دکتر احمد حیدری

پنج کلان الگوی استعاری در رباعیات اصیل خیام

سه شنبه 10 فروردین 1395 06:11 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: بلاغت ( البلاغة ) ، سبک شناسی ( أسلوبیة ) ، زبان شناسی -مقالات اللسانیات ،

پنج کلان الگوی استعاری در رباعیات اصیل خیام

نویسندگان

رحمان ویسی حصار  1 ؛ منوچهر توانگر2 ؛ والی رضایی3

1دانشجوی دکتری زبان شناسی دانشگاه اصفهان

2دانشیار گروه زبان شناسی دانشکاه اصفهان

3استادیار گروه زبان شناسی دانشگاه اصفهان

برای دانلود مقاله کلیک کنید

چکیده

جستار حاضر در پی بررسی سبک شناختی استعاره های بنیادین درباره انسان، جهان، تولد، زندگی و مرگ در رباعی های اصیل خیام است. با تکیه بر رویکرد زبان شناسی شناختی و با مبنا قرار دادن شصت و شش رباعی اصـیل خیـام، استعاره­ های مربوط به مفاهیم مذکور در این رباعی ها مورد بررسی قرار گرفته و ویژگی های کمی و کیفی آنها مشخص می شود. نتایج این بررسی نشان می دهد که به ازای هر مفهوم چندین استعاره مفهومی متفاوت در رباعی ها موجود است، که یک مفهوم خاص را به شیوه های متفاوت مفهوم پردازی می کنند. اما نکته قابل توجه این است که روابط خاصی بین بعضی از استعاره ها وجود دارد، به گونه ای که استعاره های خاصی از مرگ با استعاره های خاصی از زندگی، تولد، انسان و جهان در ارتباط است. با تعمق در این امر، مشخص شد که پنج نوع رابطه متفاوت بین استعاره ها وجود دارد که هر رابطه، خود بیانگر الگویی استعاری است. بر این اساس، پنج کلان الگوی استعاری پیشنهاد می شود که انواع متفاوت استعاره ها در باب مفاهیم بنیادین از یکی از آنها منتج می شوند. کلان الگوهای استعاری حاکم بر ساختار اسـتعاری رباعی های خیام به ترتیب بسامد کمی الگوی محفظه، الگوی کوزه گری، الگوی سرقت، الگوی می و الگوی بازگشت نام گرفتند. هر الگو بیانگر رابطه ساختاری خاصی میان مفاهیم استعاری در باب انسان، جهان، مرگ، تولد و زندگی است. این کلان الگوهای موجود، مبانی اصلی جهان بینی استعاری خیام را در رباعیاتش نشان داده و همچنین می توانند به عنوان مبنایی سبک شناختی برای تشخیص رباعی های اصیل از غیراصیل خیام مورد استفاده قرار گیرند.

کلیدواژگان: خیام؛ استعارۀ مفهومی؛ سبک شناسی؛ زبانشناسی شناختی
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: سبک شناسی استعاره ، سبک شناسی ، استعاره مفهومی ، انواع استعاره ، بلاغت استعاره ، زبان شناسی شناختی ، الگوی استعاری ،
آخرین ویرایش: سه شنبه 10 فروردین 1395 07:13 ب.ظ

سهم ایرانیان در تکامل و تحوّل علم بلاغت

دوشنبه 9 فروردین 1395 12:21 ق.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: مقالات بلاغت عربی ، بلاغت ( البلاغة ) ، علوم قرآنی ادبی ،

سهم ایرانیان در تکامل و تحوّل علم بلاغت

نویسندگان

احمد امیری خراسانی1 ؛ آرزو پوریزدان پناه کرمانی2

برای دانلود مقاله کلیک کنید

چکیده

بلاغت یکی از علوم مشترک بشری است که در گذر تاریخ، مورد توجّه تمامی ملّت‌ها بوده است. فارغ از مشترکات بشری، علم بلاغت در سرزمین‌های اسلامی به گونه‌ای خوش درخشیده است. به شهادت فراز و فرودهای تاریخ بلاغت، عالمان مسلمان ایرانی، در تحوّل و بلوغ دانش بلاغت تاثیری بی مانند داشته‌اند. در این مقاله تاریخچه و ادوار علم بلاغت در میان ایرانیان و اعراب مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است، سپس عالمان بلاغی ایرانی که در جهت پیشرفت و شکوفایی علم بلاغت گام برداشته، معرّفی شده‌اند و اقدامات هر یک در این زمینه بیان شده است.

کلیدواژگان: علم بلاغت؛ عالمان بلاغی ایرانی؛ عبدالقاهر جرجانی؛ جارالله زمخشری و خطیب قزوینی
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: علم بلاغت عربی ، البلاغة العربیة ، عالمان بلاغی ایرانی ، عبدالقاهر جرجانی ، خطیب قزوینی ، ایرانیان زبان عربی ، زمخشری بلاغت ،
آخرین ویرایش: دوشنبه 9 فروردین 1395 12:49 ق.ظ

ارزش بلاغی مثل

سه شنبه 3 فروردین 1395 02:33 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: ضرب المثل ، بلاغت ( البلاغة ) ،

ارزش بلاغی مثل

نویسندگان

علی باقر طاهری نیا*

چکیده

موضوع مثل و تعریف و تحلیل ارزش بلاغی و جایگاه ادبی آن،اغلب در ضمن موضوعات علم بیان و به ویژه در ضمن موضوع استعاره تمثیلیه مورد بحث واقع شده است و این در حالیست که در اثناء آراء و نظریات بلغای صاحب نام و نیز با تامل در زوایای ارزش بلاغی مثل،چنین به نظر می رسد که نه تنها نباید مثل را به حوزه علم بیان،محدود و منحصر نمود بلکه باید آن را عصاره علم بلاغت دانست که هم در علم معانی،مورد بحث واقع شود و هم در بیان و بدیع.از این رو،مقاله حاضر در نگاهی استدلالی و تحلیلی،جایگاه مثل را در علوم سه گانه بلاغت(معانی،بیان،بدیع)و فنون چهارگانه علم بیان(تشبیه،مجاز،استعاره و کنایه )تعیین می نماید.

کلیدواژگان: بلاغت.مثل.جایگاه ادبی.تمثیل
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: ضرب المثل ، الأمثال ، بلاغة الأمثال ، جایگاه ضرب المثل ، اللغة العربیة ، تطبیقی ضرب المثل ، ضرب المثل عربی فارسی ،
آخرین ویرایش: سه شنبه 3 فروردین 1395 02:37 ب.ظ

بررسی پویایی و حیات صور خیال در شعر متنبی (با تکیه بر تصاویر شنیداری)

جمعه 28 اسفند 1394 11:02 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: متنبی ( المتنبی ) ، عصر عباسی ( ادبیات و تاریخ ) ، بلاغت ( البلاغة ) ،

بررسی پویایی و حیات صور خیال در شعر متنبی (با تکیه بر تصاویر شنیداری)

برای دانلود فایل مقاله کلیک کنید

چکیده

دیوان متنبی به عنوان یک اثر ادبی برجسته، سرشار از انواع تصویر پردازی هاست؛ تصویرهایی که از صور شنیداری، دیداری، بویایی، بساوایی و چشایی نشأت می گیرد. در این میان، تصاویر شنیداری در بیشتر موضوعات شعری او دیده می شود و کاربرد آن نشان از ذهنیت و حالت درونی شاعر دارد. گویی او از نقش و جایگاه تصاویر شنیداری در ایجاد حیات و پویایی تصاویر کاملاً آگاه است؛ لذا برای مجسم ساختن بهتر محسوسات و ایجاد حرکت و حیات در تصاویر خود، به آفرینش تصویرهایی که از رهگذر حس شنیداری ادراک می شوند پرداخته و در پی صداهای پیرامون خود رفته و گفتگوی خویش با دیگران، شیهه ی اسب و همهمه ی سپاهیان، صدای پرش تیرها و چکاچک شمشیرها، وزش باد و غرش رعد و شرشر آب را به تصویر کشیده و از این طریق تصویرگری شعر خود را کامل نموده تا مخاطب، واقعیت های دنیای ذهن و تجارب شعری وی را بهتر درک کند.

کلیدواژگان: متنبی؛ صور خیال؛ تصاویر شنیداری؛ صوت؛ شعر
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: صورخیال شعر عربی ، صور خیال متنبی ، المتنبی المحسنات ، شعر المتنبی ، تصاویر شنیداری شعر ، العصر العباسی ، المتنبی البدیع ،
آخرین ویرایش: جمعه 28 اسفند 1394 11:06 ب.ظ

اسلوب احتباک در قرآن کریم

پنجشنبه 27 اسفند 1394 06:44 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: علوم قرآنی ادبی ، بلاغت ( البلاغة ) ، مقالات بلاغت عربی ،

اسلوب احتباک در قرآن کریم

 

برای دانلود فایل مقاله کلیک کنید
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: اسلوب احتباک ، احتباک قرآن ، الإحتباك القرآن ، بلاغة القرآن ، المحسنات اللفظیة الاحتباك ، المحسنات المعنویة الاحتباك ، الإحتباك ،
آخرین ویرایش: پنجشنبه 27 اسفند 1394 06:48 ب.ظ

مبالغه در قرآن "بررسی بلاغی مبالغه در آیات قران کریم"

یکشنبه 9 اسفند 1394 08:59 ق.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: علوم قرآنی ادبی ، بلاغت ( البلاغة ) ، سبک شناسی ( أسلوبیة ) ،

مبالغه در قرآن "بررسی بلاغی مبالغه در آیات قران کریم"

نویسندگان

عبدالله رادمرد1 ؛ صالحه غضنفری مقدم  2

1دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی

2دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی

برای دانلود فایل کلیک کنید

چکیده

خاستگاه کلامى در بحث اعجاز بلاغی قرآن موجب شده توجه زیادی به جنبه‌‌هاى کلامى قرآن شود و کمتر به موضوع بلاغت از منظر ادبى و بلاغى محض نگریسته شود؛ با این حال تلاشهاى بسیاری در تبیین بلاغت قرآن صورت گرفته است.

در حوزۀ بلاغت قرآن پرسش اساسی این است که آیا پذیرفتن زبان مجازی واستعاری قرآن، به ساحت مقدس کلام الهی خدشه ایجاد نمی کند؟ و اگر زبان مجازی و استعاری قرآن را باور کردیم، بدون این که قداست کلام خداوند با کذب و غیر واقعیت آمیخته شود، آیا هر نوع آرایۀ ادبی را می توان درآیات جستجو کرد؟

از میان مباحث بلاغی مطرح در علم معانی و بیان و بدیع، مبحث مبالغه و به تبع آن اغراق و غلوّ، جزء پرمناقشه ترین موضوعات است و از آن جا که کمتر کسی به خود اجازه ورود به این بحث را داده است، در این پژوهش سعی می شود پس از بررسی آراء برخی علمای بلاغت در موضوع مذکور و پاسخ به پرسش های فوق، آیاتی را که موارد مبالغه و اغراق و غلوّ در آن ها وجود دارد، مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.

نتیجه حاصل این که مبالغه ای که در الفاظ و تصویر های قرآن آمده، در خدمت گزاره های صادقانه قرار گرفته و بار ادبی و هنری بیشتری به کلام بخشیده است و می توان آن را در قالب هایی از جمله تقصّی، آوردن صفات پیاپی، استفاده از افعال مقاربه، حروف تشبیه و تشکیک، آوردن امر ممکن در صورت امر ممتنع، حذف جواب شرط و ... نشان داد.

کلیدواژگان: قرآن؛ بلاغت؛ مبالغه؛ اغراق؛ غلوّ
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: بلاغت قرآن ، المبالغة القرآن ، اغراق قرآن ، غلو قرآن ، سبک شناسی قرآن ، الأسلوبیة سورة ، مبالغه اغراق قرآن ،
آخرین ویرایش: یکشنبه 9 اسفند 1394 09:02 ق.ظتعداد کل صفحات : 6 1 2 3 4 5 6
پذیرش ترجمه از عربی به فارسی -- ترجمه از فارسی به عربی* با من تماس بگیرید 09179738783 AHMAD.HEYDARI.PGU@GMAIL.COM .. فراموش نکنید با کلیک کردن ما را در گوگل محبوب کنید. با تشکر و سپاس فراوان از نگاه پرمحبت شما


دريافت كد گوگل پلاس

دریافت کد گوگل پلاس

آمارگیر وبلاگ

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو