شنبه 19 دی 1394 11:06 ب.ظ

تعدّد الأصوات فی روایة الزینی برکات لجمال الغیطانی - چند صدایی در رمان عربی

سه شنبه 15 دی 1394 05:07 ق.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: مقالات نقد ادبی ، عناصر روایت شناسی ،

تعدّد الأصوات فی روایة الزینی برکات لجمال الغیطانی

نویسندگان

علیرضا کاهه  1 ؛ خلیل پروینی2 ؛ کبری روشن فکر3

1دکتوراه فی قسم اللغة العربیة وآدابها من جامعة تربیت مدرس

2أستاذ مشارک، قسم اللغة العربیة وآدابها بجامعة تربیت مدرس

3أستاذة مشارکة، قسم اللغة العربیة وآدابها بجامعة تربیت مدرس

برای دانلود مقاله کلیک کنید

چکیده

بعد التغیرات التی طرأت على المجتمع المصری بعد ثورة یولیو 1952، بدأ الروائیون یبحثون عن أشکال فنیة تسایر مقتضیات واقعهم الاجتماعی. فقد اتسم إنتاجهم بعد هذه الحقبة بعدة سمات فنیة، وبعد أن کان السارد العلیم یتحکّم فی السرد والحکی، احتوت الروایات رؤیة سردیة متعددة، أبعدت سطوة الراوی التقلیدی بنظرته الأحادیة فی نقل أحداث الروایة، وتراجعت عن رسم الشخصیة المألوفة فی الروایات التقلیدیة بتجریدها من میسم البطولة والتفرّد، بإدخال عدد ضخم من الشخصیات فی الروایة.یعتبر جمال الغیطانی أحد أدباء جیل الستینیات فی مصر، وکان من أبرز الروائیین فی استلهام التراث فی إنتاجه الأدبی. وقد کان حریصاً على ابتکار أشکال فنیة جدیدة تکون مغایرة للأشکال السائدة فی تلک الفترة. تعدّ روایته الزینى برکات نموذجاً جیداً لسعی هذا الروائی المصرى للخروج من أسر الروایة التقلیدیة. وقد استطاع الکاتبأن یقدّم فی هذه الروایة عالماً روائیاً متشابکاً یمتاز بالتعددیة فی الرؤیة السردیة ومواقف الشخصیات الإیدیولوجیة، إضافة إلى التنوع فی الأسلوب الروائی، ما أدى إلى تعدد الأصوات فی الروایة.  

کلیدواژگان: الزینی برکات؛ جمال الغیطانی؛ تعدد الرؤیة السردیة؛ تعدد المواقف؛ تنوع الأسلوب الروائی
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: جمال الغیظانی ، تعدد الأصوات ، چند صدایی رمان ، الأسلوب الروائی ، روایت شناسی رمان ، السرد الروایة ، الزینی برکات ،
آخرین ویرایش: سه شنبه 15 دی 1394 05:09 ق.ظ

تحلیل تطبیقی عنوان داستان در آثار صادق هدایت و زکریا تامر

جمعه 11 دی 1394 10:26 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: ادبیات داستانی ( الأدب القصصی ) ، مقالات نقد ادبی ، الأدب المقارن - ادبیات تطبیقی ، زکریا تامر ،

تحلیل تطبیقی عنوان داستان در آثار صادق هدایت و زکریا تامر

نویسندگان

ابراهیم محمدی  1 ؛ عفت غفوری حسن آبادی2 ؛ عبدالرحیم حقدادی3

1دانشیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه بیرجند، خراسان جنوبی، ایران

2دانش‌آموختة کارشناسی ارشد ادبیات تطبیقی، دانشگاه بیرجند، خراسان جنوبی، ایران

3استادیار زبان و ادبیات عربی، دانشگاه بیرجند، خراسان جنوبی، ایران

برای دانلود فایل مقاله کلیک کنید

چکیده

عنوان داستان، آستانة ورود به دنیای پر راز و رمز متن محسوب می شود. بنابراین باید به گونه ای هنرمندانه انتخاب شود که بتواند با کمیت و محدودیت خود، کیفیت متن را به نمایش بگذارد. گاه عنوان نوری بر دنیای متن می تاباند و محتوای کلی آن را روشن می نماید؛ گاهی نیز همچون حجابی بر دنیای متن قرار می گیرد و نه‌تنها هیچ نشانی از آن در اختیار مخاطب قرار نمی دهد، بلکه در ذهن وی تنش ایجاد می‌کند و او را به سوی متن می کشاند. در این پژوهش، مهم ترین مؤلفه های متنی و برون متنی که در گزینش عنوان در داستانهای صادق هدایت و زکریا تامر مؤثر بوده است، بررسی و با مقایسة تحلیلی توصیفی، خوانشی مبتنی بر ساختار و محتوای عنوان داستانها و رابطة آن با عناصر درون‌متنی و عوامل برون متنی ارائه می شود. در مجموع، می توان گفت این عناوین از سویی نشان‌دهندة آشنایی دو نویسنده با انواع شگردهای بلاغی است و از سوی دیگر میتواند انعکاس‌دهندة مشکلات و شرایط دشوار زندگی مردم و فرهنگ رایج در عصر دو نویسنده باشد که با بیانی متفاوت در عنوان انعکاس یافته است. البته عناصر متنی و ادبی که برای پوشیدگی معنای متن و یا فشرده کردن آن در عنوان، به ‌کار گرفته شده است، با عوامل متعددی از جمله کوشش برای جذب مخاطب و گاه اقتضای شرایط بستة سیاسی (برون‌متنی)، در پیوند است.

واژگان کلیدی: تحلیل تطبیقی؛ عنوان داستان؛ صادق هدایت؛ زکریا تامر؛ پیرامتن.
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: تطبیقی صادق هدایت ، زکریا تامر ، تطبیقی زکریا تامر ، بررسی تحلیل داستان ، پیرامتن تحلیل متن ، تحلیل نقد رمان ، ادبیات تطبیقی ،
آخرین ویرایش: سه شنبه 20 بهمن 1394 05:11 ب.ظ

بنیة القصیدة فی شعر جارالله الزمخشری؛ دراسة تحلیلیة - ساختار قصیده در شعر عربی

دوشنبه 7 دی 1394 04:32 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: موضوعات شعر قدیم عربی ، مقالات نقد ادبی ،

          

الموضوع:   بنیة القصیدة فی شعر جارالله الزمخشری؛ دراسة تحلیلیة

حسن دادخواه طهرانی1 ؛ خیریة عجرش2 ؛ غلام‌رضا کریمی‌فرد3 ؛ زهرة آذری  4

1أستاذ مشارک فی اللغة العربیة وآدابها بجامعة الشهید چمران، أهواز، إیران

2أستاذة مساعدة فی اللغة العربیة وآدابها بجامعة الشهید چمران، أهواز، إیران.

3أستاذ مشارک فی اللغة العربیة وآدابها بجامعة الشهید چمران، أهواز، إیران.

4طالبة الدکتوراه فی اللغة العربیة وآدابها بجامعة الشهید چمران، أهواز، إیران

الملخص

القصیدة فی الأدب العربی منذ العصر الجاهلی لها بنیتها الخاصة وجعل الشعراء والنقاد هذه البنیة المحددة قوام أعمالهم. والقصیدة العربیة تتشکل من عدة أقسام وکل قسم مقدمة للقسم التالی؛ فالبیت الأول فی القصیدة یسمى المطلع وفی معظم الأحیان یأتی بعد المطلع التشبیب (ذکر أیام الشباب) أو النسیب والتخلص (انتقال الشاعر من الغزل الى الغرض الرئیس للقصیدة) ثم الغرض الرئیس (المدح، والفخر، والرثاء، و..) والمقطع (الدعاء، وطلب الخلود للشخص الذی نظم الشعر من أجله). وهذه الأقسام غالبا ما التزم بها الشعراء الأقدمون وألزم النقاد بها الشعراء المتأخرین، علی أن یعدلوا بینها ولا یخرجوا علیها. یعتبر جارالله الزمخشری واحدا منهم. إن هذه الدراسة تعالج حیاة  الزمخشری وأغراضه الشعریة کما تتطرق إلی بنیة القصائد والأسالیب التی یستخدمها هذا الشاعر فی افتتاح قصائده للوصول إلی الغرض المنشود وتحقیق ما کان یأمله ویرجوه فی قصیدته، والربط بین ذلک الافتتاح والغرض الذی یهدف إلی تحقیقه وحسن ختامه وأخیرا یدرس المقال القصائد ذوات الموضوع الواحد أو الموضوعات المتعددة مرکزا علی اتباع الشاعر بنیة القصیدة العربیة الجاهلیة ومحافظته علیها.

برای دانلود اصل مقاله کلیک کنید 

برای آشنایی با منابع مقاله به ادامه مطلب مراجعه نمایید


ادامه مطلب

دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: ساختار قصیده عربی ، ساختار قصیده ، جار الله الزمخشری ، نقد قصیده عربی ، نقد شعر عربی ، نقد ادبی ، ساختار شعر عربی ،
آخرین ویرایش: دوشنبه 7 دی 1394 04:40 ب.ظ

مقاله ای ارزشمند با موضوع : از توارد تا سرقت ادبی

پنجشنبه 3 دی 1394 01:46 ق.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: مقالات نقد ادبی ، روش تحقیق ادبیات عرب ،

موضوع مقاله: از توارد تا سرقت ادبی

نویسنده: سید جواد مرتضائی

برای دانلود اصل مقاله کلیک کن

چکیده

در متون بلاغی و مباحث نقد ادبی، از دیرباز تا امروز، سرقت ادبی به انواعی تقسیم شده و در کنار آن بحث از تأثیرپذیری شاعران از یکدیگر و توارد به میان آمده است. به نظر می رسد جز مورد «نسخ و انتحال» که با اطمینان بیشتری می توان ذیل عنوان سرقت ادبی بررسی و طرح نمود، در بقیه موارد، چون نمی توانیم موضوع سرقت را اثبات کنیم، باید بیشتر به تأثر و توارد و نقش ضمیر ناخودآگاه قائل بود. در این مقاله ضمن نقل و بررسی نمونه هایی از تشابهات تام یا نسبی برخی متون از مقولهتأثرات و توارد یا نقلِ ناخودآگاهانه، بعضی سرقات ادبی و آرا و نظریات برخی منتقدان ادبی و اهل بلاغت، پیشنهاد هایی در خصوص نوع قضاوت و داوری هنگام مواجه شدن با تشابه متون با یکدیگر، به هر شکل واندازه، ارائه گردیده است. 

کلید واژه ها: نقد ادبی, تأثّر, توارد, اشتراک, سرقت ادبی, ضمیر ناخودآگاه.
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: نقد ادبی ، تأثّر ، توارد ، سرقت ادبی ، السرقة الأدبیة ، توارد الخواطر ، سرقت ادبی شاعران ،
آخرین ویرایش: پنجشنبه 3 دی 1394 10:25 ق.ظتعداد کل صفحات : 10 ... 4 5 6 7 8 9 10
پذیرش ترجمه از عربی به فارسی -- ترجمه از فارسی به عربی* با من تماس بگیرید 09179738783 AHMAD.HEYDARI.PGU@GMAIL.COM .. فراموش نکنید با کلیک کردن ما را در گوگل محبوب کنید. با تشکر و سپاس فراوان از نگاه پرمحبت شما


دريافت كد گوگل پلاس

دریافت کد گوگل پلاس

آمارگیر وبلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic