دکتر احمد حیدری

دوره آموزشی ترجمه عربی به فارسی

دوشنبه 16 دی 1398 11:07 ق.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
دوره آموزشی:  ترجمه عربی به فارسی

برگزاری دوره آموزش ترجمه عربی به فارسی

09179738783

ترجمه عربی به فارسی- ترجمه فارسی به عربی- آموزش ترجمه عربی - آموزش ترجمه عربی به فارسی - ترجمه عربی به فارسی - بوشهر ترجمه - ترجمه عربی بوشهر - مدرس عربی بوشهر - بوشهر ترجمه عربی به فارسی- آموزش ترجمه عربی به فارسی- آموزش ترجمه
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: آموزش ترجمه عربی به فارسی ، ترجمه عربی به فارسی ، آموزش ترجمه عربی ، ترجمه عربی بوشهر ، بوشهر ترجمه ، مترجم عربی بوشهر ، آموزش ترجمه عربی بوشهر ،
آخرین ویرایش: دوشنبه 16 دی 1398 11:12 ق.ظ

ویراستاری متون عربی

یکشنبه 8 دی 1398 05:19 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: ویراستاری مقالات عربی - ویراستاری پایان نامه عربی ،

ویراستاری متون عربی - ویرایش متون عربی

برای هماهنگی، تماس بگیرید

09179738783


ویراستاری متون عربی - ویرایش متون عربی - ویرایش عربی - ویراستاری عربی - ویرایش متون عربی - ویرایش پایان نامه عربی - ویراستاری متون عربی - ویراستاری  مقاله عربی - ویرایش مقاله ادبیات عرب - ویرایش مقاله عربی. ویراستاری متون. ویرایش عربی. ویرایش رساله ادبیات عرب.دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: ویراستاری مقاله عربی ، ویراستاری پایان نامه عربی ، ویراستاری پایان نامه ادبیات عرب ، ویرایش مقاله عربی ، ویرایش پایان نامه عربی ، ویرایش عربی ، ویرایش متون عربی ،
آخرین ویرایش: یکشنبه 8 دی 1398 05:25 ب.ظ

مترجم عربی بوشهر

یکشنبه 8 دی 1398 05:01 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: مترجم همزمان (ترجمه شفاهی) ، ترجمه شعر عربی ،

ترجمه عربی به فارسی - ترجمه فارسی به عربی

برای هماهنگی تماس بگیرید:
09179738783


مترجم عربی بوشهر - ترجمه عربی به فارسی - ترجمه فارسی به عربی - مترجم عربی - ترجمه عربی ارزان - مترجم عربی - ترجمه با کیفیت عربی به فارسی - ترجمه فارسی به عربی - ترجمه متون - ترجمه خلاصه پایان نامه عربی - ترجمه خلاصه پایان نامه ادبیات عرب - ترجمه پایان نامه - ترجمه عربی به فارسی - ترجمه فارسی به عربی مترجم عربی - ترجمه همزماندیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: مترجم عربی بوشهر ، ترجمه عربی به فارسی ، ترجمه فارسی به عربی ، ترجمه خلاصه پایان نامه ادبیات عرب ، ترجمه عربی پایان نامه ، ترجمه چکیده عربی ، ترجمه چکیده مقاله ،
آخرین ویرایش: یکشنبه 8 دی 1398 05:06 ب.ظ

دراسه حول سردالقصه فی القرآن الکریم

یکشنبه 8 دی 1398 04:09 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری

دراسة حول سرد القصة فی القرآن الکریم

نوع پژوهش: پایان نامه ارشد

چکیده:

قصه و داستان قرآنی از دیرباز تاکنون مورد اهتمام محققان و پژوهشگران بوده و هست و دانشمندان بسیاری در این وادی قلم فرسایی کرده اند. قصه قرآنی برای اغراض معین و اهداف مشخصی گفته شده که همگی به پیروزی و موفقیت دعوت دین و آئین اسلام می شد. این قصه و داستان دارای ویژگی هایی است که درداستانهای دیگر یافت نمی شود؛ از جمله این ویژگیها: تکرار و بازگویی ، گزینش حوادث و اجمال و تفصیل در بیان آن می باشد. قصه قرآنی بمانند قصه هنری معاصر یک کار هنری کاملاً آزاد از قید و بند نیست بلکه مقید به یک غرض دینی است که آن را در چارچوب خود محدود کرده به آن جهت و سو می دهد. در شیوه داستان گویی امروزی اصول و قواعد داستانی چندی وجود دارد که قصه قرآنی در کار برد و استفاده از آن از نو آوران داستان معاصر پیشی گرفته است؛ اصول و قواعدی همچون: گزیده گویی هنری، ارتباط میان ابعاد سه گانه شخصیت (بعد خارجی و جسمی - بعد درونی و روانی - بعد اجتماعی) و اضمار داستانی؛ همچنانکه قواعد مشترکی میان قصه قرآنی و هنری به چشم می خورد که قصه قرآنی آنها را بگونه ای متفاوت با قصه هنری معاصر بکار برده است. از جمله این اصول و قواعد این است که قصه قرآنی برخلاف قصه معاصر شخصیت زن را بدون نقش و تنها برای اینکه عاملی از عوامل و وقت کشی و لذت و خوش گذرانی و برانگیختن شور و هیجان خواننده باشد بکار نمی گیرد. در کنار ویژگیهای یاد شده دو ویژگی دیگر نیز در قصه قرآنی دیده می شود که عبارتند از :الف) دخالت یک سری عناصر غیبی و پنهان در لابلای گفتگوهای داستان ب) همراه بودن اغراض هنری داستان با پند و اندرز ؛ که هر دو مورد برای قصه و داستان امروزی گونه ای عیب و نقص و کاستی بشمار می آید. سبک بیان در قصه قرآنی آمیزه ای از خبر و گفتگو می باشد.

2- اباظۀ ، ثروت : السرد القصصی فی القرآن الکریم، دار نهضۀ مصر للطباعۀ والنشر، لات

4- ابن فارس: الصاحبی فی فقه اللغۀ العربیۀ وسنن العرب فی کلامها، تحقیق السید احمد صقر، عیسی البابی الحلبی، 1977 م.
5- ابن قتیبه ، عبدالله : تاویل مشکل القرآن ، تحقیق السید احمد صقر، ط2 ، دارالتراث ، 1971 م.

6- ابن کثیر ، اسماعیل: تفسیر القرآن العظیم ، ج 1 ، دارالفکر العربی، لات.

8- ابوجعفر، محمد بن جریر الطبری: تاریخ الرسل والملوک ، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، ط 6 ،دارالمعارف، 1990م، ج1.
13- ابوعیسی ، فتحی محمد: قراءۀ فی الادب العربی المعاصر، محاضرات مطبوعۀ علی الالۀ – الحاسبۀ، 1979م .
21-التهامی ، نقره: سیکلوجیۀ القصۀ فی القرآن، الشرکۀ التونسیۀ ، 1971 م.
22- تیمور، محمود: دراسات فی القصۀ والمسرح، مکتبۀ الآداب، القاهرۀ ، المطبعۀ النموذجیۀ ، لات.

23- ................: القصص فی ادب العرب ماضیه وحاضره، المطبعۀ الکمالیۀ ، 1987م.

24- الجاد، احمد: المسرحیه و القصه دراسه نقدیه، ط1، موسسه الرساله، 1403 هـ .ق.

25-الجرجانی ، عبدالقاهر: دلائل الاعجاز، تحقیق محمد رشید رضا، ط1، بیروت، دارالکتب العلمیۀ 1988 م.

26- جودۀ السحار ، عبدالحمید: المستنقع ، (روایۀ) مکتبۀ مصر، 1974م.

27- حسن عباس، فضل: القصص القرآنی ایحائه ونفحاته ، ط 2، الاردن، دارالفرقان، للطباعۀ والنشر والتوزیع ، 1992 م.

28- الحطیئۀ : دیوان الحطیئۀ، شرح ابی سعید السکری، دارصادر بیروت ، لات.

29- خفنی، عبدالحلیم : اسلوب المحاورۀ فی القرآن الکریم، مطبعۀ السنۀ المحمدیۀ ، 1977م.

30- الحکیم، توفیق: سلیمان الحکیم(مسرحیه)، دارمصر للطباعه، نشر مکتبه مصر، 1988م.

33- خلف الله، محمد احمد: الفن القصصی فی القرآن الکریم، المطبعه الفنیه الحدیثه، 1972م.
37- رشدی حسن، محمد: اثر المقامۀ فی نشأۀ القصۀ المصریۀالحدیثۀ، الهئیۀ المصریۀ العامۀ للکتاب، 1974 م.
38- رشدی، رشاد: فن القصۀ القصیرۀ ، ط 5، المکتب المصری الحدیث، لات.

39- رضوان، فتحی: القصۀ القرآنیۀ ، سلسلۀ کتاب الهلال، 1978 م.

41- الزیات، احمد حسن: تاریخ الادب العربی، ط 11، مطبعه الرساله، لات.
42- سید قطب: التصویر الفنی فی القرآن، ط 11، دارالشروق ، 1989 م .

43- ..................:فی ظلال القرآن ، ط 13، بیروت، دارالشروق، 1987 م.

44-.................: النقد الادبی اصوله ومناهجه ، ط4 ، دارالشروق، 1981 م.

45-الشعراوی ، محمد متولی: معجزۀ القرآن ، مکتبۀ الثراث الاسلامی ، 1988 م، ج 2.

47- الطاهر، احمد مکی: القصۀ القصیرۀ دراسۀ ومختارات، ط 1، دارالمعارف ، 1977 م.
48- طنطاوی، محمد السید: القصۀ فی القرآن الکریم ، دارالمعارف ، 1993 م.

52- عبدربه، السید عبدالحافظ: بحوث فی قصص القرآن، ط 1، بیروت، دارالکتاب اللبنانی ، 1972م.
54-غنیمی هلال، محمد: الادب المقارن ، ط 3، دارنهضۀ مصر،لات.
57- فضل الله ، محمد حسین : الحوارفی القرآن ، ط 5، بیروت، دارالمعارف للمطبوعات، 1987م.
61- محمد عمارۀ،محمود: اصول الدعوۀ الاسلامیۀ من خلال القصۀ القرآنیۀ، منبرالاسلامی، لات،ج 1.
64- محمود، علی عبدالحلیم: القصۀ العربیۀ فی العصر الجاهلی ، ط 2 ، دارالمعارف، 1979م.
66- مندور ،محمد: مسرح توفیق الحکیم، ط 3 ، دارنهضۀ مصر للطبع والنشر ، بلاتا .
67-موسی سالم، احمد: قصص القرآن فی مواجهۀ ادب الروایۀ والمسرح، بیروت، دارالجلیل 1978م.

68- النجار، عبدالوهاب: قصص الانبیاء، مطبعۀ المختار الاسلامی، 1985م.

69- وادی، طه : دراسات فی نقدالروایۀ ، الهیئۀ المصریۀ العامۀ للکتاب، 1989 م.

70- یوسف نجم، محمد: فن القصۀ ، ط 6، بیروت، دارالثقافۀ ، 1974 م.

داستان های قرآنی - السرد در قرآن - داستان پردازی قرآن - داستان پردازی در داستان های قرآنی - داستان های قرآن گفتمان - سکوت - السرد القرآن - القصة القرآنیة - داستان های قرآنی - داستان های قرآن - داستان پردازی قرآن - قصه های قرانی
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: داستان قرآنی ، داستان پردازی قرآن ، قصه های قرآن ، السرد القرآنی ، داستان پردازی قرآنی ، گفتمان داستان قرآن ، قرآن گفتمان داستان ،
آخرین ویرایش: یکشنبه 8 دی 1398 04:12 ب.ظ

بررسی تطبیقی مولفه های رمانتیک فردی در شعر ابوالقاسم الشابی و فریدون توللی

یکشنبه 8 دی 1398 03:50 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: شابی (ابوالقاسم الشابی) ،


بررسی تطبیقی مولفه های رمانتیک فردی در شعر ابوالقاسم الشابی و فریدون توللی

نوع پژوه: پایان نامه ارشد.

چکیده: 

تاریخ هنر و ادب اروپا دهه‌های نخستین قرن نوزدهم در ، شاهد ظهور مکتب ادبی جدیدی با عنوان رمانتیسم بود. این مکتب ادبی نوظهور به سرعت توانست ادبیات ملل دیگر جهان را هم تحت تأثیر قرار دهد. مشرق زمین به ویژه کشورهای عربی و ایران نیز در پی گسترش ارتباطات با غرب، تحت تأثیر این جریان فکری قرار گرفتند و شاعران و نویسندگان بزرگی به این مکتب روی آوردند. ابوالقاسم شابی، شاعر معاصرتونس و فریدون توللی، شاعر معاصر ایران، از جمله شاعرانی بودند که سعی داشتند اندیشه‌های رمانتیکی را در ادبیات سرزمین خویش بارور سازند. شابی و توللی،در زمینه رمانتیک فردی مضامین مشترک بسیاری دارند؛ که این پژوهش، مولفه‌هایی‌ از قبیل طبیعت، عشق، مرگ‌اندیشی،دردمندی و رنج، دین‌گرایی و نوستالژی را که از جمله مهم‌ترین مضامین رمانتیک فردی محسوب می‌شوند، مورد بحث و بررسی قرار داده است. نتیجه‌ی به دست آمده نشان می‌دهد مرگ‌اندیشی و عشق مضمون غالب اشعار توللی و طبیعت‌گرایی و دردمندی مضمون غالب اشعار شابی می‌باشد؛ هم‌چنین، مطالعه اشعار دو شاعر نشان می‌دهد، علاوه بر مضامین مشترکی که از آن نام بردیم، دو شاعر در زمینه رمانتیک، تفاوت‌هایی نیز با یکدیگر دارند، که این تفاوت‌ها به خصوص در شعر توللی بسیار چشمگیر می‌نماید، از این رو که این شاعر پارسی زبان مولفه‌ای هم‌چون ترسیم فضاهای سراسر کابوس و و حشت پرداخته است، چیزی که در دیوان شابی اثری از آن یافت نمی‌شود. این پژوهش بر مبنای روش تحلیل_ توصیفی، بررسی جوانب فوق را مطمح نظر قرار داده است.

 


رمانتیک شعر معاصر عربی - رمانتیک شعر فارسی معاصر - بررسی تطبیقی رمانتیک شعر معاصر عربی - ابوالقاسم شابی - ابوالقاسم الشابی - رمانتیک فردی - المقارنة - الرومانسیة 
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: ابوالقاسم الشابی ، رمانتیک فردی ، رمانتیک شعر معاصر عربی ، رمانتیک تطبیقی ، الرومانسیة الشعر العربی ، شعر معاصر عربی ، ابوالقاسم شابی ،
آخرین ویرایش: یکشنبه 8 دی 1398 03:56 ب.ظ

الصورة الفنیة فی الخطبة المونقة للإمام علی(ع) اعتماداً على نظریة سید قطب والتأکید على الإیقاع

یکشنبه 8 دی 1398 12:37 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: نهج البلاغه ، سبک شناسی ( أسلوبیة ) ،


الصورة الفنیة فی الخطبة المونقة للإمام علی(ع) اعتماداً على نظریة سید قطب والتأکید على الإیقاع

 

برای دانلود کلیک کنید

المستخلص

لقد استخدم الإمام(ع) الصورة لتسهیل فهم مبتغاه. وقد أبدع فیها، وهی فن یُستخدم لعرض المعانی عبر الألفاظ، یرافقها الإیقاع الملائم وإیاها. والخطبة المونقة أوردها ابن ناقة الکوفی فی ملحق نهج البلاغة، وقد تناولها هذا المقال، لدراسة صورها، وعناصرها والجو السائد على فقراتها، معتمداً نظریة سید قطب حول التصویر الفنی فی القرآن الکریم مؤکداً على الإیقاع من خلال منهج وصفی‌تحلیلی. فالهدف من المقال تبیین الصّور المعروضة فی الخطبة والعناصر والفنون المستخدمة لعرضها وتوافق هذه العناصر وجوّ الفقرات. فالصّور تختلف حسب الموضوع المطروح فیها. وقد عُرضت فیها بألفاظ تخلو من الألف وبجمل مسجعة، یتلاءم إیقاعها والموضوع، مصحوبة بالحرکة والسّکون، فهناک إنخفاض ورفع وطول وقصر فی الجمل حسب جوّ الفقرة، فتختلف وتیرة العبارات لاختلاف الحوادث. فإن کان الموضوع یخصّ الباری تأتی الجمل قصیرة؛ لتوحی بعدم التأنی من قبله. وإذا کانت الأفعال خارجة عن إرادة الإنسان تقتصر فی لفظ واحد، مایزید هول الموقف بایحاء انعدام الوقت، وإن کانت من العبد ویخصّ موقفه من ربه فتطول الجمل  لتوحی بتراخیه. وتتکرر بعض الحروف حسب المعنى، کحرف التاء فی الفقرة الأولى الذی یوحی باللیونة بمایناسب جو الحمد السائد على الفقرة. وقد استخدمت الفنون البدیعیة أکثر من البیانیة فی خلق الصور والمشاهد ومن البیانیة، المجاز هو الغالب فی الصّور.

الكلمات الرئیسیة:  الخطبة المونقة؛ الصّورة؛ الإیقاع؛ ابن ناقة.

 

نهج البلاغه  سبک شناسی امام علی سبک شناسی - خطبه نهج البلاغه سبک شناسی -حکمت امام علی سبک شناسی الصوره الفنیه نهج البلاغه - الصورة الفنیة نهج البلاغة - نهج البلاغه امام علی سبک شناسی سبک شناسی صحیفه سجادیه - صحیفه سجادیه سبک شناسی
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: سبک شناسی نهج البلاغه ، نهج البلاغه سبک شناسی ، امام علی سبک شناسی ، تحلیل سبک نهج البلاغه ، الصورة الفنیه نهج البلاغه ، سبک شناسی نامه نهج البلاغه ، سبک شناسی خطبه امام علی ،
آخرین ویرایش: یکشنبه 8 دی 1398 12:46 ب.ظتعداد کل صفحات : 2 1 2
پذیرش ترجمه از عربی به فارسی -- ترجمه از فارسی به عربی* با من تماس بگیرید 09179738783 AHMAD.HEYDARI.PGU@GMAIL.COM .. فراموش نکنید با کلیک کردن ما را در گوگل محبوب کنید. با تشکر و سپاس فراوان از نگاه پرمحبت شما


دريافت كد گوگل پلاس

دریافت کد گوگل پلاس

آمارگیر وبلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic