دکتر احمد حیدری --------------------- دکتر احمد حیدری مترجم، ویراستار، مدرس مترجم کتاب: برای ن دیدنت و نویسنده رمان: (علی هامش الغضب) شماره تماس: 0917-973-8783 ------------------------------------ کارشناسی: دانشگاه خلیج فارس ارشد: دانشگاه تربیت مدرس تهران دکتری:دانشگاه خلیج فارس ---------------------------------------- پذیرش ترجمه از عربی به فارسی و فارسی به عربی آدرس جیمیل : ahmad.heydari.pgu@GMAIL.COM ------------------------- tag:http://heydari1394.mihanblog.com 2020-09-27T03:57:00+01:00 mihanblog.com ترجمه مقالات پژوهشی از فارسی به عربی 2020-07-07T12:43:18+01:00 2020-07-07T12:43:18+01:00 tag:http://heydari1394.mihanblog.com/post/1237 دکتر احمد حیدری # ترجمه مقاله از عربی به فارسی# ترجمه مقاله از فارسی به عربی# ویرایش مقاله عربی# ویراستاری مقاله# ویرایش متون عربی# ویراستاری متون عربی# ویراستاری متن ترجمه عربی به فارسی# ترجمه عربی به فارسی# ترجمه فارسی به عربی09179738783
# ترجمه مقاله از عربی به فارسی
# ترجمه مقاله از فارسی به عربی
# ویرایش مقاله عربی
# ویراستاری مقاله
# ویرایش متون عربی
# ویراستاری متون عربی
# ویراستاری متن ترجمه عربی به فارسی
# ترجمه عربی به فارسی
# ترجمه فارسی به عربی


09179738783
]]>
ترجمه عربی به فارسی - ترجمه فارسی به عربی 2020-04-28T13:02:32+01:00 2020-04-28T13:02:32+01:00 tag:http://heydari1394.mihanblog.com/post/1235 دکتر احمد حیدری ترجمه عربی به فارسی   - ترجمه فارسی به عربیشماره تماس: 8783 - 973 - 0917ترجمه عربی به فارسی - ترجمه فارسی به عربی - مترجم عربی - ترجمه همزمان - انجام ترجمه عربی - زبان و ادبیات عرب - سوالات ترجمه = ترجمه عربی به فارسی وبالعکس
ترجمه عربی به فارسی   - ترجمه فارسی به عربی


شماره تماس: 8783 - 973 - 0917ترجمه عربی به فارسی - ترجمه فارسی به عربی - مترجم عربی - ترجمه همزمان - انجام ترجمه عربی - زبان و ادبیات عرب - سوالات ترجمه = ترجمه عربی به فارسی وبالعکس
]]>
دانلود کتاب مجانی الحدیثه (5 جلد به صورت رایگان) 2020-04-07T07:29:12+01:00 2020-04-07T07:29:12+01:00 tag:http://heydari1394.mihanblog.com/post/1234 دکتر احمد حیدری دانلود کتاب مجانی الحدیثه - پنج جلدیبرای دانلود بر روی جلد دلخواه کلیک کنیدجلد اولجلد دومجلد سومجلد چهارمجلد پنجمدانلود کتاب المجانی الحدیثه - دانلود المجانی الحدیثه- جلد اول - مجانی الحدیثه جلد دوم- المجانی الحدیثه جلد سوم دانلود المجانی الحدیثه جلد چهارم دانلود- المجانی الحدیثه جلد پنجم دانلود - المجانی الحدیثه جلد اول دانلود - دانلود رایگان پی دی اف المجانی الحدیثه pdf - دانلود کتاب المجانی الحدیثه pdf
دانلود کتاب مجانی الحدیثه - پنج جلدی

برای دانلود بر روی جلد دلخواه کلیک کنید

جلد اول

جلد دوم


جلد سوم


جلد چهارمدانلود کتاب المجانی الحدیثه - دانلود المجانی الحدیثه- جلد اول - مجانی الحدیثه جلد دوم- المجانی الحدیثه جلد سوم دانلود المجانی الحدیثه جلد چهارم دانلود- المجانی الحدیثه جلد پنجم دانلود - المجانی الحدیثه جلد اول دانلود - دانلود رایگان پی دی اف المجانی الحدیثه pdf - دانلود کتاب المجانی الحدیثه pdf
]]>
دوره آموزشی ترجمه عربی به فارسی 2020-01-06T07:37:17+01:00 2020-01-06T07:37:17+01:00 tag:http://heydari1394.mihanblog.com/post/1233 دکتر احمد حیدری دوره آموزشی:  ترجمه عربی به فارسیبرگزاری دوره آموزش ترجمه عربی به فارسی09179738783ترجمه عربی به فارسی- ترجمه فارسی به عربی- آموزش ترجمه عربی - آموزش ترجمه عربی به فارسی - ترجمه عربی به فارسی - بوشهر ترجمه - ترجمه عربی بوشهر - مدرس عربی بوشهر - بوشهر ترجمه عربی به فارسی- آموزش ترجمه عربی به فارسی- آموزش ترجمه دوره آموزشی:  ترجمه عربی به فارسی

برگزاری دوره آموزش ترجمه عربی به فارسی

09179738783

ترجمه عربی به فارسی- ترجمه فارسی به عربی- آموزش ترجمه عربی - آموزش ترجمه عربی به فارسی - ترجمه عربی به فارسی - بوشهر ترجمه - ترجمه عربی بوشهر - مدرس عربی بوشهر - بوشهر ترجمه عربی به فارسی- آموزش ترجمه عربی به فارسی- آموزش ترجمه

]]>
ویراستاری متون عربی 2019-12-29T13:49:42+01:00 2019-12-29T13:49:42+01:00 tag:http://heydari1394.mihanblog.com/post/1231 دکتر احمد حیدری ویراستاری متون عربی - ویرایش متون عربیبرای هماهنگی، تماس بگیرید09179738783ویراستاری متون عربی - ویرایش متون عربی - ویرایش عربی - ویراستاری عربی - ویرایش متون عربی - ویرایش پایان نامه عربی - ویراستاری متون عربی - ویراستاری  مقاله عربی - ویرایش مقاله ادبیات عرب - ویرایش مقاله عربی. ویراستاری متون. ویرایش عربی. ویرایش رساله ادبیات عرب.
ویراستاری متون عربی - ویرایش متون عربی

برای هماهنگی، تماس بگیرید

09179738783


ویراستاری متون عربی - ویرایش متون عربی - ویرایش عربی - ویراستاری عربی - ویرایش متون عربی - ویرایش پایان نامه عربی - ویراستاری متون عربی - ویراستاری  مقاله عربی - ویرایش مقاله ادبیات عرب - ویرایش مقاله عربی. ویراستاری متون. ویرایش عربی. ویرایش رساله ادبیات عرب.
]]>
مترجم عربی بوشهر 2019-12-29T13:31:39+01:00 2019-12-29T13:31:39+01:00 tag:http://heydari1394.mihanblog.com/post/1230 دکتر احمد حیدری ترجمه عربی به فارسی - ترجمه فارسی به عربیبرای هماهنگی تماس بگیرید:09179738783مترجم عربی بوشهر - ترجمه عربی به فارسی - ترجمه فارسی به عربی - مترجم عربی - ترجمه عربی ارزان - مترجم عربی - ترجمه با کیفیت عربی به فارسی - ترجمه فارسی به عربی - ترجمه متون - ترجمه خلاصه پایان نامه عربی - ترجمه خلاصه پایان نامه ادبیات عرب - ترجمه پایان نامه - ترجمه عربی به فارسی - ترجمه فارسی به عربی مترجم عربی - ترجمه همزمان
ترجمه عربی به فارسی - ترجمه فارسی به عربی

برای هماهنگی تماس بگیرید:
09179738783


مترجم عربی بوشهر - ترجمه عربی به فارسی - ترجمه فارسی به عربی - مترجم عربی - ترجمه عربی ارزان - مترجم عربی - ترجمه با کیفیت عربی به فارسی - ترجمه فارسی به عربی - ترجمه متون - ترجمه خلاصه پایان نامه عربی - ترجمه خلاصه پایان نامه ادبیات عرب - ترجمه پایان نامه - ترجمه عربی به فارسی - ترجمه فارسی به عربی مترجم عربی - ترجمه همزمان
]]>
دراسه حول سردالقصه فی القرآن الکریم 2019-12-29T12:39:24+01:00 2019-12-29T12:39:24+01:00 tag:http://heydari1394.mihanblog.com/post/1229 دکتر احمد حیدری دراسة حول سرد القصة فی القرآن الکریمنوع پژوهش: پایان نامه ارشدچکیده:قصه و داستان قرآنی از دیرباز تاکنون مورد اهتمام محققان و پژوهشگران بوده و هست و دانشمندان بسیاری در این وادی قلم فرسایی کرده اند. قصه قرآنی برای اغراض معین و اهداف مشخصی گفته شده که همگی به پیروزی و موفقیت دعوت دین و آئین اسلام می شد. این قصه و داستان دارای ویژگی هایی است که درداستانهای دیگر یافت نمی شود؛ از جمله این ویژگیها: تکرار و بازگویی ، گزینش حوادث و اجمال و تفصیل در بیان آن می باشد. قصه قرآنی بم
دراسة حول سرد القصة فی القرآن الکریم

نوع پژوهش: پایان نامه ارشد

چکیده:

قصه و داستان قرآنی از دیرباز تاکنون مورد اهتمام محققان و پژوهشگران بوده و هست و دانشمندان بسیاری در این وادی قلم فرسایی کرده اند. قصه قرآنی برای اغراض معین و اهداف مشخصی گفته شده که همگی به پیروزی و موفقیت دعوت دین و آئین اسلام می شد. این قصه و داستان دارای ویژگی هایی است که درداستانهای دیگر یافت نمی شود؛ از جمله این ویژگیها: تکرار و بازگویی ، گزینش حوادث و اجمال و تفصیل در بیان آن می باشد. قصه قرآنی بمانند قصه هنری معاصر یک کار هنری کاملاً آزاد از قید و بند نیست بلکه مقید به یک غرض دینی است که آن را در چارچوب خود محدود کرده به آن جهت و سو می دهد. در شیوه داستان گویی امروزی اصول و قواعد داستانی چندی وجود دارد که قصه قرآنی در کار برد و استفاده از آن از نو آوران داستان معاصر پیشی گرفته است؛ اصول و قواعدی همچون: گزیده گویی هنری، ارتباط میان ابعاد سه گانه شخصیت (بعد خارجی و جسمی - بعد درونی و روانی - بعد اجتماعی) و اضمار داستانی؛ همچنانکه قواعد مشترکی میان قصه قرآنی و هنری به چشم می خورد که قصه قرآنی آنها را بگونه ای متفاوت با قصه هنری معاصر بکار برده است. از جمله این اصول و قواعد این است که قصه قرآنی برخلاف قصه معاصر شخصیت زن را بدون نقش و تنها برای اینکه عاملی از عوامل و وقت کشی و لذت و خوش گذرانی و برانگیختن شور و هیجان خواننده باشد بکار نمی گیرد. در کنار ویژگیهای یاد شده دو ویژگی دیگر نیز در قصه قرآنی دیده می شود که عبارتند از :الف) دخالت یک سری عناصر غیبی و پنهان در لابلای گفتگوهای داستان ب) همراه بودن اغراض هنری داستان با پند و اندرز ؛ که هر دو مورد برای قصه و داستان امروزی گونه ای عیب و نقص و کاستی بشمار می آید. سبک بیان در قصه قرآنی آمیزه ای از خبر و گفتگو می باشد.

2- اباظۀ ، ثروت : السرد القصصی فی القرآن الکریم، دار نهضۀ مصر للطباعۀ والنشر، لات

4- ابن فارس: الصاحبی فی فقه اللغۀ العربیۀ وسنن العرب فی کلامها، تحقیق السید احمد صقر، عیسی البابی الحلبی، 1977 م.
5- ابن قتیبه ، عبدالله : تاویل مشکل القرآن ، تحقیق السید احمد صقر، ط2 ، دارالتراث ، 1971 م.

6- ابن کثیر ، اسماعیل: تفسیر القرآن العظیم ، ج 1 ، دارالفکر العربی، لات.

8- ابوجعفر، محمد بن جریر الطبری: تاریخ الرسل والملوک ، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، ط 6 ،دارالمعارف، 1990م، ج1.
13- ابوعیسی ، فتحی محمد: قراءۀ فی الادب العربی المعاصر، محاضرات مطبوعۀ علی الالۀ – الحاسبۀ، 1979م .
21-التهامی ، نقره: سیکلوجیۀ القصۀ فی القرآن، الشرکۀ التونسیۀ ، 1971 م.
22- تیمور، محمود: دراسات فی القصۀ والمسرح، مکتبۀ الآداب، القاهرۀ ، المطبعۀ النموذجیۀ ، لات.

23- ................: القصص فی ادب العرب ماضیه وحاضره، المطبعۀ الکمالیۀ ، 1987م.

24- الجاد، احمد: المسرحیه و القصه دراسه نقدیه، ط1، موسسه الرساله، 1403 هـ .ق.

25-الجرجانی ، عبدالقاهر: دلائل الاعجاز، تحقیق محمد رشید رضا، ط1، بیروت، دارالکتب العلمیۀ 1988 م.

26- جودۀ السحار ، عبدالحمید: المستنقع ، (روایۀ) مکتبۀ مصر، 1974م.

27- حسن عباس، فضل: القصص القرآنی ایحائه ونفحاته ، ط 2، الاردن، دارالفرقان، للطباعۀ والنشر والتوزیع ، 1992 م.

28- الحطیئۀ : دیوان الحطیئۀ، شرح ابی سعید السکری، دارصادر بیروت ، لات.

29- خفنی، عبدالحلیم : اسلوب المحاورۀ فی القرآن الکریم، مطبعۀ السنۀ المحمدیۀ ، 1977م.

30- الحکیم، توفیق: سلیمان الحکیم(مسرحیه)، دارمصر للطباعه، نشر مکتبه مصر، 1988م.

33- خلف الله، محمد احمد: الفن القصصی فی القرآن الکریم، المطبعه الفنیه الحدیثه، 1972م.
37- رشدی حسن، محمد: اثر المقامۀ فی نشأۀ القصۀ المصریۀالحدیثۀ، الهئیۀ المصریۀ العامۀ للکتاب، 1974 م.
38- رشدی، رشاد: فن القصۀ القصیرۀ ، ط 5، المکتب المصری الحدیث، لات.

39- رضوان، فتحی: القصۀ القرآنیۀ ، سلسلۀ کتاب الهلال، 1978 م.

41- الزیات، احمد حسن: تاریخ الادب العربی، ط 11، مطبعه الرساله، لات.
42- سید قطب: التصویر الفنی فی القرآن، ط 11، دارالشروق ، 1989 م .

43- ..................:فی ظلال القرآن ، ط 13، بیروت، دارالشروق، 1987 م.

44-.................: النقد الادبی اصوله ومناهجه ، ط4 ، دارالشروق، 1981 م.

45-الشعراوی ، محمد متولی: معجزۀ القرآن ، مکتبۀ الثراث الاسلامی ، 1988 م، ج 2.

47- الطاهر، احمد مکی: القصۀ القصیرۀ دراسۀ ومختارات، ط 1، دارالمعارف ، 1977 م.
48- طنطاوی، محمد السید: القصۀ فی القرآن الکریم ، دارالمعارف ، 1993 م.

52- عبدربه، السید عبدالحافظ: بحوث فی قصص القرآن، ط 1، بیروت، دارالکتاب اللبنانی ، 1972م.
54-غنیمی هلال، محمد: الادب المقارن ، ط 3، دارنهضۀ مصر،لات.
57- فضل الله ، محمد حسین : الحوارفی القرآن ، ط 5، بیروت، دارالمعارف للمطبوعات، 1987م.
61- محمد عمارۀ،محمود: اصول الدعوۀ الاسلامیۀ من خلال القصۀ القرآنیۀ، منبرالاسلامی، لات،ج 1.
64- محمود، علی عبدالحلیم: القصۀ العربیۀ فی العصر الجاهلی ، ط 2 ، دارالمعارف، 1979م.
66- مندور ،محمد: مسرح توفیق الحکیم، ط 3 ، دارنهضۀ مصر للطبع والنشر ، بلاتا .
67-موسی سالم، احمد: قصص القرآن فی مواجهۀ ادب الروایۀ والمسرح، بیروت، دارالجلیل 1978م.

68- النجار، عبدالوهاب: قصص الانبیاء، مطبعۀ المختار الاسلامی، 1985م.

69- وادی، طه : دراسات فی نقدالروایۀ ، الهیئۀ المصریۀ العامۀ للکتاب، 1989 م.

70- یوسف نجم، محمد: فن القصۀ ، ط 6، بیروت، دارالثقافۀ ، 1974 م.

داستان های قرآنی - السرد در قرآن - داستان پردازی قرآن - داستان پردازی در داستان های قرآنی - داستان های قرآن گفتمان - سکوت - السرد القرآن - القصة القرآنیة - داستان های قرآنی - داستان های قرآن - داستان پردازی قرآن - قصه های قرانی

]]>
بررسی تطبیقی مولفه های رمانتیک فردی در شعر ابوالقاسم الشابی و فریدون توللی 2019-12-29T12:20:06+01:00 2019-12-29T12:20:06+01:00 tag:http://heydari1394.mihanblog.com/post/1223 دکتر احمد حیدری بررسی تطبیقی مولفه های رمانتیک فردی در شعر ابوالقاسم الشابی و فریدون توللینوع پژوه: پایان نامه ارشد.چکیده: تاریخ هنر و ادب اروپا دهه‌های نخستین قرن نوزدهم در ، شاهد ظهور مکتب ادبی جدیدی با عنوان رمانتیسم بود. این مکتب ادبی نوظهور به سرعت توانست ادبیات ملل دیگر جهان را هم تحت تأثیر قرار دهد. مشرق زمین به ویژه کشورهای عربی و ایران نیز در پی گسترش ارتباطات با غرب، تحت تأثیر این جریان فکری قرار گرفتند و شاعران و نویسندگان بزرگی به این مکتب روی آوردند. ابوالقاسم شابی، شاعر معاصرتونس و ف

بررسی تطبیقی مولفه های رمانتیک فردی در شعر ابوالقاسم الشابی و فریدون توللی

نوع پژوه: پایان نامه ارشد.

چکیده: 

تاریخ هنر و ادب اروپا دهه‌های نخستین قرن نوزدهم در ، شاهد ظهور مکتب ادبی جدیدی با عنوان رمانتیسم بود. این مکتب ادبی نوظهور به سرعت توانست ادبیات ملل دیگر جهان را هم تحت تأثیر قرار دهد. مشرق زمین به ویژه کشورهای عربی و ایران نیز در پی گسترش ارتباطات با غرب، تحت تأثیر این جریان فکری قرار گرفتند و شاعران و نویسندگان بزرگی به این مکتب روی آوردند. ابوالقاسم شابی، شاعر معاصرتونس و فریدون توللی، شاعر معاصر ایران، از جمله شاعرانی بودند که سعی داشتند اندیشه‌های رمانتیکی را در ادبیات سرزمین خویش بارور سازند. شابی و توللی،در زمینه رمانتیک فردی مضامین مشترک بسیاری دارند؛ که این پژوهش، مولفه‌هایی‌ از قبیل طبیعت، عشق، مرگ‌اندیشی،دردمندی و رنج، دین‌گرایی و نوستالژی را که از جمله مهم‌ترین مضامین رمانتیک فردی محسوب می‌شوند، مورد بحث و بررسی قرار داده است. نتیجه‌ی به دست آمده نشان می‌دهد مرگ‌اندیشی و عشق مضمون غالب اشعار توللی و طبیعت‌گرایی و دردمندی مضمون غالب اشعار شابی می‌باشد؛ هم‌چنین، مطالعه اشعار دو شاعر نشان می‌دهد، علاوه بر مضامین مشترکی که از آن نام بردیم، دو شاعر در زمینه رمانتیک، تفاوت‌هایی نیز با یکدیگر دارند، که این تفاوت‌ها به خصوص در شعر توللی بسیار چشمگیر می‌نماید، از این رو که این شاعر پارسی زبان مولفه‌ای هم‌چون ترسیم فضاهای سراسر کابوس و و حشت پرداخته است، چیزی که در دیوان شابی اثری از آن یافت نمی‌شود. این پژوهش بر مبنای روش تحلیل_ توصیفی، بررسی جوانب فوق را مطمح نظر قرار داده است.

 


رمانتیک شعر معاصر عربی - رمانتیک شعر فارسی معاصر - بررسی تطبیقی رمانتیک شعر معاصر عربی - ابوالقاسم شابی - ابوالقاسم الشابی - رمانتیک فردی - المقارنة - الرومانسیة 

]]>
الصورة الفنیة فی الخطبة المونقة للإمام علی(ع) اعتماداً على نظریة سید قطب والتأکید على الإیقاع 2019-12-29T09:07:37+01:00 2019-12-29T09:07:37+01:00 tag:http://heydari1394.mihanblog.com/post/1222 دکتر احمد حیدری الصورة الفنیة فی الخطبة المونقة للإمام علی(ع) اعتماداً على نظریة سید قطب والتأکید على الإیقاع   برای دانلود کلیک کنید المستخلص لقد استخدم الإمام(ع) الصورة لتسهیل فهم مبتغاه. وقد أبدع فیها، وهی فن یُستخدم لعرض المعانی عبر الألفاظ، یرافقها الإیقاع الملائم وإیاها. والخطبة المونقة أوردها ابن ناقة الکوفی فی ملحق نهج البلاغة، وقد تناولها هذا المقال، لدراسة صورها، وعناصرها والجو السائد على فقراتها، معتمداً نظریة سید قطب حول التصویر الفنی فی القرآن الکریم مؤکداً على الإیقاع من خ

الصورة الفنیة فی الخطبة المونقة للإمام علی(ع) اعتماداً على نظریة سید قطب والتأکید على الإیقاع

 

برای دانلود کلیک کنید

المستخلص

لقد استخدم الإمام(ع) الصورة لتسهیل فهم مبتغاه. وقد أبدع فیها، وهی فن یُستخدم لعرض المعانی عبر الألفاظ، یرافقها الإیقاع الملائم وإیاها. والخطبة المونقة أوردها ابن ناقة الکوفی فی ملحق نهج البلاغة، وقد تناولها هذا المقال، لدراسة صورها، وعناصرها والجو السائد على فقراتها، معتمداً نظریة سید قطب حول التصویر الفنی فی القرآن الکریم مؤکداً على الإیقاع من خلال منهج وصفی‌تحلیلی. فالهدف من المقال تبیین الصّور المعروضة فی الخطبة والعناصر والفنون المستخدمة لعرضها وتوافق هذه العناصر وجوّ الفقرات. فالصّور تختلف حسب الموضوع المطروح فیها. وقد عُرضت فیها بألفاظ تخلو من الألف وبجمل مسجعة، یتلاءم إیقاعها والموضوع، مصحوبة بالحرکة والسّکون، فهناک إنخفاض ورفع وطول وقصر فی الجمل حسب جوّ الفقرة، فتختلف وتیرة العبارات لاختلاف الحوادث. فإن کان الموضوع یخصّ الباری تأتی الجمل قصیرة؛ لتوحی بعدم التأنی من قبله. وإذا کانت الأفعال خارجة عن إرادة الإنسان تقتصر فی لفظ واحد، مایزید هول الموقف بایحاء انعدام الوقت، وإن کانت من العبد ویخصّ موقفه من ربه فتطول الجمل  لتوحی بتراخیه. وتتکرر بعض الحروف حسب المعنى، کحرف التاء فی الفقرة الأولى الذی یوحی باللیونة بمایناسب جو الحمد السائد على الفقرة. وقد استخدمت الفنون البدیعیة أکثر من البیانیة فی خلق الصور والمشاهد ومن البیانیة، المجاز هو الغالب فی الصّور.

الكلمات الرئیسیة:  الخطبة المونقة؛ الصّورة؛ الإیقاع؛ ابن ناقة.

 

نهج البلاغه  سبک شناسی امام علی سبک شناسی - خطبه نهج البلاغه سبک شناسی -حکمت امام علی سبک شناسی الصوره الفنیه نهج البلاغه - الصورة الفنیة نهج البلاغة - نهج البلاغه امام علی سبک شناسی سبک شناسی صحیفه سجادیه - صحیفه سجادیه سبک شناسی

]]>
انتخاب موضوع پایان نامه ارشد رشته ادبیات عرب 2019-12-29T08:36:04+01:00 2019-12-29T08:36:04+01:00 tag:http://heydari1394.mihanblog.com/post/1221 دکتر احمد حیدری برای انتخاب موضوع پایان نامه رشته ادبیات عرب، باید چند نکته را در نظر داشت:1. هرگز موضوع تحمیلی از سوی استاد راهنما را نپذیرید. مشاوره در خصوص موضوع کار بسیار پسندیده ای استاما هر موضوعی را نپذیرید. معمولا اساتید راهنما تمایل دارند دانشجو در حوزه مورد علاقه خودشان، فعالیت کنند.2. علاقه شرط اول انتخاب موضوع پایان نامه است. موضوع هر اندازه هم سخت و دشوار باشد، اگر به آن علاقه داشتهقطعا موفق خواهید شد. سختی و دشواری یک موضوع امری نسبی است. با توجه به مطالعه هر شخص در یک حوزهخاص تعریف می شود.3. پس
برای انتخاب موضوع پایان نامه رشته ادبیات عرب، باید چند نکته را در نظر داشت:

1. هرگز موضوع تحمیلی از سوی استاد راهنما را نپذیرید. مشاوره در خصوص موضوع کار بسیار پسندیده ای است
اما هر موضوعی را نپذیرید. معمولا اساتید راهنما تمایل دارند دانشجو در حوزه مورد علاقه خودشان، فعالیت کنند.

2. علاقه شرط اول انتخاب موضوع پایان نامه است. موضوع هر اندازه هم سخت و دشوار باشد، اگر به آن علاقه داشته
قطعا موفق خواهید شد. سختی و دشواری یک موضوع امری نسبی است. با توجه به مطالعه هر شخص در یک حوزه
خاص تعریف می شود.

3. پس از انتخاب اولیه یک موضوع، حتما در سایت ایرانداک، سایت تخصصی مجلات نور، گوگل فارسی و گوگل عربی 
جست و جوی دقیقی کنید که مبادا موضوعتان تکراری باشد.

4. سعی کنید موضوعی انتخاب کنید که مشابه آن وجود داشته باشد. به عنوان مثال اگر میخواهید موضوع: کارکرد
اسطوره در شعر بدر شاکر السیاب کار کنید، خیلی خوب است که پایان نامه ای با موضوع: اسطوره در شعر احمد مطر
وجود داشته باشد که از آن الگو بگیرید.رعایت این اصل، به شما کمک زیادی خواهد کرد. به ویژه در پیدا کردن منابع.


اگر سوالی داشتید با من مطرح کنید:  09179738783


موضوع پایان نامه ادبیات عرب - پایان نامه عربی - پایان نامه ارشد ادبیات عرب - انتخاب موضوع پایان نامه - موضوع پایان نامه رشته ادبیات عرب - انتخاب موضوع رشته عربی - انتخاب موضوع مقاله ادبیات عرب - موضوع رساله ادبیات عرب - انتخاب موضوع پایان نامه ادبیات عرب - پیدا کردن موضوع مقاله پایان نامه رشته زبان و ادبیات عرب - زبان و ادبیات عرب - پایان نامه موضوع موضوع مقاله موضوع پایان نامه ارشد
]]>
مقاله توظیف الأمثال العامیه تفسیر الشعراوی 2019-12-29T08:20:09+01:00 2019-12-29T08:20:09+01:00 tag:http://heydari1394.mihanblog.com/post/1220 دکتر احمد حیدری برای دانلود مقالهتوظیف الأمثال العامیه فی تفسیر الشعراویکلیک کنیدتفسیر شعراوی - تفسیر الشعراوی - ضرب المثل تفسیر قرآن - الشعراوی تفسیر القرآن - تفسیر قرآن شعراوی - پایان نامه تفسیر شعراوی - مقاله در مورد شعراوی - مقاله در مورد تفسیر شعراوی - مقاله شعراوی- شعراوی - الشعراویتفسیر القرأن - تفسیر قرآن
برای دانلود مقاله

توظیف الأمثال العامیه فی تفسیر الشعراوی

کلیک کنیدتفسیر شعراوی - تفسیر الشعراوی - ضرب المثل تفسیر قرآن - الشعراوی تفسیر القرآن - تفسیر قرآن شعراوی - پایان نامه تفسیر شعراوی - مقاله در مورد شعراوی - مقاله در مورد تفسیر شعراوی - مقاله شعراوی- شعراوی - الشعراویتفسیر القرأن - تفسیر قرآن
]]>
توظیف الأمثال العامیّة فی تفسیر الشعراوی 2019-12-12T05:56:16+01:00 2019-12-12T05:56:16+01:00 tag:http://heydari1394.mihanblog.com/post/1219 دکتر احمد حیدری توظیف الأمثال العامیّة فی تفسیر الشعراوی سید حیدر فرع شیرازی - احمد حیدری 1أستاذ مشارک فی فرع اللّغة العربیّة وآدابها بجامعة خلیج فارس. 2طالب دکتوراه فی فرع اللّغة العربیة وآدابها بجامعة خلیج فارس. برای مشاهده اصل مقاله کلیک کنید الملخص "تفسیر الشعراوی" للشیخ «محمّد متولی الشعراوی» من جملة التفاسیر التی یُمکن اعتبارها حلقة اتصال بین المنهج التقلیدی فی التفسیر والمنهج الحدیث التی تطرق إلیه معظم المفسّرون الجدد؛ فالشعراوی أبداً یحاول تیسیر فحوی الآیات والسور القرآنیة توظیف الأمثال العامیّة فی تفسیر الشعراوی

سید حیدر فرع شیرازی - احمد حیدری

1أستاذ مشارک فی فرع اللّغة العربیّة وآدابها بجامعة خلیج فارس.

2طالب دکتوراه فی فرع اللّغة العربیة وآدابها بجامعة خلیج فارس.

برای مشاهده اصل مقاله کلیک کنید

الملخص

"تفسیر الشعراوی" للشیخ «محمّد متولی الشعراوی» من جملة التفاسیر التی یُمکن اعتبارها حلقة اتصال بین المنهج التقلیدی فی التفسیر والمنهج الحدیث التی تطرق إلیه معظم المفسّرون الجدد؛ فالشعراوی أبداً یحاول تیسیر فحوی الآیات والسور القرآنیة بصورة تجعل القارئ لا یملّ حدیثه وینجذب إلیه أیّما انجذاب. الأدبیة هی السمة الغالبة فی تفسیر الشعراوی فهو یعتمد علی شرح الأسالیب النحویة والبلاغیة فی القرآن بأسلوب یمیّزه عن أقرانه من المفسّرین وهذا ما جعله یعتمد على غیر قلیل من الأمثال العامیة فی تفسیره ممّا لا نجد هذا الأسلوب –إلاّ نادراً - عند غیره من المفسّرین. من هذا المنطلق یحاول هذا البحث بالاعتماد علی المنهج الوصفی-التحلیلی أن یبیّن مکانة الأمثال العامیة وتوظیفها فی تفسیر الشعراوی. تُظهر لنا نتائج البحث بأنّ الشعراوی اعتمد على الأمثال فی ثلاثة مستویات)   أ: فکّ شفرة الاستعارات ب: بیان العلة والأسباب. ج: نقل المفاهیم العقلیة إلى العینیة والمحسوسة. ولا ننسى الإشارة إلى أنّ کلّ هذه العوامل أدّت إلى الاختصار والإیجاز فی القول.

الكلمات الرئیسیة: التفسیر المعاصر؛ تفسیر الشعراوی؛ المنهج التفسیری؛ الأمثال العامیة.


تفسیر شعراوی - تفسیر الشعراوی - ضرب المثل عامیانه - کاربست ضرب المثل عامیانه در تفسیر شعراوی - تفسیر قرآن شعراوی - تفسیر القرآن الشعراوی - تفسیر الشعراوی القرآن - الأمثال العامیه القرآن التفسیر. تفسیر شعراوی مصر قرأن- قرآن تفسیر - الشعراوی. محمد متولی الشعراوی - روش تفسیر قرآن - المنهج التفسیری. شعراوی الشعراوی -
]]>