دکتر احمد حیدری

النَصُّ والأسْلوُبیَّة بین النظریة والتطبیق

جمعه 20 فروردین 1395 09:38 ب.ظ

نویسنده : حیدری (کاربر دوم)
ارسال شده در: سبک شناسی ( أسلوبیة ) ، زبان شناسی -مقالات اللسانیات ، کتاب های أسلوبیة pdf ( سبک شناسی عربی ) pdf ،

     النَصُّ والأسْلوُبیَّة 

بین النظریة والتطبیق

عدنان بن ذریل

برای دانلود کتاب کلیک کنید

 

أراد عدنان ذریل من كتابه أن یعرّف بطرائق المنهجیة الألسنیة فی النقد الأدبی والأسلوبیة، مركزاً من جهة على النص وخصوصیته، ومن جهة ثانیة على الأسلوب وتفرده، فالنص هو المجال الحقیقی الذی تنعكس فیه الملامح الأسلوبیة للكاتب المنشیء، كما أن الأسلوب هو الألق الشخصی لفرادة هذا الكاتب المنشیء. 
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: النص ، النقد الادبی ، سبک شناسی ، عدنان بن ذریل ، الشکلانیون ، الأسلوبیة ، نقد سبک شناسی ،
آخرین ویرایش: شنبه 21 فروردین 1395 06:21 ق.ظ

تحلیلی زبان شناختی ساختاری از قصیده ی «الظِّل و الصَّلیب» بر اساس روش یاکوبسن

پنجشنبه 19 فروردین 1395 01:40 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: صلاح عبدالصبور ، زبان شناسی -مقالات اللسانیات ، سبک شناسی ( أسلوبیة ) ، شعر معاصر عربی ،

تحلیلی زبان شناختی ساختاری از قصیده ی «الظِّل و الصَّلیب» بر اساس روش یاکوبسن

حسین ابویسانی ؛ فرشید موسوی

برای دانلود مقاله کلیک کنید

چکیده

ساختگرایی (Structuralism) به مثابه یکی از بارزترین جنبش های تاریخ اندیشه ی آدمی، در فاصله ی میان دو جنگ جهانی متولد شد و در حال حاضر نیز در نوع خود نگرشی پویا و رو به رشد است. به همین دلیل نمی توان به نوعی ارزیابی نهایی و کامل در این باره دست یازید. اندیشه ی «ساخت» (structure) از قدمتی به مراتب طولانی تر برخوردار است این اصطلاح در قرن هفدهم میلادی به واژگان زیست شناسی افزوده گردید ودر قرن نوزدهم در مطالعه ی زبان، ادبیات و نیز فلسفه به کار گرفته شد. اصطلاح «نظام» (system) که امروزه نزدیکترین اصطلاح به مفهوم «ساخت» به شمار می رود اشاره به نظریه ی نظم عبد القادر جرجانی در نگاه ادیبان دارد. آن چه که در این جستار نوشته آمده تحلیلی است «زبان شناختی – ساختاری» از قصیده ی «الظل و الصلیب» صلاح عبدالصبور شاعر و نویسنده ی مصری که یکی از پرچم داران جنبش شعر آزاد در ادبیات عربی و از رهروان پست مدرنیسم متاثر از اندیشه ی غربی است . در این پژوهش ابتدا سعی بر آن است تا با بررسی زبان شناختیِ (آوایی و دستوری) قصیده که به فرم و صورت مربوط می شود پرداخته شود، سپس محتوا و بررسی زیر ساخت و پیکره ی مضمون آن با خوانشی ساختاری از این اثر ادبی شاعر شهیر مصری مورد بررسی قرار گیرد.

 واژگان کلیدی : زبان شناختی؛ ساختاری؛ صلاح عبد الصبور؛ یاکوبسن؛ الظل و الصلیب
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: صلاح عبدالصبور ، زبان شناختی ، شعر معاصر عربی ، یاکوبسن تحلیل شعر ، الظل والصلیب ، تحلیل صلاح عبدالصبور ، نظریة جاکوبسن ،
آخرین ویرایش: پنجشنبه 19 فروردین 1395 01:43 ب.ظ

دراسة نقدیة للصورة الفنیة فی القصة القرآنیة قصة النبیّ سلیمان (ع) نموذجاً

دوشنبه 16 فروردین 1395 08:53 ق.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: علوم قرآنی ادبی ، سبک شناسی ( أسلوبیة ) ،

 

دراسة نقدیة للصورة الفنیة فی القصة القرآنیة قصة النبیّ سلیمان (ع) نموذجاً

نوع المقالة: علمی ـ پژوهشی

المؤلفون

نعیم عمّوری

أستاذ مساعد فی قسم اللغة العربیة وآدابها بجامعة شهید چمران اهواز

برای دانلود مقاله کلیک کنید

الملخص

تطرّق العلماء قدیماً إلی قضایا هامة فی البلاغة العربیة ومن هذه القضایا مبحث اللفظ والمعنی حیث نتج عنه بحث الصورة أو کما عبّر عنها المحدثون الصورة الفنیة ودخل النقد الأدبی بمنهجه الفنی فی دراسة الصورة أو التصویر الفنی کما ودرس النقّادُ والبلاغیون الصورة أو التصویر الفنی کآلیة من آلیات النقد الفنی ودراسة هؤلاء النقّاد أتت بثمارها لمعرفة الآیة القرآنیة أو القصة القرآنیة من حیث الدراسة الأدبیة؛ فی هذه المقالة درستُ الصورة الفنیة القرآنیة وذلک فی قصة نبی الله سلیمان (ع) وتطرّقت إلی قوة العرض والإیحاء فی هذه القصة وتخییل العواطف والانفعالات لدی متلقی هذه القصة القرآنیة، ولَاحَظتُ أنّ موسیقاها الخارجیة هی المکوّنة للموسیقی الداخلیة للنص القرآنی کما تتناغم ونفسیةَ المتلقّی؛ هذا وقد شکّلت الصورة الفنیة ملمحاً هاماً، ودوراً فاعلاً فی بنیة القصة القرآنیة، وقد تحدثت عن نماذج مختلفة للصورة الفنیة فی آیات کثیرة ورکّزتُ علی تطبیق الصورة الفنیة فی هذه القصة وذلک بمنهج وصفی ـ تحلیلی.

الكلمات الرئیسیة: النقد؛ الصورة الفنیة؛ القصة؛ القصة القرآنیة؛ سلیمان (ع)
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: الصورة الفنیة ، سبک شناسی ، القصة القرآنیة ، سبک شناسی داستان حضرت سلیمان ، الصورة الفنیة سورة ، المستوی الموسیقی ، دراسة أسلوبیة ،
آخرین ویرایش: دوشنبه 16 فروردین 1395 08:58 ق.ظ

پنج کلان الگوی استعاری در رباعیات اصیل خیام

سه شنبه 10 فروردین 1395 06:11 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: بلاغت ( البلاغة ) ، سبک شناسی ( أسلوبیة ) ، زبان شناسی -مقالات اللسانیات ،

پنج کلان الگوی استعاری در رباعیات اصیل خیام

نویسندگان

رحمان ویسی حصار  1 ؛ منوچهر توانگر2 ؛ والی رضایی3

1دانشجوی دکتری زبان شناسی دانشگاه اصفهان

2دانشیار گروه زبان شناسی دانشکاه اصفهان

3استادیار گروه زبان شناسی دانشگاه اصفهان

برای دانلود مقاله کلیک کنید

چکیده

جستار حاضر در پی بررسی سبک شناختی استعاره های بنیادین درباره انسان، جهان، تولد، زندگی و مرگ در رباعی های اصیل خیام است. با تکیه بر رویکرد زبان شناسی شناختی و با مبنا قرار دادن شصت و شش رباعی اصـیل خیـام، استعاره­ های مربوط به مفاهیم مذکور در این رباعی ها مورد بررسی قرار گرفته و ویژگی های کمی و کیفی آنها مشخص می شود. نتایج این بررسی نشان می دهد که به ازای هر مفهوم چندین استعاره مفهومی متفاوت در رباعی ها موجود است، که یک مفهوم خاص را به شیوه های متفاوت مفهوم پردازی می کنند. اما نکته قابل توجه این است که روابط خاصی بین بعضی از استعاره ها وجود دارد، به گونه ای که استعاره های خاصی از مرگ با استعاره های خاصی از زندگی، تولد، انسان و جهان در ارتباط است. با تعمق در این امر، مشخص شد که پنج نوع رابطه متفاوت بین استعاره ها وجود دارد که هر رابطه، خود بیانگر الگویی استعاری است. بر این اساس، پنج کلان الگوی استعاری پیشنهاد می شود که انواع متفاوت استعاره ها در باب مفاهیم بنیادین از یکی از آنها منتج می شوند. کلان الگوهای استعاری حاکم بر ساختار اسـتعاری رباعی های خیام به ترتیب بسامد کمی الگوی محفظه، الگوی کوزه گری، الگوی سرقت، الگوی می و الگوی بازگشت نام گرفتند. هر الگو بیانگر رابطه ساختاری خاصی میان مفاهیم استعاری در باب انسان، جهان، مرگ، تولد و زندگی است. این کلان الگوهای موجود، مبانی اصلی جهان بینی استعاری خیام را در رباعیاتش نشان داده و همچنین می توانند به عنوان مبنایی سبک شناختی برای تشخیص رباعی های اصیل از غیراصیل خیام مورد استفاده قرار گیرند.

کلیدواژگان: خیام؛ استعارۀ مفهومی؛ سبک شناسی؛ زبانشناسی شناختی
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: سبک شناسی استعاره ، سبک شناسی ، استعاره مفهومی ، انواع استعاره ، بلاغت استعاره ، زبان شناسی شناختی ، الگوی استعاری ،
آخرین ویرایش: سه شنبه 10 فروردین 1395 07:13 ب.ظ

المصطلحات المفاتیح فی اللسانیات

دوشنبه 9 فروردین 1395 02:14 ب.ظ

نویسنده : حیدری (کاربر دوم)
ارسال شده در: سبک شناسی ( أسلوبیة ) ، زبان شناسی -مقالات اللسانیات ، کتاب های أسلوبیة pdf ( سبک شناسی عربی ) pdf ،


المصطلحات المفاتیح فی اللسانیات

ماری نوال غاری بریور

برای دانلود فایل کتاب کلیک کنید

ترجمة

عبد القادر فهیم الشیبانی


حاول المولف فی هذا الکتاب ان یشرح بعض المصطلحات المشترکة بین معجم النحو ومعجم اللسانیات؛ و هی المصطلحات التی تبدو ضروریة و مهمة لصیاغة تعریفات اخری( مثل مصطلح: الجملة، او مصطلح المحدد).
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: اللسانیات ، المصطلحات المشترکة ، ماری نوال غالی بریور ، عبدالقادر فهیم الشیبانی ، زبانشناسی ، معجم ، اصطلاحات زبان شناسی عربی ،
آخرین ویرایش: دوشنبه 9 فروردین 1395 06:04 ب.ظ

آلیـّات التفکیر اللغویة عند أبی تمّام (عربی)

سه شنبه 3 فروردین 1395 01:21 ق.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: ابوتمام ، عصر عباسی ( ادبیات و تاریخ ) ، سبک شناسی ( أسلوبیة ) ،

      آلیـّات التفکیر اللغویة عند أبی تمّام

نوع مقاله: طرح پژوهشی

برای دانلود فایل مقاله کلیک کنید

چکیده

حدیثنافی هذه المقالة عن أبی تمام ومدی اضطلاعه بأمرالدلالة للمفردات والجمل، واهتمامه بأنماط الاستخدام الوظیفی للکلمات، بحیث یصبح للکلمة من خلاله أدق مایمکن أن یکون لها من تأثیر و دلالات لم تکن لتفیدها إن کانت مسوقة علی نحوٍآخرَمن أسالیب الأداء و أنظمة التألیف. وهذا مافعله الطـائی فی مواطنَ کثیرة من شعره، ممّا جعلنا نستعرض فی هذه الدراسة مجموعةمن أبیاته ونتناولها بالدرس الوظیفی-الآلیـّاتی، إلاأنّنا لسنا – فی دراستنا هذه– بصددالحدیث عن خصائص شعره عامّة، کماهوالمعتاد فی مثل هذه الدراسات. ولکنّ حدیثنا سیکون عن خصائص شعره اللسانیّة والآلیّات اللغویّة التی استخدمها للدلالة علی مبادئه الفکریّة والعقلیّة وتصویرها تصویرًا دلالًّیّامُمتعاً؛ اذإنّ لکّل شاعرٍأسلوباًخاصّاًیتمیّز به وسماتٍ تفکیریّة وتعبیریّةیتّسم بها، ولیست هذه الأسالیب والسّمات إلّاأفکاراًوتأمّلاتٍ یسکبها الشاعرفی قالب الصّور الشعریّة التی یولّدها. إذن سیکون محور بحثناو ترکیزنا فی هذه الدراسةعلی هذه الناحیةمن شعرأبی تمام وإلقاء نظرةٍدلالّیة –آلیّاتیة علی مقاطع من شعره فی إطارأربعة مستویاتٍ لهذا الأمروهی المستوی الصوتی، المستوی الصّرفی ، المستوی النحوی أوالترکیب، ومستوی المفردات أوالمستوی المعجمی ، أو لعلنانتمکّن بذلک من الحصول علی مفاتِحَ وتلمیحاتٍ من نحو أدائه الآلیّاتی ونتمکّن من تبیین زوایا من جمالیّات شعره فی حوزة الدراسات اللغویّة هذه.

کلیدواژگان: أبوتمام؛ اللغه؛ علم الدلاله؛ الاستخدام الالیاتی
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: أبی تمام ، أبی تمام الأسلوبیه ، سبک شناسی أبی تمام ، الشعر العباسی ، شعر أبی تمام ، أبی تمام العصر العباسی ، آلیات اللغویة ،
آخرین ویرایش: سه شنبه 3 فروردین 1395 01:28 ق.ظتعداد کل صفحات : 8 1 2 3 4 5 6 7 ...
پذیرش ترجمه از عربی به فارسی -- ترجمه از فارسی به عربی* با من تماس بگیرید 09179738783 AHMAD.HEYDARI.PGU@GMAIL.COM .. فراموش نکنید با کلیک کردن ما را در گوگل محبوب کنید. با تشکر و سپاس فراوان از نگاه پرمحبت شما


دريافت كد گوگل پلاس

دریافت کد گوگل پلاس

آمارگیر وبلاگ

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو