دکتر احمد حیدری

ارزیابی ترجمه‌های معاصر فارسی قرآن کریم مشتمل بر مادّه ی «حشر»

یکشنبه 22 فروردین 1395 12:03 ق.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: مطالعات ترجمه ( نقد ترجمه ) ،

 ارزیابی ترجمه‌های معاصر فارسی قرآن کریم مشتمل بر مادّه ی «حشر»

کاووس روحی برندق  1 ؛ علی حاجی خانی2 ؛ محسن فریادرس3

1استادیار دانشگاه تربیت مدرس، تهران

2استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تربیت مدرس، تهران

3دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه تربیت مدرس، تهران

برای دانلود مقاله کلیک کنید

چکیده

انتقال علوم و معارف از هر زبانی به زبان دیگر، از راه ترجمه ممکن و میسّر است. امّا این جریان انتقال، با وجود نقاط مثبت، نقاط ضعف نیز دارد. توجّه و حسّاسیّت پیرامون این امر در قرآن کریم بسیار حائز اهمیّت است؛ زیرا از منبعی برتر از مادّه سرچشمه می‌گیرد. یکی از این موارد ضعف، در معناشناسی و معادل‌یابی واژه «حشر» و مشتقّات آن دیده می‌شود. این مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی و تحلیلی جامع و کامل درباره معادل‌یابی این واژه پرداخته است و بدین نتیجه دست یافته است که معادل حقیقی و جامع این واژه، «جمع نمودن و سوق دادن به ‌سوی قیامت» همراه با قید «اجبار» است، امّا این معنای جامع در ترجمه‌های فارسی معاصر از جمله، ترجمه‌های آیتی، الهی‌ قمشه‌ای، رضایی، صفّارزاده، فولادوند، کاویان‌پور، مجتبوی، مشکینی، مصباح‌زاده، معزّی و مکارم شیرزای رعایت نشده است و تنها الهی ‌قمشه‌ای در یک مورد، آن ‌هم به‌ صورت ناقص، بدان اشاره کرده است.

کلیدواژگان: قرآن؛ ترجمه‌های معاصر؛ مادّة «حشر»
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: نقد ترجمه قرآن ، نقد ترجمه ، مطالعات ترجمه قرآن ، ترجمه معاصر قرآن ، ارزیابی ترجمه قرآن ، مترجمان قرآن ، ماده حشر در قرآن ،
آخرین ویرایش: یکشنبه 22 فروردین 1395 12:13 ق.ظ

مؤلفه های فرهنگی و زبانی در ترجمه های حافظ شیرازی به زبان عربی

شنبه 14 فروردین 1395 12:55 ق.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: مطالعات ترجمه ( نقد ترجمه ) ،

مؤلفه های فرهنگی و زبانی در ترجمه های حافظ شیرازی به زبان عربی

 

برای دانلود مقاله کلیک کن
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: مؤلفه های فرهنگی ترجمه ، نقد فرهنگی ترجمه ، نقد ترجمه شعر ، ترجمه شعر حافظ به عربی ، نقد ترجمه شعر حافظ ، نقد زبان شناسی ترجمه ، چالش ترجمه شعر عربی ،
آخرین ویرایش: شنبه 14 فروردین 1395 12:58 ق.ظ

انتقال معنا و بینامتنی بر اساس مدل "لپی هالم" بررسی موردی ترجمه اشعار احمد مطر

پنجشنبه 12 فروردین 1395 10:18 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: احمد مطر ( دیوان + مقالات ) ، بینامتنیت ( التناص ) ، مطالعات ترجمه ( نقد ترجمه ) ،

انتقال معنا و بینامتنی بر اساس مدل "لپی هالم" بررسی موردی ترجمه اشعار احمد مطر

نویسندگان

فرامرز میرزایی  1 ؛ سریه شیخی قلات2

1استاد گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه بوعلی سینا

2دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه بوعلی سینا

برای دانلود مقاله کلیک کنید

چکیده

«بینامتنی» ابزاری هنری در دست آفریننده متن است که زمینه ساز زیبایی و ژرف معنایی آن می گردد؛ امّا چگونه می توان در ترجمه، معنا را با حفظ زیبایی این شگرد هنری، انتقال داد؟ زیرا در ترجمه، نشانه های لفظی، به عنوان بهترین علامت برای پی بردن به بینامتنی ودرک معنایی آن، تقریبا از بین می رود واگر این بینامتنی، با متون برجسته دینی مانند قرآن ویا دیگر کتب آسمانی باشد، مشکل دوچندان می گردد. این مقاله با شیوه توصیفی - تحلیلی، درصدد است با توجه به مدل «لپی­هالم» و نظریه بینامتنی، به ترجمه دو شکل از انواع آن، یعنی «بینامتنی عَلَم» و «بینامتنی لفظی» در اشعار احمد مطر بپردازد و در نهایت به این نتیجه می رسد که راهکار حفظ اسم در بینامتنی علم با تغییر حداقل و توضیح صریح در بینامتنی لفظی، نسبت به دیگر راهکارها، معنای بینامتنی را  بهتر منتقل می نماید.

کلیدواژگان: ترجمه؛ بینامتنی؛ احمد مطر؛ مدل لپی هالم

2- راهکارهای ترجمه بینامتنی

 در مدل «لیپی­هالم»، برای ترجمه بینامتنی علم و بینامتنی لفظی، که در ذیل به

آن‏ها اشاره خواهد­شد، راهکارهایی ویژه­ای ارائه می­گردد. در این  مدل، مترجم

بایستی ابتدا «درک درستی از سازو کارهای درونی زبان مبدأ داشته باشد و این

شرط لازم برای عملیات ترجمه است ومسئولیت آن به عهدۀ مترجم است» (Leppihalme,1997:15) از این­رو دومین چالش مترجم «انتقال نیمه نهفته متن به مخاطبان زبان مقصد» است (احمد گلی و منبری، 1390: 53). دراین مدل، لپی­هالم تلمیحات را به دو دسته اسامی عام واسمی خاص تقسیم نموده ودرخصوص انتقال هر کدام از آن­ها به زبان مقصد، راهکارهایی را برای مترجمان آورده است. در اینجا ضمن اشاره به این راهکارها، آنها را بر بینامتنی علم و لفظی تطبیق داده خواهد شد تا مدل مورد نظر به خوبی تبیین­گردد:

2-1. بینامتنی علم: این گروه شامل تمامی نام­های واقعی وساختگی است که به یک فرداشاره دارد. (Leppihalme,1997: 66) این­گونه بینامتنی قرآنی با اشعار شاعران عرب  به فراوانی یافت می­شود که از آن گاهی به فراخوانی شخصیت­های قرآنی (استدعاء الشخصیات الدینیة) یاد کرده­اند «احمد مطر نیز از شخصیت­های قرآنی مانند هابیل و قابیل و یوسف ... استفاده کرده­است» (میرزایی و واحدی، 1388: 318).

راهکارهای ترجمه تلمیحات اسم خاص براساس مدل لپی­هالم (1997) عبارتند از: حفظ نام(Retention ofthe Name) و حذف نام (Omission of the Name) (احمد گلی و منبری، 1390: 11).

2-1-1. حفظ نام (Retention of the Name): این راهکار شامل سه روش است: 1) مترجم اسم رابه تنهایی استفاده می­کند؛ 2)دردرون متن توضیح مختصری درباره

آن اسم می­دهد؛ 3) توضیحات مربوط به آن اسم را به­طورمفصل در پاورقی ارائه

می­دهد (Leppihalme,1997: 79). به­طور مثال در شعر «الفتنة اللقیطة»2 به یکی

از شخصیت­های دینی به نام «قابیل»، شاره می­کند، حال در ترجمه این اسم ما

می­توانیم:

الف: اسم خاص را درون گیومه قرار داده و آن­را با استفاده از نشانه­های سجاوندی، به شکلی برجسته سازیم.

ب: دردرون متن، مثلا بین دو کروشه یا پرانتز، توضیح مختصری در مورد این اسم، ارائه گردد.

ج: اسم خاص را حفظ کنیم و بینامتنی به کار رفته را با صراحت در پاورقی توضیح دهیم.

مراجع

-            قرآن کریم.

-      احمد گلی، کامران، منبری، سروه. (1390). «اشعارتی أس الیوت در زبان فارسی : بررسی موردی ترجمة تلمیحات». پژوهش ادبیات معاصر جهان. شمارۀ 63، (23-5).

-            ژنت، ژرار. (1985). «مدخل‌ لجامع النص». عبدالرحمن أیوب. ط1. بغداد: دارالشؤون‌الثقافیة ‌العامة.

-      روضاتیان، سیده مریم، میر باقری فر، سید علی اصغر. (1390). «خوانش بینامتنی، دریافت بهتر از متون عرفانی».فصلنامۀ علمی پژوهشی کاوش­نامه.  شمارۀ 23، (24-1).

-      سلیمی، علی، طهماسبی، عبدالصاحب. (1391). «التناص القرآنی فی الشعر العراقی المعاصر؛ دراسة ونقد». مجلة إضاءات نقدیة. سال دوم ، شماه ششم، تابستان. (81-95).

-      شعیری، حمیدرضا، رحیمی جعفری، مجید، مختاباد امرایی، سید مصطفی. (1391). «از مناسبات بینامتنی تا مناسبات بینارسانه­ای بررسی تطبیقی متن و رسانه». فصلنامه پژوهش­های زبان و ادبیات تطبیقی. شمارۀ 2، (152-131).

-      غضنفری، محمد. (1385). «چهارچوب تحلیل نقد ایدئولوژی در ترجمه و نگاهی به ترجمه انگلیسی بوف کور هدایت». مجلۀ علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، شمارۀ 1، (88-76).

-            غنیم، کمال أحمد. (1998).«عناصرالإبداع الفنی فی شعرأحمدمطر». قاهره:مکتبة مدبولی.

-      کریستوا، ژولیا. (1381).«واژة مکالمة رمان، به سوی پسامدرن، پساساختارگرایی در مطالعات ادبی». ترجمه: پیام یزدان­جو. بغداد: دار الشؤن الثقافیة.

-      مرادی مقدم، مصطفی، قنسولی، بهزاد. (1391). «تطبیق ویژگی­های متنی و فرامتنی در اقتباس: بررسی موردی ترجمه رمان غرور و تعصب». فصلنامۀ پژوهش­های زبان و ادبیات تطبیقی، شماره4، صص 234-215.

-            مرتاض، عبدالملک. (1998). «السبْع المعلّقات[مقاربة سیمائیّة/ أنتروبولوجیّة لنصوصها]». دمشق:منشورات اتحاد الکتاب العرب.

-            ______. (1987).«لافتات1». ط2. لندن:تموز(یولیو).

-            ______. (1989). «لافتات2». ط1. لندن:تموز(یولیو).

-            ______. (1996). «لافتات3». ط1. لندن:تموز(یولیو).

-            ______. (1996). «لافتات6». ط1. لندن:آب(أغسطس).

-      معروف، یحیی. (1390). «نقد و بررسی وامگیری قرآنی در اشعار احمد مطر». مجله زبان و ادیبان عربی.  دانشگاه فردوسی. شماره4، (151 -124).

-      میرزایی، فرامرز، واحدی، ماشاءالله. (1388). «روابط بیامتنی قرآن با اشعار احمد مطر». نشریه دانشکده ادبیات شهید باهنر کرمان، شمارۀ 25، (322-299).

-            نامور مطلق، بهمن. (1390). «درآمدی بر بینامتنی». تهران:سخن.
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: مدل "لپی هالم ، ترجمه احمد مطر ، ترجمه بینامتن ، ترجمه بینامتنیت ، نقد ترجمه شعر ، ترجمه شعر عربی ، چارچوب نقد ترجمه شعر ،
آخرین ویرایش: پنجشنبه 12 فروردین 1395 10:23 ب.ظ

تعادل واژگانی و اهمیّت آن در فهم دقیق متن (موردکاوی پنج ترجمه فارسی از خطبه‌های نهج‌البلاغه)

یکشنبه 18 بهمن 1394 10:36 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: مطالعات ترجمه ( نقد ترجمه ) ، نهج البلاغه ،

تعادل واژگانی و اهمیّت آن در فهم دقیق متن (موردکاوی پنج ترجمه فارسی از خطبه‌های نهج‌البلاغه)

نویسندگان

سید مهدی مسبوق ؛ مرتضی قائمی ؛ رسول فتحی مظفری

1دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه بوعلی سینا، همدان

2دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه بوعلی سینا، همدان

برای دانلود فایل مقاله کلیک کنید

چکیده

یکی از مهم‌ترین مسائل مورد توجّه در فرایند ترجمه، دستیابی به تعادل و برابری در ترجمه است که از طریق مطالعه جنبه‌های مختلف زبان مبدأ صورت می‌پذیرد و یکی از مهم‌ترین زمینه‌های مورد پژوهش در تعادل ترجمه‌ای، برابری واژگانی است. هرچند این امر به شکل کامل در بین دو زبان مبدأ و مقصد، به علّت امکانات زبانی مختلف، قابل دستیابی نیست، امّا وظیفه مترجم این است که تا آنجا که امکان دارد، بکوشد برابرنهادهای واژگانی دقیقی ارائه نماید. یکی از شیوه‌های دستیابی به برابری واژگانی در فرایند ترجمه، توجّه به لایه‌ها و آحاد مختلف معنایی واژگان و پدیده‌هایی همچون شمول معنایی و چندمعنایی و نیز توجّه به بافت و موقعیّت کلام است. از این رو، با تقسیم‌بندی برابری واژگانی به پنج قسمت، افزون بر شناخت حوزه معنایی واژگان، به ترجمه‌ای صحیح و برابر می‌توان دست یافت. این پنج قسم عبارتند از: برابری یک‌به‌یک، برابری یک به چند، برابری چند به یک، برابری یک به جزء و برابری یک به صفر. پژوهش حاضر بر آن است که به تطبیق پنج ترجمه فارسی از خطبه‌های نهج‌البلاغه شامل ترجمه‌های دشتی، شهیدی، فقیهی، فیض‌الإسلام و جعفری بپردازد تا از این رهگذر، میزان موفقیّت مترجمان یاد شده در تحقّق برابری واژگانی را مورد سنجش قرار دهد. برآیند پژوهش نشان می‌دهد که برخی مترجمان به خاطر آگاهی نداشتن از لایه‌های مختلف معنایی واژگان و نیز شناخت کافی نداشتن از برخی مؤلّفه‌های معنایی همچون پدیده چندمعنایی، معنای مطلق و نسبی واژگان نتوانستده‌اند ترجمه‌ای دقیق ارائه کنند.

کلیدواژگان: برابریابی واژگان؛ ترجمه خطبه‌های نهج‌البلاغه؛ گونه‌های برابری واژگانی.

 

منابع استفاده شده در مقاله

مراجع

قرآن کریم.

آذرنوش، آذرتاش. (1389). فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی. چاپ دوازدهم. تهران: نشر نی.

ابن أبی‌الحدید، عبدالحمید بن هبة‌الله. (1337). شرح نهج‌البلاغه. قم: نشر کتابخانة عمومی آیت‌الله مرعشی نجفی.

ابن‌منظور، محمّد بن مکرّم. (1363). لسان‌العرب. قم: نشر ادب الحوزة.

بحران، کمال‌الدّین ابن‌میثم. (1362). شرح نهج‌البلاغه. بی‌جا: نشر دفتر نشر الکتاب.

ایزوتسو، توشیهکو. (1378). مفاهیم اخلاقی ـ دینی در قرآن مجید. ترجمة فریدون بدره‌ای. تهران: نشر فروزان.

بیکر، مونا. (1393). به عبارت دیگر. ترجمة علی بهرامی. تهران: نشر رهنما.

پالمر، فرانک ریچارد. (1366). نگاهی تازه به معنی‌شناسی. ترجمة کوروش صفوی. تهران: کتاب ماد.

جعفری، یعقوب. (1377). « ضرورت شناخت وجوه و نظایر در ترجمة قرآن کریم». دوفصلنامة ترجمان وحی. صص 21ـ9.

جلالی مریم و ویسی الخاص. (1386). «بررسی مبحث وجوه، نظایر و روابط مفهومی در قرآن و مقایسة آن با مطالعات موازی در زبانشناسی نوین». پیک نور. سال هفتم. شمارة اوّل. صص 71ـ59.

حدّادی، محمود. (1384). مبانی ترجمه. تهران: نشر رهنما.

خویی، حبیب الله. (1358). منهاج البراعة فی شرح نهج‌البلاغة. تهران: مکتبة الإسلامیّة.

دُلیل، ژان. (1381). تحلیل کلام، روشی برای ترجمه؛ نظریّه و کاربرد. ترجمة اسماعیل فقیه. چاپ دوم. تهران: انتشارات رهنما.

دو سوسور، فردینان. (1378). دورة زبانشناسی عمومی. ترجمة کوروش صفوی. تهران: نشر هرمس.

دیوان الهذلیین. (1364ق.).. عنی بتصحیحه احمد الزّین و محمود ابوالوفاء. القاهرة: دارالکتب المصریّة.

ساسانی، فرهاد. (1383). «معناشناسی گفتمانی نگاهی به فیلمک اروپا و آمریکا». مجموعه مقالات هم‌اندیشی نشانه‌شناسی هنر. انتشارات فرهنگستان هنر. صص 79ـ75.

سجودی، فرزان. (1380). ساختگرایی، پساساخت‌گرایی و مطالعات ادبی. ترجمة گروه مترجمان. تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، حوزة هنری.

سعیدیان، اسماعیل. (1392). اصول و روش کاربردی ترجمه. چاپ سوم. تهران: انتشارات رهنما.

سیّدی، حسین. (1375). «نقش بافت در فهم واژگان قرآنی». مجلّة دانشکده ادبیّات و علوم انسانی مشهد. شمارة 1 و 2. صص 60ـ45.

سیوطی، جلال‌الدّین. (1325). المزهر فی علوم اللّغة و انواعها. تصحیح محمّد ابوالفضل ابراهیم. القاهرة: دار إحیاء الکتب العربیّة.

شاملی، نصرالله و اعظم پرچم. (1389). «تداخل معنایی واژگان مترادف در ادبیّات جاهلی و واژگان قرآن». مطالعاتاسلامی:علومقرآنو حدیث. سال چهل و دوم. صص 58ـ31.

صفوی، کوروش. (1392). هفت گفتار دربارة ترجمه. چاپ یازدهم. تهران. نشر مرکز.

عبدالتوّاب، رمضان. (1367). مباحثی در فقهاللّغة و زبانشناسی عربی. ترجمة حمیدرضا شیخی. مشهد: آستان قدس رضوی.

فرحزاد، فرزانه. (1383). «ترجمه‌شناسی مکتب لایپزیک». فصلنامة زبان و ادب. شمارة بیستم. سال هفتم. صص 236ـ229.

فیروزآبادی، سعید. (1387). پانزده گفتار در ترجمه. تهران: نشر کتاب پارسه.

فیروزآبادی، مجدالدّین. (1429ق.). القاموس المحیط. القاهرة: دار الحدیث.

لطفی‌پور ساعدی، کاظم. (1392). درآمدی بر اصول و روش ترجمه. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

مکارم شیرازی، ناصر. (1390). پیام امام امیرالمومنین(ع)؛ شرح تازه و جامعی بر نهج‌البلاغه. قم: انتشارات امام علی بن أبی‌طالب(ع).

نهج‌البلاغه. (1358).شرح و ترجمة محمّدتقی جعفری. تهران: دفتر نشر.

ـــــــــــ . (1379). ترجمة محمّد دشتی. قم: انتشارات مشرقین.

ـــــــــــ . (1373). ترجمة سیّد جعفر شهیدی. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

ـــــــــــ . (1381). ترجمة علی‌اصغر فقیهی. تهران: انتشارات مشرقین.

ـــــــــــ . (1331). ترجمه و شرح سیّد علی‌نقی فیض‌الإسلام. تهران: بی‌نا.

نیومارک، پیتر. (1372). دورة آموزش فنون ترجمه. ترجمة منصور فهیم و سعید سبزیان. تهران: نشر رهنما.

ولی‌پور، واله. (1382). «بررسی نظریّات معادل‌یابی در ترجمه». متن‌پژوهی ادبی. شمارة هجدهم. صص 227ـ216.

Bolinger, Dwight and Donald Sears. (1968/1981). Aspects of Language. Newyork.

Cat ford, J.C. (1965). A Linguistic Theory of Translation. London: Oxford University Press.

Fawcett, P. (1997). Translating and language: Linguistic theories Explained. Manchester: StJerome publishing.

Jacobson, R. (1959/2000). On linguistic aspects of translation. In Lawrence Venuti. Pp. 3-11-18.

Kenny, D. (1998). Equivalence’’. Mona baker. Pp.77-80.

Lobner, S. (2000). Understanding Semantics. London: Arnold.

Munday, J. (2001). Introducing translation studies; Theories and applications. London: Routledge.

Nida, E. A. and Charles R. Taber. (1982). the Theory and Practice of Translation. Leiden: E.J. Brill.

 
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: برابریابی واژگانی ، برابریابی ترجمه ، ترجمه نهج البلاغه ، نقد ترجمه ، نقد ترجمه نهج البلاغه ، نظریه نقد ترجمه ، نقد ترجمه قرآن ،
آخرین ویرایش: یکشنبه 17 مرداد 1395 07:24 ق.ظ

ارزیابی روشمند متون ترجمه شده از عربی به فارسی

شنبه 17 بهمن 1394 04:21 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: مطالعات ترجمه ( نقد ترجمه ) ،

ارزیابی روشمند متون ترجمه شده از عربی به فارسی

نویسندگان

عبدالحسین فقهی* ؛ حافظ نصیری

برای دانلود اصل مقاله کلیک کنید

چکیده

ارزیابی حلقه رابط تئوری و عمل ترجمه است.نکته‌گوئی‌ها و کلی‌گوئی‌ها در این عرصه بسیار است.حتی در مدل‌های مختلف ارزیابی، معیارهایی که برای ترجمه خوب و ارزیابی ذکر شده، گاه بسیار کلی بوده، از همین‌رو راه را برای اعمال سلیقه باز گذاشته‌اند.این مشکل در خصوص متون ترجمه شده از عربی به فارسی و بالعکس که از نظر مباحث تئوری ضعف دارد، حادتر است.تلاش ما در این مقاله آن است که معیارهایی دقیق‌تر و جزئی‌نگر بر اساس اصول علمی برای ارزیابی متون ترجمه شده از عربی به فارسی شناسایی کنیم تا هم مترجمان بتوانند با استناد به این اصول از عملکرد خود دفاع کنند و هم‌ارزیابان در نظرات خود نسبت به متون ترجمه شده از اعمال سلیقه برکنار باشند.بر اساس مدل پیشنهاد شده در این مقاله می‌توان درباره متون ترجمه شده از عربی به فارسی قضاوتی نسبتاً دقیق و علمی داشت و نتیجه ارزیابی را با استفاده از توصیف‌های کیفی به سمت توصیف‌های کمی پیش برد.در این مدل کار ارزیابی در دو سطح عوامل «هدایتگر» و «درون‌متنی» انجام می‌پذیرد و بر این اساس می‌توان برکنار از دخالت سلیقه و نظرات شخصی، متن ترجمه شده‌ای را ارزیابی کرد

کلیدواژگان: ترجمه؛ ارزیابی ترجمه؛ اصول ارزیابی؛ زبان عربی
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: ارزیابی ترجمه ، نقد ترجمه عربی ، اصول ترجمه از عربی ، نقد ترجمه عربی به فارسی ، مطالعات ترجمه ادبیات عرب ، مجله نقد ترجمه رشته ادبیات عرب ، متون ترجمه شده عربی ،
آخرین ویرایش: شنبه 17 بهمن 1394 04:24 ب.ظ

گذری بر ترجمه لهجه عربی به زبان فارسی گزیده ای از پایان نامه خودم با عنوان: إشکالیات نقل الخصوصیات الثقافیة فی روایات نجیب محفوظ المترجمة إلی الفارسیة علی ضوء نظریة نیومارک

سه شنبه 22 دی 1394 01:01 ق.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: احمد حیدری ، مطالعات ترجمه ( نقد ترجمه ) ، لهجه های عربی (کتاب + مقالات) ،

گذری بر ترجمه لهجه عربی به زبان فارسی

گزیده ای از پایان نامه خودم با عنوان:

إشکالیات نقل الخصوصیات الثقافیة فی روایات نجیب محفوظ المترجمة إلی الفارسیة

 علی ضوء نظریة نیومارک

استاد راهنما: دکتر کبری روشنفکر: دانشیار گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه تربیت مدرس تهران

من المظاهر الثقافیة لکل لغة وجود اللهجة القومیة التی تتفاوت عن لغة المعیار، یتکلم بها عامة الناس،و تختلف اختلافاً جوهریا فی معظم الأحیان عن لغة الکتابة المعترف بها فی البلاد. أما فیما یتعلق بترجمة اللهجة، فیجب علی المترجم أن یجید اللهجة الدارجة أو یکون له إلمام بها لکی یتمکن من فهم الموضوع و ترجمته؛ لأن فی بعض الأحیان، الأجواء السائدة فی الروایة لا تساعد المترجم علی فهم معانی الکلمات العامیة الواردة فی الروایة،و إن عدم إلمامه بها یؤدی إلی عدم فهم النص ومن ثم ترجمته بشکل غیر صحیح.

یتخذ المترجم فیما یتعلق بوظائف اللهجة، الإجراءات الآتیة:

 أ: لکی یتبین استعمالا سوقیا للفظة.

ب : لکی تشدد علی مواطن الخلاف والتباین بین الشرائح الاجتماعیة.

ج: و نادرا لکی تشیر إلی مزایا ثقافیة محلیة. ( نیومارک، 2006، ص 320 ).

فعلی المترجم أن یکون عالما باللهجة الدارجة، لأنها وحدة ثقافیة بعیدة کل البعد عن اللغة الرسمیة التی نجدها فی القوامیس.فنقل المفهوم المراد و حفظ هیئة التعبیر من وظائف المترجم لکی لا تختلف نکهة الأصل عن الترجمة.
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: ترجمه لهجه عربی ، فرهنگ ترجمه ، الثقافة الترجمة ، ترجمه نیومارک ، رمان های نجیب محفوظ ، گروه عربی تربیت مدرس ،
آخرین ویرایش: سه شنبه 22 دی 1394 01:04 ق.ظتعداد کل صفحات : 4 1 2 3 4
پذیرش ترجمه از عربی به فارسی -- ترجمه از فارسی به عربی* با من تماس بگیرید 09179738783 AHMAD.HEYDARI.PGU@GMAIL.COM .. فراموش نکنید با کلیک کردن ما را در گوگل محبوب کنید. با تشکر و سپاس فراوان از نگاه پرمحبت شما


دريافت كد گوگل پلاس

دریافت کد گوگل پلاس

آمارگیر وبلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic