دکتر احمد حیدری

روان کاوی ذهنیتِ ادبی عرب در توصیف شعب بوان

سه شنبه 4 اسفند 1394 05:47 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: متنبی ( المتنبی ) ، روانشناسی ادبیات ( شعر - نثر ) - دراسة نفسیة ، الأدب المقارن - ادبیات تطبیقی ، عصر عباسی ( ادبیات و تاریخ ) ،

روان کاوی ذهنیتِ ادبی عرب در توصیف شعب بوان

مجید بهره ور  محمود حیدری

برای دانلود مقاله کلیک کنید

چکیده

 وصف در ادب جاهلیِ عرب، همواره از برجستگی های هنری و بلاغیِ آن بوده است و وصفِ مناظر طبیعت نیز پس از پراکندگی مسلمان در دیگر سرزمین های فتح شده، بیشتر پسندیده ی ذوق عرب گشت. هرچقدر که «شعبِ بوان» در گستره ی تاریخ و ادب ایران گمنام مانده باشد، برعکس در نوشته های عربی، به عنوان یکی از چهار بهشت گیتی، بسیار سرشناس و به یادماندنی گشته است. توصیف تماشاگران شعبِ بوان، خبر از خوشنامی این گذرگاه کهن نزدِ جغرافی دانان و جهانگردان مسلمان می دهد؛ تا جایی که زیبایی دره به عنوان موضوعی ادبی، سرچشمه ی انگیزش و الهامِ بسیاری از ادبای عرب شده است.

در نوشتار حاضر، از طریق نقد روان کاوانه و از دریچه ی ذهنیت ادبی عرب، به تحلیل مجموع تصاویری خواهیم پرداخت که در آن عناصر طبیعت و جغرافیای شعبِ بوان را با شیوه های خیال انگیزِ و مکانیسم های رویاپردازانه توصیف نموده اند؛ سعی ما بر آن است تا از روی آن عناصرِ خیال و رویا ، پاسخ روان شناسانه ی درستی درباره ی رویکردِ یکسویه-ی ادبای عرب به موضوع، ارائه دهیم.

کلمه های کلیدی:• وصف • متنبی • شعب بوان • ادب عرب • نقد روان کاوانه
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: نقد روان کاوانه ، نقد روان شناسی ، الوصف ، وصف شعر ، شعب بوان متنبی ، المتنبی ، متنبی ایران ،
آخرین ویرایش: سه شنبه 4 اسفند 1394 05:52 ب.ظ

نگاهی اجمالی به سیر تاریخی فکاهه (از عصر جاهلی تا اواخر دوره عبّاسی)

پنجشنبه 29 بهمن 1394 06:17 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: العصر الجاهلی ( شعر جاهلی - نثر جاهلی ) ، ادبیات طنز ( السخریة ) ، عصر عباسی ( ادبیات و تاریخ ) ،


نگاهی اجمالی به سیر تاریخی فکاهه (از عصر جاهلی تا اواخر دوره عبّاسی)

برای دانلود مقاله کلیک کنید

چکیده

مسأله فکاهه در ادبیات عربی از دوران جاهلی به صورت های مختلف مطرح بوده و پیشرفت آن ارتباط تنگاتنگی با تحوّلات سیاسی و اجتماعی ایجاد شده در جامعه داشته است. در ادبیات عرب از زمان‌های بسیار دور تحت عنوان فکاهه کتاب‌های مختلفی نگاشته شده است که حکایت از وجود این نوع ادبی در زبان عربی دارد. اما اینکه این فن ادبی چه جایگاهی در ادبیات عربی دارد و تحولات آن چگونه و تحت تأثیر چه عواملی است نیاز به بررسی دارد . سیر تاریخی فکاهه ، ویژگی ها و فرود و فراز آن در دورههای گوناگون تا پایان عصر عباسی موضوعی است که این مقاله بدان پرداخته است .بعلاوه در این نوشتار موضوعات و سوژه های فکاهی و تغییرات آن در دوره های مختلف بررسی شده است . برای بررسی این موضوع نگارندگان به منابع ادبی و تاریخی قدیم و برخی از آثار نویسندگان معاصر در این زمینه مراجعه نموده اند. بررسیها نشان داد که، فکاهه همواره در ادبیات عرب وجود داشته و عصر عباسی عصر شکوفایی این فن ادبی است و در دوره های مختلف بسته به شرایط اجتماعی هر دوره مضامین فکاهی تغییر کرده است.

کلیدواژگان: فکاهه؛ تهکم؛ مزاح؛ عصر جاهلی؛ عصر عباسی؛ زبان و ادبیات عربی
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: الشعر الفکاهی ، التهکم الشعر ، العصر الجاهلی ، العصر العباسی ، السخریة ، سیر تاریخی فکاهه ، الشعر التهکمی ،
آخرین ویرایش: پنجشنبه 29 بهمن 1394 06:21 ب.ظ

بررسی تطبیقی اسلوب معادله در شعر سعدی و متنبّی

دوشنبه 28 دی 1394 09:16 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: الأدب المقارن - ادبیات تطبیقی ، متنبی ( المتنبی ) ، عصر عباسی ( ادبیات و تاریخ ) ،

بررسی تطبیقی اسلوب معادله در شعر سعدی و متنبّی

نویسندگان

حسن توفیقی1 ؛ مهیار علوی مقدم  2 ؛ محمّد توفیقی1

1دانشگاه حکیم سبزواری

2عضوهیات علمی زبان وادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده

در گستره‌ی ادبیّات تطبیقی، شعر سعدی و متنبّی را از بسیاری جهات قابل مقایسه دانسته‌اند. یکی از نقاط مشترک در شعر این دو شاعر فارسی زبان سده‌ی 6 ق. و عرب زبان سده‌ی 4 ق.، کاربرد آرایه‌ی اسلوب معادله در انواع گوناگون شعری است و همین امر بسیاری از منتقدان را بر آن داشته است که سعدی را از نظر مضمون‌ و اسلوب شعری، پیرو متنبّی، شاعر پرآوازه‌ی عرب، بدانند. این مقاله بر آن است ضمن تحلیل آماریِ اسلوب معادله در کلیّات سعدی و دیوان متنبّی، به بسامد مضامین یکسان بین این دو شاعر بپردازد و پس از آن، توانایی دو شاعر را در بهره‌گیری از عناصِر اصلی شعر (عاطفه، تخیّل، زبان)، مورد سنجش قرار دهد و نیز، پشتوانه‌ی فرهنگی شعر و تحرّک و پویایی تخیّل هر کدام را نشان دهد. در راستای این اهداف، به نظر می‌رسد دایره‌ی واژگانی و تخیّل سعدی از متنبّی گسترده‌تر است و «منِ» شخصیِ سعدی به ویژه در حکمت‌هایش به «منِ» بشری بیشتر نزدیک شده است؛ نیز شعر سعدی از شعر متنبّی، پشتوانه‌ی فرهنگی نیرومندتری دارد؛ دو سوی اسلوب معادله از رهگذر تخیّلش دارای ابداع، تنوّع و پویایی هستند و در مجموع، اسلوب معادله‌، شعر سعدی را از عواطف انسانی سرشار ساخته است. از این رو، موضوع پیرویِ کامل سعدی از متنبّی – دست کم در حوزه‌ی اسلوب معادله- چندان درست نمی‌نماید. معادله است و ازاین رو،موضوع پیروی سعدی ازمتنبّی – دست کم درحوزه ی اسلوب معادله- چندان درست نمی نماید.

کلیدواژگان: شعرسعدی و متنبّی؛ اسلوب معادله؛ تحلیل آماری؛ عناصر شعری؛ ادبیات تطبیقی
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: شعر سعدی متنبی ، اسلوب معادله ادبیات ، عناصر شعر ، الأدب المقارن ، تطبیقی متنبی ، مقارنة سعدی ، مقارنة المتنبی ،
آخرین ویرایش: سه شنبه 4 اسفند 1394 05:52 ب.ظ

الشعراء المحدثون فی العصر العباسی pdf

چهارشنبه 25 آذر 1394 12:20 ق.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: عصر عباسی ( ادبیات و تاریخ ) ،


الشعراء المحدثون فی العصر العباسی pdf

نویسنده: حسن درویش

برای دانلود کلیک کنیددیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: شاعران دوره عباسی عربی - شاعران ادبیات عرب عصر عباسی - بشار بن برد ابونواس عصر عباسی - دانلود کتاب های عصر عباسی عربی - زبان وادبیات عربی - دانشگاه خلیج فارس. ،
آخرین ویرایش: یکشنبه 29 آذر 1394 08:49 ب.ظ

مولانا جلال الدین و تأثیرپذیری او از دیوان متنبی

دوشنبه 9 آذر 1394 12:04 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: دکتر علی اصغر قهرمانی مقبل ، متنبی ( المتنبی ) ، عصر عباسی ( ادبیات و تاریخ ) ، الأدب المقارن - ادبیات تطبیقی ،

پژوهش تطبیقی:

مولانا جلال الدین و تأثیرپذیری او از دیوان متنبی

نویسنده: دکتر علی اصغر قهرمانی مقبل

برای دانلود مقاله کلیک کنید


کلمات کلیدی: مقالات دکتر علی اصغر قهرمانی مقبل - تاثیرپذیری مولوی - تاثیرگذاری متنبی - ادبیات تطبیقی مکتب فرانسه - زبان وادبیات عربی دانشگاه خلیج فارس بوشهر-
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: الأدب المقارن ، مولانا متنبی ، المقارنة المتنبی ، دکتر علی اصغر قهرمانی مقبل ، مقارنة مولوی ، تطبیقی مقاله ، تطبیقی متنبی مولوی ،
آخرین ویرایش: سه شنبه 4 اسفند 1394 05:54 ب.ظ

مقاله : بررسی تطبیقی سیمای زن در شعر متنبی و سعدی - دراسة مقارنة صورة المرأة عند المتنبی و سعدی pdf

چهارشنبه 20 آبان 1394 12:28 ق.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: الأدب المقارن - ادبیات تطبیقی ، متنبی ( المتنبی ) ، عصر عباسی ( ادبیات و تاریخ ) ،

بررسی تطبیقی سیمای زن در شعر متنبی و سعدی

چکیده :

سیمای «زن» در آثار ادبی جلوه روشن تری دارد. از این رو شعر یکی از زمینه های تحقیقی درباره زن به شمار می آید. بررسی شعر، می تواند فرایند دگرگونی سیمای زن را در سیر تاریخی نشان دهد. آثار متنبی و سعدی در شعر کلاسیک فارسی و عربی با شگردهای هنری و موضوعات مشابه، داده ها و شواهد سودمندی در این زمینه دارند. هدف این تحقیق، بررسی تطبیقی سیمای زن در آثار متنبی و سعدی با روش کتابخانه ای می باشد. پژوهش حاضر واقعیت های مربوط به جایگاه زن را در شعر سعدی و متنبی نشان می دهد زیرا آنها در توصیف از جامعه، به مقایسه و تکریم یا تحقیر مردان و زنان عصر خود پرداخته اند. هر یک شخصیت زن را در نقش مادری، خواهری و معشوقگی در جامعه خود تعریف، صفات مثبت و منفی مانند مهر و کین، عشق و نفرت، وفا و مکر زنان را در اشعارشان توصیف کرده اند. با وصف جمال زن، الگوهای زیبایی زن را در عصر خود به تصویر کشیده اند و با این توصیفات، تشبیهات زیبایی ساخته اند. دیدگاه متنبی و سعدی در باره زن تفاوت اساسی با هم ندارد. توصیفات گسترده و عمیق تر سعدی از سیمای زن، نشان می دهد که در نظر او زن در زندگی نقش مهمی دارد، ولی بسامد پایین اشعار متنبی در این باره، نشانه کم توجهی او به زن است.

  
كلید واژه: زن، متنبی، سعدی، شعر، مرد، سیما
 
  

کلمات کلیدی : بانک مقالات ادبیات تطبیقی - مقالات الأدب المقارن - راسة مقارنة صورة المرأة عند المتنبی و سعدی pdf - تطبیقی متنبی سعدی - مقارنة سعدی المتنبی - سیمای زن در شعر - بررسی تطبیقی سیمای زن - زن در ادبیات عربی - زن در ادبیات فارسی . احمد حیدری دانشگاه خلیج فارس بوشهر زبان وادبیات عربی .دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: المتنبی مقارنة ، مقالات متنبی ، سیمای زن شعر عربی ، زن متنبی ، المرأة سعدی ، مقارنة المرأة ، تطبیقی زن فارسی عربی ،
آخرین ویرایش: سه شنبه 4 اسفند 1394 05:57 ب.ظتعداد کل صفحات : 8 ... 4 5 6 7 8
پذیرش ترجمه از عربی به فارسی -- ترجمه از فارسی به عربی* با من تماس بگیرید 09179738783 AHMAD.HEYDARI.PGU@GMAIL.COM .. فراموش نکنید با کلیک کردن ما را در گوگل محبوب کنید. با تشکر و سپاس فراوان از نگاه پرمحبت شما


دريافت كد گوگل پلاس

دریافت کد گوگل پلاس

آمارگیر وبلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic