دکتر احمد حیدری

دانلود کتاب: صورة أوروبا فی الأدب العربی الحدیث pdf - تصویر اروپا در ادبیات عربی معاصر

جمعه 12 شهریور 1395 02:26 ق.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: طیب صالح ، طه حسین ( آثار ) + مقالات ، تصویرشناسی ( مقالات تصویر شناسی ) ، تصویرشناسی ( علم الصورة ) ، طه حسین pdf ، الأدب المقارن - ادبیات تطبیقی ،

دانلود کتاب:

صورة أوروبا فی الأدب العربی الحدیث

من طه حسین إلى الطیب صالح

تألیف : كمال عبد الملك ومنى الكحلة

الطبعة: 2011

226 صفحة

برای دانلود کلیک کنید

دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: دانلود کتاب صورة أوروبا فی الأدب العربی الحدیث pdf ، صورة أوروبا فی الأدب العربی الحدیث pdf ، تصویر اروپا در رمان ، تصویرشناسی طیب صالح ، طه حسین ، ادبیات تطبیقی ، علم الصورة مقارنة ،
آخرین ویرایش: جمعه 12 شهریور 1395 02:30 ق.ظ

الأنا والآخر فی روایة "ثریا فی غیبوبة" لإسماعیل فصیح

سه شنبه 12 مرداد 1395 07:40 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: تصویرشناسی ( مقالات تصویر شناسی ) ، تصویرشناسی ( علم الصورة ) ، الأدب المقارن - ادبیات تطبیقی ، رمان عربی ( الروایات العربیة ) ،

          

الأنا والآخر فی روایة "ثریا فی غیبوبة" لإسماعیل فصیح

المؤلفون

فاطمة کاظم‌زاده

أستاذة مساعدة للغة العربیة وآدابها بجامعة علوم القرآن والحدیث، طهران، إیران

 

برای دانلود مقاله کلیک کنید

 

الكلمات الرئیسیة: صورةالآخر؛ الذات؛ فصیح؛ روایة؛ ثریا


تصویر من و دیگری در رمان - صورة الأنا والآخر فی روایة - تصویرشناسی در رمان معاصر - صورة الآخر فی روایة - تصویر دیگری در رمان -
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: الأنا والآخر ، صورة الآخر ، تصویر دیگری در رمان ، تصویرشناسی ، تصویرشناسی رمان ، علم الصورة ، اسماعیل فصیح ،
آخرین ویرایش: چهارشنبه 13 مرداد 1395 02:40 ق.ظ

تصویر ایران در رمان سمرقند اثر امین معلوف «پژوهشی در ادبیات تطبیقی»

دوشنبه 23 فروردین 1395 04:40 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: امین معلوف ، تصویرشناسی ( مقالات تصویر شناسی ) ، تصویرشناسی ( علم الصورة ) ، الأدب المقارن - ادبیات تطبیقی ،

 تصویر ایران در رمان سمرقند اثر امین معلوف «پژوهشی در ادبیات تطبیقی»

هادی نظری منظم  1 ؛ فرامرز میرزایی2 ؛ مرضیه رحیمی آذین3

چکیده

دیدگاه های فردی وگروهی در تکوین روابط انسانی نقش بسیار مهمی دارند و بررسی این دیدگاه ها از ابعاد مختلف، در حیطه تصویرشناسی است. تصویرشناسی در حوزه های مختلف علمی نمود دارد، اما در ادبیات تطبیقی به رویکرد نسبتاً جدیدی اطلاق میشود که به مطالعه تصویر «دیگری برون فرهنگی» در ادبیات ملی، یا بررسی تصویر یک «من» در ادبیات «دیگری» میپردازد.

امین معلوف نویسنده لبنانی تبار  در رمان سمرقند، با محور قرار دادن زندگی خیام وماجراهای وی با حسن صباح وخواجه نظام الملک، تاریخ ایران را در عصر سلجوقیان وعهد مشروطه بازنمایی می کند. وی با تخیل سرشار ودانش فراوان تاریخی خویش، رمانی تاریخی نوشته که اغلب به واقعیت نزدیک وگاهی از آن دور است. این امر، ناشی از درک خوانده ها و یافته های موجود در باب تاریخ ایران وایرانی است در«افق فرهنگی» معلوف، واز سوی دیگر، ناشی از قالب، محتوا والزامات رمان ورمان نویسی می باشد؛ با این حال، روح تسامح وتساهل بر این اثر غالب است. در مجموع می توان گفت که ارتباط نویسنده با «دیگری ایرانی»، غالبا واسطه ای وغیرمستقیم (بینامتنی وبیناذهنی) بوده وخوانش او از این «دیگری» اکثراً واقع گرایانه ودر مواردی، برخاسته از نگاهی اگزوتیک است وگاهی هم  به استروتیپ ها وساده انگاری نزدیک می شود.روش این مقاله، تاریخی وجامعه شناسانه است و در آن با تکیه بر اسناد و مدارک تاریخی واجتماعی وتحلیل آنها، به مطالعه بازنمایی های ایران وایرانیان در رمان سمرقند می پردازیم.

کلید واژه ها : ادبیات تطبیقی؛ تصویرشناسی؛ ایران؛ امین معلوف؛ رمان سمرقند
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: امین معلوف ، الأدب المقارن ، المقارنة ، علم الصورة ، صورة إیران ، تصویر ایران ، سفرنامه امین معلوف ،
آخرین ویرایش: دوشنبه 23 فروردین 1395 04:43 ب.ظ

تصویر ایران در رمان سمرقند اثر امین معلوف «پژوهشی در ادبیات تطبیقی»

سه شنبه 3 فروردین 1395 07:54 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: تصویرشناسی ( مقالات تصویر شناسی ) ، تصویرشناسی ( علم الصورة ) ، الأدب المقارن - ادبیات تطبیقی ، رمان عربی ( الروایات العربیة ) ، امین معلوف ،

تصویر ایران در رمان سمرقند اثر امین معلوف «پژوهشی در ادبیات تطبیقی»

نویسندگان

هادی نظری منظم  1 ؛ فرامرز میرزایی2 ؛ مرضیه رحیمی آذین3

1استادیار زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2استاد زبان وادبیات عربی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

3کارشناس ارشد ادبیات عربی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

دیدگاه های فردی وگروهی در تکوین روابط انسانی نقش بسیار مهمی دارند و بررسی این دیدگاه ها از ابعاد مختلف، در حیطه تصویرشناسی است. تصویرشناسی در حوزه های مختلف علمی نمود دارد، اما در ادبیات تطبیقی به رویکرد نسبتاً جدیدی اطلاق می شود که به مطالعه تصویر «دیگری برون فرهنگی» در ادبیات ملی، یا بررسی تصویر یک «من» در ادبیات «دیگری» می پردازد.

امین معلوف نویسنده لبنانی تبار  در رمان سمرقند، با محور قرار دادن زندگی خیام وماجراهای وی با حسن صباح وخواجه نظام الملک، تاریخ ایران را در عصر سلجوقیان وعهد مشروطه بازنمایی می کند. وی با تخیل سرشار ودانش فراوان تاریخی خویش، رمانی تاریخی نوشته که اغلب به واقعیت نزدیک وگاهی از آن دور است. این امر، ناشی از درک خوانده­ها و یافته­های موجود در باب تاریخ ایران وایرانی است در«افق فرهنگی» معلوف، واز سوی دیگر، ناشی از قالب، محتوا والزامات رمان ورمان نویسی می باشد؛ با این حال، روح تسامح وتساهل بر این اثر غالب است. در مجموع می توان گفت که ارتباط نویسنده با «دیگری ایرانی»، غالبا واسطه ای وغیرمستقیم (بینامتنی وبیناذهنی) بوده وخوانش او از این «دیگری» اکثراً واقع گرایانه ودر مواردی، برخاسته از نگاهی اگزوتیک است وگاهی هم  به استروتیپ ها وساده انگاری نزدیک می شود. روش این مقاله، تاریخی وجامعه شناسانه است و در آن با تکیه بر اسناد و مدارک تاریخی واجتماعی وتحلیل آنها، به مطالعه بازنمایی های ایران وایرانیان در رمان سمرقند می پردازیم.

کلید واژه ها : ادبیات تطبیقی؛ تصویرشناسی؛ ایران؛ امین معلوف؛ رمان سمرقند
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: امین معلوف ، رمان سمرقند ، روایة سمرقند ، سمرقند تطبیقی ، تصویر ایران در رمان ، صورة إیران فی روایة ، تصویر دیگری ادبیات تطبیقی ،
آخرین ویرایش: سه شنبه 3 فروردین 1395 07:59 ب.ظ

گفتمان و تصویر«دیگری» در سفرنامه‌ی ناصرخسرو

سه شنبه 3 فروردین 1395 07:45 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: گفتمان ( الخطاب ) ، تصویرشناسی ( مقالات تصویر شناسی ) ، تصویرشناسی ( علم الصورة ) ، الأدب المقارن - ادبیات تطبیقی ، سفرنامه (أدب الرحلة) ،

       گفتمان و تصویر«دیگری» در سفرنامه‌ی ناصرخسرو

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

معصومه محمودی

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

برای دانلود فایل مقاله کلیک کن

چکیده

روش گفتمان انتقادی از جمله رهیافت‌هایی است که پس از انقلاب پساساخت‌گرایی، به حوزه‌های نقد معاصر راه یافته است. این شیوه در پی بررسی ساز و کارهای قدرتی است که نه‌تنها بر ارتباط اجتماعی بلکه بر شیوه‌ی اندیشیدن نیز تأثیر می‌گذارد. نگارنده در این مقاله‌ کوشیده ‌است‌ با بررسی سفرنامه‌ی ناصرخسرو نشان دهد که چگونه، علاوه بر نگاه فردی، ایدئولوژی حاکم بر جامعه‌ی روزگار ناصر خسرو نیز در نگرش او نسبت به جوامع دیگر و ارزش‌گذاری بر آن‌ها مؤثر بوده است. روحیه‌ی علمی، نگاه دقیق و علاقه به تفسیر و تأویل در کنار گرایش‌های دینی و اجتماعی، سفرنامه‌ای را پدید آورده که علاوه بر توصیف جزییات بناها، وضعیت جغرافیایی و اقتصادی شهرها و روستاها، تصویری از شرایط سیاسی- تاریخی آن روزگار نیز فراپیش خواننده می‌نهد. اساس کار در این پژوهش، مبتنی بر نظریه و روش فرکلاف است و در ضمن بررسی اثر در سه سطح توصیف، تفسیر و تبیین، از نظریات دریدا و‌هال در باب «دیگری» نیز استفاده شده است.

کلیدواژگان: گفتمان؛ سفرنامه؛ ناصرخسرو؛ فرکلاف؛ دیگری
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: گفتمان فرکلاف ، الخطاب فركلاف ، صورة الآخر ، تصویر دیگری ، سفرنامه ناصرخسرو ، تصویر دیگری سفرنامه ، سفرنامه ادبیات تطبیقی ،
آخرین ویرایش: سه شنبه 3 فروردین 1395 07:49 ب.ظ

«سیمای دیگری» در رمان«ثریا در اغما» اثر اسماعیل فصیح و رمان «شیكاگو» اثر علاءالأسوانی

یکشنبه 23 اسفند 1394 05:38 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: تصویرشناسی ( مقالات تصویر شناسی ) ، تصویرشناسی ( علم الصورة ) ، الأدب المقارن - ادبیات تطبیقی ، علاء الأسوانی ،

«سیمای دیگری» در رمان«ثریا در اغما» اثر اسماعیل فصیح و رمان «شیكاگو» اثر علاءالأسوانی

فریده امیری دهنوئی, مینا عابدینی, حمید احمدیان, احمدرضا ساعدی, مسعود کیانپور

برای دانلود مقاله کلیک کنید

 

چکیده

«غرب» به عنوان «سیمای دیگری» از جمله موضوعاتی است که در بسیاری از آثار ادبی در کانون توجّه نویسندگان قرارگرفته است؛ بخصوص نویسندگان مشرق زمین آنچه را در این زمینه شالوده ذهن خود قرار داده‌اند، مسئله نگریستن ما به غربی‌ها و نگاه آن‌ها به ما بوده است. سیمای دیگری از چند سال اخیر یکی از شاخه‌های ادبیات تطبیقی به شمار می‌رود. این نوشتار به بررسی این مسئله در رمان «ثریا در اغماء» از اسماعیل فصیح و «شیکاگو» از علاءالأسوانی پرداخته است. نویسندگان این دو رمان مهاجرت گروهی از روشنفکران را به اروپا به تصویر می‌کشند و یک شرقی را همراه با سنّت‌ها و ارزش‌های ملّی خود در مقابل فن‌آوری‌ها و آزادی غرب قرار می‌دهند. «بازگشت به خویشتن» راه‌حلّی است که دو رمان در برخورد «خود» با «دیگری» پیشنهاد می‌دهند. همچنین این پژوهش گویای اختلافات فرهنگی «من» با «دیگری» بوده است.

کلمات کلیدی: ثریا در اغما; اسماعیل فصیح; شیکاگو; علاءالأسوانی; شرق و غرب.
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: سیمای دیگری ، الأنا والآخر روایة ، علاء الأسوانی ، رمان شیکاگو ، شرق و غرب در رمان ، علم الصورة ، مقالات تصویرشناسی ،
آخرین ویرایش: یکشنبه 23 اسفند 1394 05:43 ب.ظتعداد کل صفحات : 4 1 2 3 4
پذیرش ترجمه از عربی به فارسی -- ترجمه از فارسی به عربی* با من تماس بگیرید 09179738783 AHMAD.HEYDARI.PGU@GMAIL.COM .. فراموش نکنید با کلیک کردن ما را در گوگل محبوب کنید. با تشکر و سپاس فراوان از نگاه پرمحبت شما


دريافت كد گوگل پلاس

دریافت کد گوگل پلاس

آمارگیر وبلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic