دکتر احمد حیدری

تحلیل الخطاب الروائی فی مجموعة «مغرب الشمس» لحسن برطال؛ مرتکزا علی أهم المفاهیم الروائیة کالتبئیر و المسافة و الصوت لدی «جرار جنیت»

شنبه 12 تیر 1395 04:26 ق.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: داستان نویسی ، ادبیات داستانی ( الأدب القصصی ) ، تحلیل گفتمان زبان شناسی ، روایت شناسی عربی pdf ،

تحلیل الخطاب الروائی فی مجموعة «مغرب الشمس» لحسن برطال؛ مرتکزا علی أهم المفاهیم الروائیة کالتبئیر و المسافة و الصوت لدی «جرار جنیت»

المؤلفون

سمیره خسروی  1 ؛ جهانگیر امیری2

1جامعة رازی

2الجامعة رازی

برای دانلود فایل مقاله کلیک کنید

الملخص

تنتمی مجموعة «مغرب الشمس» لحسن برطال إلی فصیلة القصة العربیة القصیرة جدا ویمیل برطال فیها إلى توظیف السرد کعنصر تکوینی مهم فی بناء قصصه مع تلاعب بالضمائر عبر تناوب الأشخاص فی التعبیر عن هواجسهم أو سرد حکایاهم. تهدف هذه الدراسة إلی إثبات مقدرة القصة القصیرة جدّاً فی مجاراة أنواع الحکایة من حیث صیاغة الخطاب الروائی وتوظیف مباحث التحلیل الخطابی بحثاً عن الإجابة علی هذه الأسئلة: ما هی أنواع الخطاب الروائی فی قصص برطال القصیرة جدا؟ وما هی الرؤی والمواضیع الإیدیولوجیّة التی تناولتها عملیة السرد فی هذه القصص؟ وکیف رسم برطال الشخصیات فی قصصه و جعلها تنتمی إلى فئات اجتماعیة متباینة بمختلف الأسالیب و اللغات و یعبر عن إیدیولوجیاتها وانتماءتها عن طریق الخطاب؟

من أهمّ نتائج الدراسة أنّ هذه القصص مع کثرتها واستقلالها الموضوعی واختلافها من الجانب الروائی ولکن ذات قواسم مشترکة کثیرة فی الشخصیات البؤریة ووجهات النظر التی تحملها. زد علی ذلک، هذا النوع من القصة یتناغم مع نظریة «جنیت» الروائیة وتستطیع أن تتلائم مع أی عمل سردی آخر فی مجال الخطاب.

الكلمات الرئیسیة: القصة القصیرة جدا؛ تحلیل الخطاب؛ الحوار؛ حسن برطال؛ جرار جنیت
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: القصة القصیرة ، تحلیل الخطاب ، الحوار القصة ، تحلیل گفتمان داستان کوتاه عربی ، جرار ژنت ژرار ژنت ، حسن برطال ، حسن برطال القصة ،
آخرین ویرایش: شنبه 12 تیر 1395 04:30 ق.ظ

تحلیل گفتمان انتقادی خطبة فدك حضرت زهرا (س)

یکشنبه 23 خرداد 1395 02:58 ق.ظ

نویسنده : حیدری (کاربر دوم)
ارسال شده در: تحلیل گفتمان زبان شناسی ،

تحلیل گفتمان انتقادی

خطبة فدك حضرت زهرا (س)

کبری روشنفکر

فاطمه اکبری زاده

برای دانلود مقاله کلیک کنید

چکیده

بسترهای حاکم بر جامعه همواره جهت دهندة افکار و شکل دهندة ایدئولوژی جوامع هستند. بنابر تحلیل گفتمان انتقادی، مسائل قدرت و سلطه منجر به بروز گفتمان­های متفاوت و با اهداف خاص می­گردند. رابطة­ی زبان و ایدئولوژی رابطه­ای دو سویه است و در ورای ظاهر گفتمان، معانی زیادی قابل دستیابی است. حضرت فاطمة زهرا(س) در خطبه­ فدك، در انتقاد از اوضاع بعد از رحلت حضرت پیامبر(ص) و تغییر ساختار جامعه، با استفاده از صورت های زبانی، بستر ایدئولوژیک جامعه را مورد انتقاد قرار می­دهند و حقایقی راه گشا بیان می­نمایند. در این مقاله کوشش می­شود با تحلیل گفتمان انتقادی خطبه و در عبور از دال و رسیدن به مدلول کلام، محتوای خطبة فدك رمزگشایی و معنی یابی شود. از جمله موارد قابل ملاحظه در تحلیل گفتمان انتقادی خطبه، دغدغه­ی اصلی حضرت زهرا(س) در هشدار نسبت به ایدئولوژی حاکم و تغییر و تحولات جامعه­ی اسلامی است که نابودی میراث ایمانی  اسلامی نبوی را هدف گرفته­اند.

کلید واژه­ها: حضرت زهرا (س) ، خطبه­ فدك، تحلیل گفتمان
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: تحلیل گفتمان ، خطبه فدک ، فاطمه زهرا (س) ، الخطاب ، اللسانیات ، تحلیل گفتمان انتقادی ،
آخرین ویرایش: یکشنبه 23 خرداد 1395 03:00 ق.ظ

بررسی ویژگی های سبكی و شخصیتی سیمین دانشور با رویكرد زبان شناسی نقش گرا

پنجشنبه 20 خرداد 1395 12:50 ب.ظ

نویسنده : حیدری (کاربر دوم)
ارسال شده در: زبان شناسی -مقالات اللسانیات ، تحلیل گفتمان زبان شناسی ،

بررسی ویژگی های سبكی و شخصیتی سیمین دانشور

با رویكرد زبان شناسی نقش گرا

طاهره ایشانی*

برای دانلود مقاله کلیک کنید

چكیده

«فرانقش» یكی از مباحث مهمی كه در زبان شناسی نظام مند نقش گرا مطرح می­شود است. در این رویكرد، همة زبان ها حول دو محور اساسیِ معنایی ، یعنی معنای اندیشگانی و معنای بینافردی، شكل گرفته اند. از سوی دیگر، فرانقشِ اندیشگانی به دو كاركرد تجربی و منطقی تقسیم می شود. در كاركرد تجربی، كاربرد زبان تجربیات دنیای بیرونِ خود را از طریق زبان بیان می كند. محصول این كاركرد ، در جمله، گذرایی است كه مؤلّفه ای از فرانقشِ اندیشگانی و مشخصه ای از جمله است و برای مشخص كردن انواع متفاوت فرایندها در جمله به كار می رود. بنابراین، باتوجه به این كه گذرایی، براساس زبان شناسی نقش گرای هلیدی، رمزگذاری تجربیات ما از فرایندهاست و هم چنین، از آن جا كه ارتباط تنگاتنگ ذهن و زبان بر كسی پوشیده نیست، می توان، با بررسی انواع فرایندهای موجود در افعال و تعیین بسامد و تكرار آن ها، تا حدودی از افكار و دنیای درون صاحبان آثار ادبی آگاه شد. 

دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: هلیدی ، زبان شناسی ، نقشگرا ، اللسانیات ، بینافردی ، متنی ، اندیشگانی ،
آخرین ویرایش: پنجشنبه 20 خرداد 1395 12:52 ب.ظ

مطالعه هفت سوره از جزء سی ام قرآن کریم بر پایه دستور نقش گرای نظام مند هلیدی

پنجشنبه 20 خرداد 1395 12:38 ب.ظ

نویسنده : حیدری (کاربر دوم)
ارسال شده در: زبان شناسی -مقالات اللسانیات ، تحلیل گفتمان زبان شناسی ،

مطالعه هفت سوره از جزء سی ام قرآن کریم بر پایه دستور نقش گرای

نظام مند هلیدی

نساء نبی فر

برای دانلود مقاله کلیک کنید

چکیده

بیتردید ایده­ها و اصول فکری به طرق مختلفی خود را نشان می­دهند. در دستور نقشگرای نظام مند هلیدی، فرانقش اندیشگانی نقش مهمی در انتقال تجربیات دارند. سوره­های قرآن کریم نیز در زندگی ما وسایل هایی برای بازنمایی و بیان کلام خداوند میباشند. در این مقاله به بررسی هفت سوره از سوره­های جزء سیام قرآن کریم از منظر فرانقش اندیشگانی دستورِ نقشگرای نظام مند هلیدی پرداخته­ایم تا میزان فرآیند های به کاررفته در این سوره­ها تعیین و مشخّص شوند تا درک بهتری از این سوره­های قرآنی به دست آید. این پژوهش نشان داد که در این سوره­ها فرآیند اصلی مادی، بیشترین کاربرد را برای اینکه کلام خداوند برای بشر قابل در­ تر و موثرتر واقع شود؛ داشته است. یافته­های این تحقیق می­تواند مورداستفادۀ مفسرین و مترجمین کتاب قرآن باشد.

کلیدواژه ها: دستور نقش گرای نظام مند هلیدی، سوره­های قرآنی، فرانقش اندیشگانی، فرآیند فعلی
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: مایکل هلیدی ، زبان شناسی نقشگرا ، اندیشگانی ، النظریة الوظیفیة ، بینافردی ، فرآیند ،
آخرین ویرایش: پنجشنبه 20 خرداد 1395 12:42 ب.ظ

خوانش تطبیقی مفهوم آزادی در شعر محمود سامی البارودی و ملک الشّعراء بهار

یکشنبه 22 فروردین 1395 12:30 ق.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: نظریه خوانش ( نظریة التقلی ) ، شعر معاصر عربی ، مقالات نقد ادبی ، تحلیل گفتمان زبان شناسی ،

خوانش تطبیقی مفهوم آزادی در شعر محمود سامی البارودی 

و ملک الشّعراء بهار

برای دانلود مقاله کلیک کن

چکیده

پرداختن به اندیشه اجتماعی شاعران و نویسندگان و بررسی رابطه آن با شعر، به عنوان بخشی از ساختار ذهنی جامعه، از موارد ضروری در حوزه مطالعات جامعه شناسی ادبیّات به شمار می رود. رابطه دامنه دار و گسترده زبان و ادبیّات فارسی با زبان و ادبیّات عربی، رابطه ای تاریخی است و در مقاطع مختلف، دستخوش تحوّلات و فراز و فرودهایی بوده است. از قرن هجده میلادی به بعد، جریان های فرهنگی جهان تحت تأثیر تحوّلات جدید اجتماعی راهی دیگر پیموده و وجوه مشترک یافته است. در این میان، آبشخور فکری مشترک محمود سامی البارودی (1839-1904 م) و ملک الشّعرای بهار (1887-1952 م)، وقایع اجتماعی قرن نوزدهم بوده است. این جستار با تکیه بر نظریۀ ساختگرای لوسین گلدمن و با رویکردی تحلیلی – تطبیقی، علاوه بر تحلیل ساختارهای متنی شعر این دو شاعر، با حرکتی شناور میان شعر و اجتماع، به عنوان دو ساختار مرتبط، زمینه های خلق مفهوم آزادی در بیان شعری آن دو را، در دو بخشِ دریافت و تشریح روشن می­کند. مهم ترین نتایج حاصل از این پژوهش عبارتند از: طرح مسأله آزادی در شعر دو شاعر، بر اساس یک ایدئولوژی مشخّص شکل گرفته است. از دیگر سو، این مسائل در شکل گیری ذهنیّت اجتماعی دو شاعر و کلام ادبی آنان مؤثّر بوده است و بخشی از ساختارِ غالبِ اجتماعیِ زمانۀ دو شاعر به شمار می آید.

 واژگان کلیدی: آزادی؛ ملک الشّعرا بهار؛ محمود سامی البارودی؛ ادبیّات تطبیقی؛ لوسین گلدمن.
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: محمود سامی البارودی ، نظریه خوانش ، خوانش تطبیقی ، لوسین گلدمن ، تطبیقی آزادی ، شعر عربی معاصر ، تطبیقی البارودی ،
آخرین ویرایش: یکشنبه 22 فروردین 1395 12:36 ق.ظ

النص وتفاعل المتلقی

جمعه 20 فروردین 1395 09:52 ب.ظ

نویسنده : حیدری (کاربر دوم)
ارسال شده در: أبو العلاء المعری ، تحلیل گفتمان زبان شناسی ، نظریه خوانش ( نظریة التقلی ) ،

النص وتفاعل المتلقی

حمید سمیر

برای دانلود کتاب کلیک کنید

 

وعلى كثرة ما كتب عن المعری، قدیماً وحدیثاً وعلى الرغم من المصنفات التی ألفت حول أدبه وهی تعد بالعشرات ومن الدراسات التی عالجت قضایا فنه الشعری ومختلف مسائل تراثه النقدی والنثری، فإن أحداً، من الباحثین والدارسین ـ فی حدود علمی ـ لم یتناول خطاب المعری الأدبی، بالجدة والعمق الذین اتسم بهما كتاب حمید سمیر.

أقول هذا، دون مبالغة ومن غیر ما رغبة فی التزید أو الإطراء. لقد خبرت الأستاذ الدكتور حمید سمیر على امتداد سنوات واكتشفت فیه باحثاً متمیزاً وقارئاً ذكیاً یستبطن دلالات النصوص ولا یكتفی بالقراءة السطحیة السریعة. وقد مكنته معاشرته لأدب المعری من استیعاب كثیر من أفكاره ومن فهم أسالیبه وأبعاد عباراته وتلمیحاته وإشاراته. وساعده على ذلك توسله بالمناهج النقدیة الحدیثة التی أبان، من خلالها، عنْ أصالة المعری وعمق إبداعه الشعری الذی یشبه إلى حد كبیر ـ مع الفارق ـ شعر المتنبی الذی أعجب به أبو العلاء وسماه "معجز أحمد".

إن نظریة التلقی التی قارب بها حمید سمیر أدب المعری منهج أثبت جدارته العلمیة وملاءمته التطبیقیة لدراسة النصوص الفنیة المتمیزة التی تنضح عبقریة وجدة وأصالة، كما هو شأن نصوص المعری. وهی نظریة تعنی ـ كما یدل علیها اسمها ـ بالمتلقی قدر عنایتها بالنص المقروء، المتلقى. وجذورها ممتدة فی الأدب العربی القدیم ولكنها لم تعرف بالتنظیم والاتساق والوضوح وغیر ذلك من السمات والخصائص التی عرفت بها فی المرحلة الراهنة، فی الغرب ثم فی أدبنا المعاصر.

 
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: ابوالعلاء المعری ، تفاعل المتلقی ، حمید سمیر ، شعر عربی ، الخطاب الادبی ، تحلیل گفتمان ، التفاعل فی النص ،
آخرین ویرایش: شنبه 21 فروردین 1395 06:22 ق.ظتعداد کل صفحات : 3 1 2 3
پذیرش ترجمه از عربی به فارسی -- ترجمه از فارسی به عربی* با من تماس بگیرید 09179738783 AHMAD.HEYDARI.PGU@GMAIL.COM .. فراموش نکنید با کلیک کردن ما را در گوگل محبوب کنید. با تشکر و سپاس فراوان از نگاه پرمحبت شما


دريافت كد گوگل پلاس

دریافت کد گوگل پلاس

آمارگیر وبلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات