دکتر احمد حیدری

استدعاء الشخصیات السّاسانیّة فی شعر البحتری

سه شنبه 3 فروردین 1395 08:09 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: بحتری (البحتری) ، عصر عباسی ( ادبیات و تاریخ ) ، الأدب المقارن - ادبیات تطبیقی ،

       استدعاء الشخصیات السّاسانیّة 

فی شعر البحتری

المؤلفون

فرامرز میرزایی؛ یعقوب محمدی فر؛ مریم رحمتی ترکاشوند

دانشگاه بوعلی سینا

برای دانلود فایل کلیک کن

الملخص

لایجدر بنا أن نحسَب التاریخ مجرد حوادث وقعت لیُدَوَّن فی کتابٍ ما للقراءة و التسلیة و التفرج، بل هو جزءٌ من شخصیة الفرد الجماعیة أو ذاکرة الأمة التی تُعدّ أحد مکوّنات شخصیة الإنسان الأساسیة، و التی تجعل الفرد یفتخر بماضیه المجید و یتحسَّر علی ما وقع من حوادث مؤلمة فیما مضی من الزمان. بناءً علی هذا، فلیس التاریخ صورة جامدة ثابتة لأیة فترة من الماضی بل إنها قابلة للتجدد و صالحة للتکرار فعلی الشاعر أن یعرض التاریخ عرضاً فنیاً لیحوله بطریقة غریبة إلی لون من ألوان الفن، هذا ما نجده عند البحتری الشاعر العباسی الکبیر. إن موقفه الواعی و المتحضر فی تلقیه للحضارة الساسانیة و شخصیاتها التاریخیة یدهش القارئ لأنه لم ¬یکن شاعراً فارسیَّ الأصل بل اشتهر بأنه عربی محافظ لتقالید شعر العرب القدیم، لکن دیوانه ملیء بما ینم عن حبه لحضارة الفرس الراقیة، و شخصیاتها البناءة. إنّه استدعی الملوک الساسانیین فی شعره و نظر إلیهم نظرة إعجاب فمجدهم و وصفهم وصفاً کأنهم من آبائه من العرب. ممن فتن البحتری بهم من هذه الشخصیات التاریخیة: شخصیة «أردشیر» و «کسری أنوشروان» و «کسری أبرویز» و «بهرام جور» و«بهرام شوبین » و «قباذ» و «یزدجرد» و «هرمز». لیس ذکر هذه الشخصیات التاریخیة فی شعر البحتری مجرد أسماء تاریخیة فحسب بل هی استدعاءات تاریخیة لشخصیات أصبحت رموزاً لحضارة راقیة لقوم ذوی مجد، ساعدوا أجداد الشاعر العربی فی حرب «أریاط»، بل أکثر من ذلک أنهم قوم نبلاء و علی الإنسان أن یحبهم مهما کان جنسهم.

الكلمات الرئیسیة: البحتری؛ استدعاء الشخصیة؛ الحضارة الساسانیة.
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: استدعاء الشخصیة ، البحتری ، بحتری عصر عباسی ، الحضارة الساسانیة ، فراخوان شخصیت ها ، الشعر العباسی ، شعر عباسی ،
آخرین ویرایش: سه شنبه 3 فروردین 1395 08:16 ب.ظ

تصویر ایران در رمان سمرقند اثر امین معلوف «پژوهشی در ادبیات تطبیقی»

سه شنبه 3 فروردین 1395 07:54 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: تصویرشناسی ( مقالات تصویر شناسی ) ، تصویرشناسی ( علم الصورة ) ، الأدب المقارن - ادبیات تطبیقی ، رمان عربی ( الروایات العربیة ) ، امین معلوف ،

تصویر ایران در رمان سمرقند اثر امین معلوف «پژوهشی در ادبیات تطبیقی»

نویسندگان

هادی نظری منظم  1 ؛ فرامرز میرزایی2 ؛ مرضیه رحیمی آذین3

1استادیار زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2استاد زبان وادبیات عربی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

3کارشناس ارشد ادبیات عربی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

دیدگاه های فردی وگروهی در تکوین روابط انسانی نقش بسیار مهمی دارند و بررسی این دیدگاه ها از ابعاد مختلف، در حیطه تصویرشناسی است. تصویرشناسی در حوزه های مختلف علمی نمود دارد، اما در ادبیات تطبیقی به رویکرد نسبتاً جدیدی اطلاق می شود که به مطالعه تصویر «دیگری برون فرهنگی» در ادبیات ملی، یا بررسی تصویر یک «من» در ادبیات «دیگری» می پردازد.

امین معلوف نویسنده لبنانی تبار  در رمان سمرقند، با محور قرار دادن زندگی خیام وماجراهای وی با حسن صباح وخواجه نظام الملک، تاریخ ایران را در عصر سلجوقیان وعهد مشروطه بازنمایی می کند. وی با تخیل سرشار ودانش فراوان تاریخی خویش، رمانی تاریخی نوشته که اغلب به واقعیت نزدیک وگاهی از آن دور است. این امر، ناشی از درک خوانده­ها و یافته­های موجود در باب تاریخ ایران وایرانی است در«افق فرهنگی» معلوف، واز سوی دیگر، ناشی از قالب، محتوا والزامات رمان ورمان نویسی می باشد؛ با این حال، روح تسامح وتساهل بر این اثر غالب است. در مجموع می توان گفت که ارتباط نویسنده با «دیگری ایرانی»، غالبا واسطه ای وغیرمستقیم (بینامتنی وبیناذهنی) بوده وخوانش او از این «دیگری» اکثراً واقع گرایانه ودر مواردی، برخاسته از نگاهی اگزوتیک است وگاهی هم  به استروتیپ ها وساده انگاری نزدیک می شود. روش این مقاله، تاریخی وجامعه شناسانه است و در آن با تکیه بر اسناد و مدارک تاریخی واجتماعی وتحلیل آنها، به مطالعه بازنمایی های ایران وایرانیان در رمان سمرقند می پردازیم.

کلید واژه ها : ادبیات تطبیقی؛ تصویرشناسی؛ ایران؛ امین معلوف؛ رمان سمرقند
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: امین معلوف ، رمان سمرقند ، روایة سمرقند ، سمرقند تطبیقی ، تصویر ایران در رمان ، صورة إیران فی روایة ، تصویر دیگری ادبیات تطبیقی ،
آخرین ویرایش: سه شنبه 3 فروردین 1395 07:59 ب.ظ

گفتمان و تصویر«دیگری» در سفرنامه‌ی ناصرخسرو

سه شنبه 3 فروردین 1395 07:45 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: گفتمان ( الخطاب ) ، تصویرشناسی ( مقالات تصویر شناسی ) ، تصویرشناسی ( علم الصورة ) ، الأدب المقارن - ادبیات تطبیقی ، سفرنامه (أدب الرحلة) ،

       گفتمان و تصویر«دیگری» در سفرنامه‌ی ناصرخسرو

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسندگان

معصومه محمودی

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

برای دانلود فایل مقاله کلیک کن

چکیده

روش گفتمان انتقادی از جمله رهیافت‌هایی است که پس از انقلاب پساساخت‌گرایی، به حوزه‌های نقد معاصر راه یافته است. این شیوه در پی بررسی ساز و کارهای قدرتی است که نه‌تنها بر ارتباط اجتماعی بلکه بر شیوه‌ی اندیشیدن نیز تأثیر می‌گذارد. نگارنده در این مقاله‌ کوشیده ‌است‌ با بررسی سفرنامه‌ی ناصرخسرو نشان دهد که چگونه، علاوه بر نگاه فردی، ایدئولوژی حاکم بر جامعه‌ی روزگار ناصر خسرو نیز در نگرش او نسبت به جوامع دیگر و ارزش‌گذاری بر آن‌ها مؤثر بوده است. روحیه‌ی علمی، نگاه دقیق و علاقه به تفسیر و تأویل در کنار گرایش‌های دینی و اجتماعی، سفرنامه‌ای را پدید آورده که علاوه بر توصیف جزییات بناها، وضعیت جغرافیایی و اقتصادی شهرها و روستاها، تصویری از شرایط سیاسی- تاریخی آن روزگار نیز فراپیش خواننده می‌نهد. اساس کار در این پژوهش، مبتنی بر نظریه و روش فرکلاف است و در ضمن بررسی اثر در سه سطح توصیف، تفسیر و تبیین، از نظریات دریدا و‌هال در باب «دیگری» نیز استفاده شده است.

کلیدواژگان: گفتمان؛ سفرنامه؛ ناصرخسرو؛ فرکلاف؛ دیگری
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: گفتمان فرکلاف ، الخطاب فركلاف ، صورة الآخر ، تصویر دیگری ، سفرنامه ناصرخسرو ، تصویر دیگری سفرنامه ، سفرنامه ادبیات تطبیقی ،
آخرین ویرایش: سه شنبه 3 فروردین 1395 07:49 ب.ظ

بررسی تطبیقی سفرنامه ناصرخسرو و ابن بطوطه

سه شنبه 3 فروردین 1395 02:42 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: سفرنامه (أدب الرحلة) ، الأدب المقارن - ادبیات تطبیقی ،

بررسی تطبیقی سفرنامه ناصرخسرو و ابن بطوطه

حسن دادخواه - دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید چمران اهواز

کلثوم علامی - کارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید چمران اهواز

برای دانلود فایل مقاله کلیک کنید

چکیده

سفرنامه ، به جهت دربرداشتن اطلاعاتی چون آداب و رسوم و سنت های ملت ها، رخدادهای تاریخی، باورهای سیاستمداران و روابط سیاسی و اقتصادی دولت ها؛ در میان انواع ادبی، جایگاهی ممتاز دارد. از سوی دیگر کیفیت بالای وصف، میزان دقت و اسلوب داستانی ساده و روان در برخی سفرنامه ها موجب شده است تا این گونه نوشته ها به عنوان یک فن ادبی مستقل با عنوان ادبیات سفرنامه ای، مطرح و جزئی از ادبیات داستانی به شمار رود.سفرنامه های ناصرخسرو (قرن 5ه) و ابن بطوطه (قرن 8ه)، از جمله بهترین این گونه آثار در ادبیات قدیم فارسی و عربی محسوب می شوند. در سفرنامه ناصرخسرو مسائل جغرافیایی و توصیف ظاهری شهرها و مکان های ویژه بیش از دیگر امور، برجستگی دارد. نثر آن نیز ساده و روان است و با رعایت کوتاه نویسی، به توصیف امور جزیی نیز پرداخته است.سفرنامه ابن بطوطه نیز آیینه ای از آداب و آیین ها، وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی سرزمین های گوناگون، به ویژه سرزمین های اسلامی است. توصیفات وی نیز در قالب نثر روان و محاوره گونه، بیان شده است. بهره گیری از اصطلاحات مختلف اداری، بازرگانی، کشاورزی و... نیز از خصوصیات سبک وی محسوب می شود. این ویژگی ها، سفرنامه های ناصرخسرو و ابن بطوطه را در زمره بهترین سفرنامه های ادبیات فارسی و عربی جای داده است. پژوهش حاضر به تحلیل و بررسی تطبیقی محتوا و سبک ادبی در این دو اثر پرداخته است.

کلیدواژه‌ها: سفرنامه، ادبیات داستانی، ناصرخسرو، ابن بطوطه
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: سفرنامه ، ادبیات داستانی ، سفرنامه ناصرخسرو ، سفرنامه ابن بطوطه ، رحلة ابن بطوطه ، رحلة ناصرخسرو ، سفرنامه تطبیقی ،
آخرین ویرایش: سه شنبه 3 فروردین 1395 02:44 ب.ظ

وطن دوستی در سروده های اخوان ثالث و ایلیا ابوماضی

دوشنبه 2 فروردین 1395 09:38 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: ایلیا أبوماضی ، الأدب المقارن - ادبیات تطبیقی ، شعر معاصر عربی ،

وطن دوستی در سروده های اخوان ثالث و ایلیا ابوماضی

 

برای دانلود مقاله کلیک کن
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: ایلیا أبوماضی ، ایلیا أبوماضی ، ایلیا أبوماضی الوطن ، ایلیا أبوماضی تطبیقی ، مقارنة ایلیا أبوماضی ، بررسی شعر ایلیا أبوماضی ، وطن دوستی ایلیا أبوماضی ،
آخرین ویرایش: دوشنبه 2 فروردین 1395 09:41 ب.ظ

مقایسه و تحلیل جلوه های پسااستعماری در رمان های «موسم هجرت به شمال» طیب صالح و «سووشون» سیمین دانشور

دوشنبه 2 فروردین 1395 05:54 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: پسااستعماری ( رویکرد ادبیات تطبیقی ) ، طیب صالح ، الأدب المقارن - ادبیات تطبیقی ،

مقایسه و تحلیل جلوه های پسااستعماری در رمان های «موسم هجرت به شمال» طیب صالح و «سووشون» سیمین دانشور

رضا ناظمیان  مریم شکوهی نیا

برای دانلود مقاله کلیک کنید

چکیده

 تأثیر استعمار بر جهان سوم از موضوعاتی است که همواره در آثار نویسندگان و شاعران جهان دیده می شود. ادبیات پسااستعماری می کوشد با ارائۀ تصویری صحیح به مبارزه با استعمار پرداخته و حقیقت امر را کشف کند. یکی از مسلم ترین اهداف نظریۀ پسااستعماری این است که با درک نحوۀ عملکرد ایدئولوژی استعمارگرانه در شکل دهی به هویت استعمارگران و استعمارشدگان، به پیکار با این ایدئولوژی برخیزد. ایران و سودان از جمله کشورهایی هستند که در برهه ای از زمان تحت سیطره استعمار بوده اند. «سیمین دانشور» و «طیب صالح» از جمله نویسندگان معاصر ایرانی و سودانی هستند که با استفاده از قالب رمان پسا استعماری به آشکار کردن حقایق تاریخی درباره مبارزه با استعمارگران پرداخته اند.

پژوهش حاضر رمان های یادشده را در عصر نویسندگان از دید نظریۀ پسااستعماری بررسی می کند و با استفاده از روش نقد تحلیلی- توصیفی به بررسی پیامدهای استعمار در ایران و همچنین جهان عرب می پردازد.
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: پسا استعماری تطبیقی ، پسا استعماری رمان فارسی عربی ، رمان پسا استعماری ، طیب صالح ، طیب صالح تطبیقی ، رمان های طیب صالح ، پسااستعماری ،
آخرین ویرایش: دوشنبه 2 فروردین 1395 06:01 ب.ظتعداد کل صفحات : 22 ... 5 6 7 8 9 10 11 ...
پذیرش ترجمه از عربی به فارسی -- ترجمه از فارسی به عربی* با من تماس بگیرید 09179738783 AHMAD.HEYDARI.PGU@GMAIL.COM .. فراموش نکنید با کلیک کردن ما را در گوگل محبوب کنید. با تشکر و سپاس فراوان از نگاه پرمحبت شما


دريافت كد گوگل پلاس

دریافت کد گوگل پلاس

آمارگیر وبلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic