دکتر احمد حیدری

بلاغت «تکرار» در قرآن و شعر قدیم عربی (جاهلی)

پنجشنبه 29 بهمن 1394 08:57 ق.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: مقالات بلاغت عربی ، شعر و ادب جاهلی ، العصر الجاهلی ( شعر جاهلی - نثر جاهلی ) ، الأدب الإسلامی ،

بلاغت «تکرار» در قرآن و شعر قدیم عربی (جاهلی)

مهدی خرمی

استادیار زبان و ادبیات عربی، دانشگاه حکیم سبزواری، خراسان رضوی، ایران

برای دانلود مقاله کلیک کن

چکیده

اصالت تعابیر قرآن می‌طلبد که هر تعبیر قرآنی یک موقعیت را توصیف کند و یک واژه در سیاق معین، بخشی خاص از معارف و اطلاعات را فراهم آورد تا تکرار الفاظ و عبارات‌، تکراری‌ بی‌حاصل نباشد‌. غالباً در زبان‌شناسی و «معناشناسی شناختی» عقیده بر این است که «معنا» پدیده‌ای ثابت و تغییر‌ناپذیر نیست؛ بلکه یک واژه در ترکیب‌های مختلف بر معانی گوناگونی دلالت دارد‌ که معنای ثابت کلمات، معنای معجمی آن‌ها است نه معنای سیاقی‌. مطابق قواعد نحوی نیز وقتی یک اسم برای بار دوم و سوم در یک جمله به ‌کار می‌رود، باید به جای آن از ضمیر استفاده شود؛ اما در آیاتی مثل «وَ السَّمَاءَ رَفَعَهَا وَ وَضَعَ المِیزَانَ اَن لاتَطغَوا فی المِیزَانِ وَ اقیمُوا الوَزنَ بِالقِسطِ وَ لا تُخسِروُا المِیزَانَ» (الرحمن/ 7‌- 9) این قاعده مراعات نشده و این حاکی از آن است که تکرار لفظ «میزان» در سیاق‌های جدید باید بر معانی جدیدی دلالت کند؛ در غیر این صورت باید به جای لفظ تکراری، از ضمیر استفاده می‌شد‌. واژه‌ها یا عبارات تکراری قرآن ممکن است در ابتدا مفهوم تکرار ‌بی‌حاصل یا تکرار در بیان را به ذهن متبادر کنند؛ در صورتی که از لحاظ کارکرد با هم متفاوتند و بنا به عقیدة هیلدی، بر «تصریف در بیان» دلالت دارند‌. غرض از «تکرار» در شعر قدیم عربی بیشتر تأکید و مبالغه است تا تصریف در بیان و مفهوم تکرار نزد ناقدان و بلاغیان اغلب ناظر به همین معنی است. تکرار همیشه از عوامل مخل فصاحت به ‌شمار نمی‌آید، بلکه برعکس گاهی بلاغت کلام در گرو آن نهفته است. بسیاری از نمونه‌های تکرار، اغراضی غیر بلاغی دارند، به‌طوری‌که لازم نیست همیشه از منظر بلاغت به مسئلة تکرار بنگریم.هدف از این مقاله تببین جایگاه تکرار در زبان و نقش آن در قرآن و شعر قدیم عربی است.

کلیدواژگان: تکرار؛ تأکید‌؛ اطناب؛ قرآن؛ شعر جاهلی.
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: بلاغت تکرار ، بلاغة التکرار ، سیمیائیة التکرار ، رمزیة التکرار ، الشعر القرآن ، شعر جاهلی قرآن ، اطناب قرآن شعر ،
آخرین ویرایش: پنجشنبه 29 بهمن 1394 09:02 ق.ظ

نگاهی نمادین به حضور شتر در شعر دوره جاهلی

پنجشنبه 29 بهمن 1394 08:53 ق.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: العصر الجاهلی ( شعر جاهلی - نثر جاهلی ) ، شعر و ادب جاهلی ، نشانه شناسی (السیمیائیة) ، نماد ها و سمبل در ادبیات عرب ،

نگاهی نمادین به حضور شتر در شعر دوره جاهلی

نویسندگان

رضا افخمی عقدا

استادیار دانشگاه یزد

برای دانلود مقاله کلیک کنید

چکیده

یکی از جلوه‌های بارز قصاید جاهلی، تصویر و توصیف مَرکب مرد جاهلی به شکل عام و شتر بشکل خاص است که یار ،همراه و همدم شاعر است و ظاهراً شاعر با عاریت گرفتن اعضای حیوانات نمادینی چون گورخر، گاووحشی، شترمرغ و... به توصیف پراکندة آن پرداخته است. این مقاله بر خلاف شیوة‌‌ ناقدان پیشین و برخی از سخن سنجان معاصر بگونه‌ای متفاوت به تفسیر توصیفات بظاهر متفرق شاعر جاهلی از مرکب خود پرداخته تا با تحلیل مبتنی بر رمز و بازگشایی سمبولی، عمق پیوند مفاهیم و مضامین گوناگون آن پدیدار گشته و این اجزای نمادین در یک وجود اسطوره‌ای نمود پیدا کند. بر این اساس بعید نمینماید که شتر در قصیدة جاهلی، نماد شاعر یا انسان ایده‌آل باشد که هرکدام از عناصر حیوانی و طبیعی که با آن پیوند میخورند، سمبول قدرت، چالاکی، حکمت، ذکاوت، دوراندیشی، احساس مسؤولیت، صلابت، استواری و... است

کلیدواژگان: رمزگشایی؛ شتر؛ شعرجاهلی؛ نمادپردازی
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: نماد شعر عربی ، العصر الجاهلی ، الرمز الشعر العربی ، نماد شتر ، الجمل الشعر العربی ، الرمز الشعر الجاهلی ، الرمز الشاعر العربی ،
آخرین ویرایش: پنجشنبه 29 بهمن 1394 08:56 ق.ظ

تغییر معنایی در واژگان قرآن بررسی رابطه بینامتنی قرآن با شعر جاهلی

پنجشنبه 29 بهمن 1394 12:34 ق.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: العصر الجاهلی ( شعر جاهلی - نثر جاهلی ) ، شعر و ادب جاهلی ، موضوعات شعر قدیم عربی ، بینامتنیت ( التناص ) ،

تغییر معنایی در واژگان قرآن بررسی رابطه بینامتنی قرآن با شعر جاهلی

سید حسین سیدی

برای دانلود مقاله کلیک کنید

چکیده

بینامتنی بر این ایده مبتنی است که آثار ادبی بر اساس نظام‌ها، رمزگان‌ها و سنت‌های ایجاد شده توسط آثار ادبی پیشین بنا می‌شوند. دیگر نظام‌ها، رمزگان و سنت‌های هنری و در کل فرهنگی نیز در شکل‌گیری معنای یک اثر ادبی، اهمیتی اساسی دارند. نظریه‌پردازان امروزی متن‌ها را فاقد هر گونه معنای مستقل می‌دانند. متون در واقع متشکل از همان چیزی هستند که نظریه‌پردازان اکنون آن را امر بینامتنی می‌دانند.

طرح این مسأله بدان جهت است که قرآن کریم در یک بافت تاریخی ـ فرهنگی ظهور یافته است. این مسأله الزاماتی در پی دارد و آن اینکه آیا از ساختار فرهنگی که در درون چارچوب آن تکوین یافته، جداست یا پیوسته؟ آیا برای فهم معنای متن باید به این پیوند تاریخی ـ فرهنگی و روابط بینامتنی توجه داشت؟ آیا متنی چون قرآن کریم به مثابه یک متن مقدّس وحیانی، به آن توجه داشته است؟

قرآن‌پژوهان مسلمان از گذشته برای اثبات اعجاز قرآن کریم، به مقایسه متن قرآن با متون دیگر مثل شعر دست می‌یازیده‌اند و از طریق بررسی اشعار و متون ادبی و کشف قوانین شکل‌گیری این متون و نحوه دلالت آنها، به بررسی متن قرآن و بیان زیبایی‌ها و استواری و انسجام متن آن می‌پرداختند. این مقاله در پی بررسی روابط بینامتنی واژگان قرآن با واژگان شعر جاهلی است. یافته این پژوهش آن است که این رابطه به طور قابل ملاحظه وجود دارد.
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: شعر جاهلی قرآن ، بینامتنتی شعر قرآن ، شاعر عرب قرآن ، قرآن شعر عرب ، العصر الجاهلی الشعر ، شعر دوره جاهلی ، تاریخ ادبیات جاهلی ،
آخرین ویرایش: پنجشنبه 29 بهمن 1394 12:38 ق.ظ

تجلی عاطفی دو رنگ سیاه و سفید در خیال جاهلی

چهارشنبه 28 بهمن 1394 03:52 ب.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: العصر الجاهلی ( شعر جاهلی - نثر جاهلی ) ، اللون فی الشعر ،

تجلی عاطفی دو رنگ سیاه و سفید در خیال جاهلی

برای دانلود مقاله کلیک کنید

چکیده

دوره ی جاهلی، از نظرسبک شناسی دوره ی وصف های دقیق است. معشوق در ابیات آغازین چکامه های بلند جاهلی با رنگ های زنده و مهیج خودنمایی می کند و مصادیق رنگ سفید در میان سایر رنگ ها کاربرد بیشتری دارد. از سوی دیگر, رنگ سیاه در تصویر شاعر غالباً تنها به کار نمی رود, بلکه با سفید درمی آمیزد تا از رهگذر این تضاد, زیبایی بیافریند.

در بسیاری از مواقع, رنگ ها از جایگاه اصلی خود دور می شوند و آینه ای برای انعکاس رنج و شادی آدمی در این دوره می گردند. از یک سو رنگ سفید بر آزادگی, خوش بینی, پاکی, خوش بختی, شهرت, پرسش و غیره دلالت می کند و از سوی دیگر رنگ سیاه بر کینه, اندوه, بدبینی, فقر, خشک سالی, فراق و بدبختی دلالت می نماید.

پژوهش حاضر می کوشد نگرش و حساسیت عرب را نسبت به رنگ ها, بویژه دو رنگ سفید و سیاه با روش تحلیل محتوای اشعار شاعران دوره ی جاهلی مورد بررسی قرار دهد؛ حساسیتی که در چکامه های دهگانه و پاره ای از اسطوره ها و باورهای دینی پیش از اسلام نمود پیدا کرده است.  

کلیدواژگان: رنگ؛ سفید؛ سیاه؛ نگرش جاهلی؛ مفاهیم اجتماعی

منابع استفاده شده در مقاله:

- قران کریم

2- الاب شیخو (1419هد/1998م) المجانی الحدیثه. [جدّدها اختیارا و درسا و شرحا و تبویبا لجنه من الاساتذه بإداره فؤاد أفرام البستانی]. قم: ذوی القربی. الجزء الاول.

3- ابن ابی طالب، علی (1380) نهج البلاغه. ترجمه محمد تقی جعفری تبریزی. گردآورنده شریف الرضی محمد بن الحسین. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.

4- ابن کثیر، ابوالفداء اسماعیل القرشی الدمشقی (1422ها/2002م)  البدایه و النهایه. المجلد الاول. الجزء الثانی. [ اعتنی بهذه الطبعه و وثقها عبد الرحمن اللادقی و محمد بیضون ]، بیروت: دار المعرفه.

5- ابن منظور، محمد بن مکرم (1408هد/ 1988م) لسان العرب. نسقه و علق علیه و وضع فهارسه علی شیری.  بیروت: دار إحیاء التراث العربی.

6- أبوالفرج الأصفهانی، علی بن حسین  (1407هد/1986م) الأغانی. شرحه عبد أ. علی مهنّا. الجزء التاسع ، [ بی جا ] : دارالفکر.

7- الأزرقی، أبو الولید محمد بن عبد الله بن احمد (1275) کتاب أخبار مکه و ما جاء فیها من الآثار . الجزء الأول. بیروت: مکتبه الخیاط.

8- الأعشی، میمون بن قیس (بی تا) شرح دیوان الأعشی. تحقیق کامل سلیمان. بیروت : دار المتاب اللبنانی و مکتبه المدرسه.

9- بکری، حسین بن محمد بن الحسن الدیار (1283) تاریخ الخمیس. الجزء الاول، [ بی جا ]. المطبعه الوهنیه، چاپ سنگی.

10- الجاحظ، ابوعثمان عمرو بن بحر (1969) کتاب الحیوان. تحقیق و شرح عبد السلام هارون. الجزء الثانی. بیروت: دار إحیاء التراث العربی.

11- الخطیب التبریزی، أبو زکریا علی بن یحیی (1418هد/ 1997م) شرح المعلقات العشر. تحقیق فخرالدین قباوه. دمشق: دارالفکر و بیروت: دار الفکر المعاصر.

12- الدمیری، کمال الدین محمد بن موسی( 1376هذ/1956م ) حیاه الحیوان الکبری. ط3 الجزء الاول. مصر: شرکه مکتبه و مطبعه مصطفی البابی الحلبی.

13- الزبیدی، السید محمد مرتضی (1386هر/ 1966م) تاج العروس. بیروت: دار صادر.

14- الزوزنی، عبدالله الحسین بن أحمدبن الحسین (1423هد/ 2002م) شرح المعلقات السبع. ط2. بیروت: دار العلمیه.

15- سلیم الحوت، محمود (1955) فی طریق المیثولوجیا عند العرب:هو بحث مسهب فی المعتقدات و الأساطیرالعربیه قبل الاسلام. بیروت : بی نا .

16- شفیعی کدکنی، محمدرضا (1383) صورخیال در شعر فارسی. تهران: آگاه.

17- شوقی، عبدالحکیم (1982) موسوعه الفلکور و الاساطیر العربیه. بیروت: دار العوده. 18- 18- عبدالمعید خان، محمد (1937) الاساطیر العربیه قبل الاسلام. القاهره: مطبعه لجنه التألیف و الترجمه و النشر.

19- علی، جواد (1970) المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام. ج6 . بیروت: دار العلم للملایین.  بغداد: مکتبه النهضه.

20- فاضلی، محمد (1376) دراسه و نقد فی مسائل بلاغیه هامه. مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی.

21- الکلبی، ابو المنذر هشام بن محمد بن السائب (1332هد/ 1914م) کتاب الأصنام. بتحقیق أحمد زکی باشا. القاهره: المطبعه الامیریه.

22- نشوان الحمیری، ابو سعید (1972) الحور العین. حققه و ضبطه وعلق حواشیه کمال مصطفی. تهران.

23- هلال ، هیثم (1425ه/2004م) أساطیر العالم. بیروت: دارالمعرفه.

24- هیداکی شی جی وا (1377) همنشینی رنگ ها. ترجمه فریال دهدهشتی شاهرخ و ناصر پور پیرار. تهران: نشر کارنگ.
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: اللون الشعر ، الشعر الجاهلی ، شاعر جاهلی ، رنگ در شعر ، رنگ سیاه شعر ، رنگ سفید شعر ، ادبیات دوره جاهلی ،
آخرین ویرایش: چهارشنبه 28 بهمن 1394 03:57 ب.ظ

نقد و بررسی ادعای اقتباس قرآن از اشعار جاهلی

چهارشنبه 28 بهمن 1394 12:27 ق.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: العصر الجاهلی ( شعر جاهلی - نثر جاهلی ) ، موضوعات شعر قدیم عربی ،

نقد و بررسی ادعای اقتباس قرآن از اشعار جاهلی

نویسندگان

مجید معارف  1 ؛ آلاء وحیدنیا2

1استاد گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران

2دانشجوی دکتری گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران

برای دانلود فایل مقاله کلیک کنید

چکیده

در میان اشعار منسوب به جاهلیت، گاه اصطلاحات دینی، عبارت‌‌ها و مفاهیمی مشاهده می‌شود که با مفاهیم، تعابیر و اصطلاحات دینی قرآنی شباهت دارد. ادعای تقدم زمانی این اشعار بر قرآن کریم، عده‌ای را برآن داشته که بپندارند شعر جاهلی می‌تواند یکی از منابع قرآن تلقی شود. این نتیجه مبتنی بر احراز مشابهت تام و تمام مضامین اشعار جاهلی با قرآن از یک سو و اثبات اعتبار این اشعار از سوی دیگر است و بررسی‌های علمی در هر دو مورد خلاف آن را به دست می‌دهد. همچنین تاریخ‌گذاری بسیاری از اشعار حاکی از پیدایش آ‌ن‌ها در قرن دوم هجری بوده و اثر‌پذیری آن‌ها از فرهنگ قرآنی امری نمایان‌تر است. پی‌گیری شباهت‌ها و تعلیل و بیان چیستی این دست شباهت‌ها، بر عهدۀ این نوشتار است.

کلیدواژگان: تعابیر قرآنی؛ شعرجاهلی؛ قرآن؛ مفاهیم دینی.

منابع استفاده شده در مقاله:

[1]. قرآن کریم

[۲]. آذرنوش،آذرتاش (1367ش). "امیة بن ابی الصلت"، دایرة‌المعارف بزرگ اسلامی، جلد دهم، تهران.

 [۳]. ابن ابی سلمی، زهیر (1988م)، الدیوان، تحیق: علی حسن فاعور، بیروت،  دارالکتب العلمیه، الطبعه الاولی.

[۴]. ابن بکار، زبیر(۱۳۸۱ق).جمهرة نسب قریش وأخبارها؛ قاهره، نشر مکتبة دار العروبه.

 [۵]. ابن حجر، أوس(؟). الدیوان، تحقیق: عمر فاروق الطباع، بیروت، دار الارقم.

[۶]. ابن حبیب البغدادی، محمد (1964م)، المنمق فی أخبار قریش، تحقیق: خورشید فاروق، حیدرآباد، دائرة المعارف العثمانیه.

 [۷]. ---------- (1942م). کتاب المحبر، تحقیق: ایلزه لیختن شتیتر، ، حیدر آباد، الدکن،دائرة المعارف العثمانیه.

[۸]. ابن‌خلدون، عبدالرحمن (1408ق). مقدمۀ تاریخ، تصحیح: خلیل شحاده، بیروت، دارالفکر، الطبعة الثانیه.

[۹]. ابن سلام الجمحی، محمد (؟)، طبقات فحول الشعراء، تحقیق: محمود محمد شاکر، قاهره، دار المعارف.

[۱۰]. ابن شداد، عنتره (1377ق). الدیوان، دار صادر، بیروت.

[۱۱]. ابن الکلبی، ابو المنذر هشام بن محمد (1364ش). الأصنام، تحقیق: احمد زکی پاشا، القاهره، (افست تهران)، نشر نو، ‌چاپ دوم.

[۱۲]. ابن قتیبه، ابومحمد عبدالله(؟). الشعر والشعراء،تحقیق:احمد محمد شاکر، مصر، دارالمعارف.

[1۳]. ابن منظور، ابوالفضل جمال الدین محمد(1990م). لسان العرب، بیروت ،دار صادر.

[1۴]. ابن هشام، ابومحمد عبدالملک(1987م). السیرة النبویه، بیروت، دار الکتاب العربی.

 [1۵]. الاسد، ناصر الدین (1988م). مصادر الشعر الجاهلی و قیمتها التاریخیه، بیروت، دارالجیل، الطبعة الثامنه.

[1۶]. الاصفهانی، ابوالفرج (1415ق)، الاغانی، دار احیاء تراث عربی، بیروت.

[1۷]. الاعشی الکبیر، میمون بن قیس (2005م). الدیوان، ویراستار: عبدالرحمن المصطاوی، بیروت، دار المعرفه.

[1۸]. امیة ابن ابی الصلت، عبداللّه (1934م). دیوان، گردآورنده: بشیر یموت، بیروت، مکتبة الأهلیه.

[1۹].ایازی، سید محمدعلی (138ش ). قرآن و فرهنگ زمانه، تهران، مرکز نشر علوم و معارف قرآن کریم.

[۲۰]. بروکلمان، کارل (؟). تاریخ الادب العربی، مترجم: الدکتور عبدالحلیم النجار، مصر، دارالمعارف

[2۱].بلاشر، رژی (1363ش). تاریخ ادبیات عرب، مترجم: آ. آذرنوش، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.

[2۲].جواد علی (1970م)، المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، بیروت، دار العلم للملایین، بغداد، مکتبه النهضه.

[2۳].الحدیثی، بهجة عبدالغفور (1975م). أمیه بن أبی الصلت: حیاته و شعره، بغداد،  مطبوعات وزارة الاعلام.

[24].الحوفی، احمد محمد (1972م)، الحیاه العربیه من الشعر الجاهلی، بیروت، دارالقلم.

 [2۵].الرازی، ابو حاتم (1957، 1958م)، کتاب الزینه، تحقیق: حسین الهمدانی، القاهره.

[2۶].رستمی، حیدر علی (1393ش). پژوهشی در نسبت میان قرآن و فرهنگ زمانه، تهران، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

 [۲۷].سیوطی، جلال الدین (؟)، المزهر فی علوم اللغه و انواعها، شرح و تصحیح: محمد احمد جاد المولی بک، محمد ابوالفضل ابراهیم، علی محمد البجاوی، قاهره، مکتبه دار التراث.

[۲۸].شیخو، الاب لویس (1989م). النصرانیه و آدابها بین عرب الجاهلیه، بیروت، دار المشرق، الطبعة الثانیه.

[۲۹]. طبری، ابوجعفر محمد بن جریر (1412ق).جامع البیان فی تفسیرالقرآن، بیروت، دارالمعرفه.

[۳۰]. طه حسین (1927م). فی الادب الجاهلی، مصر، دارالمعارف ، الطبعة الثانیه.

[3۱].قیروانی، ابن رشیق (1981م). العمده فی محاسن الشعر و آدابه و نقده، تحقیق: محمد محیی الدین عبد الحمید، دارالجیل، ط5.

[3۲].معرفت، محمد هادی (1423ق)، شبهات و ردود، قم، مؤسسه التمهید.

[3۳].المناوی، عبدالرؤف (1972م). فیض القدیر: شرح الجامع الصغیر، بیروت، دارالمعرفه، الطبعه الثانیه.

[۳۴]. نابغه ذبیانی، زیاد(؟)، الدیوان، تحقیق: عمر فاروق الطباع، بیروت، دار الارقم.
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: الشعر الجاهلی ، شعر جاهلی قرآن ، دین شعر جاهلی ، ادبیات جاهلی عرب ، مقالات شعر جاهلی ، الشعر الجاهلی القرآن ، قرآن شاعر جاهلی ،
آخرین ویرایش: - -

گفتاری کوتاه درباره شرح شنتمری براشعار شعرای جاهلی

چهارشنبه 28 بهمن 1394 12:20 ق.ظ

نویسنده : دکتر احمد حیدری
ارسال شده در: العصر الجاهلی ( شعر جاهلی - نثر جاهلی ) ، موضوعات شعر قدیم عربی ،

گفتاری کوتاه درباره شرح شنتمری براشعار شعرای جاهلی

نویسندگان

دکتر عزت ملا ابراهیمی*

برای دانلود فایل مقاله کلیک کنید

چکیده

پژوهشگران مسلمان از همان آغاز کتابت در سده دوم هجری به جمع آوری و تدوین ادب کهن عربی دست یازیدند، برآن شرح و تعلیق فراوان نگاشتند و درآثار خود سخت به آن تمثیل جستند. تدوین و گردآوری اشعار کهن در مجموعه های نفیس وارزنده سبب شد تا شعر از گزند تحریف و دستبرد مجدد مصون ماند. در میان منتخبات و جنگهای شعری ‘ شرح اعلم شنتمری بردواوین شعرای جاهلی که از روایات و گزیده های مفصل شعری آکنده است ‘ بیش از دیگر شرحها شهرت یافت ‘ چنانکه نویسندگان متأخر به نوشته ها و روایتهای آن سخت استناد جسته اند. شرح احمد بن امین شنقیطی برمعلقات و دهها کتاب ادبی دیگر شاهد صادقی بر این مدعاست . نگارنده در این مقاله بر آن است تا به بررسی جنبه های گوناگون شرح اشعار شعراء السنه الجاهلیین بپردازد.

کلیدواژگان: اشبیلیه؛ اشعار جاهلی؛ دیوان شعرای جاهلی؛ روایت شعر؛ شنتمری
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: شعر جاهلی ، مقالات شعر جاهلی ، العصر الجاهلی ، الجاهلیة الأدب ، الشعر الجاهلی ، الشنتمری الجاهلیة ، روایت شعر جاهلی ،
آخرین ویرایش: چهارشنبه 28 بهمن 1394 12:22 ق.ظتعداد کل صفحات : 18 1 2 3 4 5 6 7 ...
پذیرش ترجمه از عربی به فارسی -- ترجمه از فارسی به عربی* با من تماس بگیرید 09179738783 AHMAD.HEYDARI.PGU@GMAIL.COM .. فراموش نکنید با کلیک کردن ما را در گوگل محبوب کنید. با تشکر و سپاس فراوان از نگاه پرمحبت شما


دريافت كد گوگل پلاس

دریافت کد گوگل پلاس

آمارگیر وبلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic